Anti pest-, en discriminatieprotocol

Anti pest-, en discriminatieprotocol

 

Pesten en discriminatie is een belangrijk punt van zorg op onze school. In eerste instantie is de mentor hierin degene die het probleem aanpakt. Om de mentor hierin te ondersteunen, en om duidelijkheid te verschaffen naar leerlingen toe is er een antipest en -discriminatieprotocol opgesteld. Hierin staat aangegeven hoe we met deze problematiek omgaan binnen de school. Zowel de rol van de gepeste als de pester komen in de begeleiding naar voren. Hierbij staat het zo genoemde 'herstelcontract' centraal.

 

Procedure aanpak pesten/discriminatie

 

Indien leerlingen gepest worden op onze school ondernemen we de volgende concrete stappen:

docent, (mede)leerlingen, mentor of ouders signaleren en geven het door aan de mentor.

Mentor (of mentoren indien er leerlingen uit meerdere klassen bij betrokken zijn) organiseert een gesprek met pester(s), gepeste (n) en brengt de ouders van beide partijen altijd op de hoogte. Eventueel wordt er ook binnen de klas over gesproken. De gesprekken hebben altijd als doel het pestprobleem op te heffen.

Mentor licht de ouders in over de uitkomsten. Eventuele gemaakte afspraken worden doorgegeven aan docenten, intern begeleider, etc.

Indien de mentor er niet uitkomt, of indien het pestprobleem blijft voortduren, kan hij/zij de hulp inroepen van de intern begeleider.

 

De intern begeleider doorloopt de volgende stappen:

 

Bespreken wat er is voorgevallen (incidentgesprek) en afspreken van een peststop.

Informeren van de teamleider, mentor en betrokken ouders.

Herstelgesprek met pestkop(pen) en opstellen herstelcontract

Ondersteunend gesprek met gepeste

Informeren teamleider, mentor en betrokken ouders.

Indien nodig verdere begeleidende gesprekken met pester en gepeste. Deze gesprekken kunnen Aanleiding vormen voor verdere doorverwijzing naar 3e lijnszorg

Indien het pestprobleem blijft voortduren, wordt het probleem overgedragen aan de teamleider. Deze kan Na evaluatie van de doorlopen procedure disciplinaire maatregelen treffen