Intake & Ondersteuning


I&O staat voor Intake en Ondersteuning en bestaat uit een aantal specialisten binnen de school die ondersteuning geven bij het vormgeven en uitvoeren van individuele leerlingenzorg, zowel op het gebied van leren als op het gebied van het psychisch welzijn van de leerling. Dit team van specialisten werkt op basis van het zorgplan van onze school.  

                                 

Organisatie van de zorg

1e lijnszorg (tijdens lessen en pauzes)
Deze wordt uitgevoerd door personeel van de school. De mentor van de klas is aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Hij coördineert de zorg voor zijn groep, volgt de vorderingen van zijn klas en verzorgt rapportages. Voor leerlingen met specifieke problematiek kan door de mentor een 2e lijnsfunctionaris ingeschakeld worden. 
 

2e lijnszorg (individuele begeleiding buiten de klas)

De 2e lijnszorg bestaat uit de intern begeleider of counselor (bijvoorbeeld bij pestproblematiek, faalangst of motivatieproblemen), de schoolmaatschappelijk werker (bijvoorbeeld bij problemen in de thuissituatie) of de orthopedagoog (bijvoorbeeld bij leer- of gedragsproblemen). Tijdens de leerlingbespreking of in het intern zorgteam wordt beoordeeld welke hulp geboden kan worden.
Afspraken worden vastgelegd en met ouders besproken. 
 

3e lijnszorg (buitenschoolse zorg)

Als er binnen de school geen passende begeleiding of zorg kan worden geboden, is er de mogelijkheid om 3e lijnsfunctionarissen in te schakelen. Met 3e lijnszorg wordt de zorg van instellingen buiten de school bedoeld.
Ongeveer om de zes weken wordt in het ZAT (Zorg Advies Team) gesproken met de externe zorgaanbieders. Het ZAT bestaat uit medewerkers van de school (IB’ers en orthopedagoog) en medewerkers van leerplicht, GGD, Bureau Jeugdzorg, Kwadraad, jongerenwerk en politie.
Er wordt altijd toestemming aan ouders gevraagd voordat een leerling in het ZAT wordt besproken. 
 

Rebound

Voor leerlingen met (dreigend) grensoverschrijdend gedrag bestaat de mogelijkheid om tijdelijk voor een deel uit de eigen klassensituatie te worden geplaatst in de schoolinterne rebound. De leerling krijgt daar een op maat toegesneden programma aangeboden dat gericht is op de aanpak van het gedragsprobleem. Na 13 weken intensieve begeleiding is het de bedoeling is dat de leerling weer volledig kan functioneren in zijn eigen klas.
Een bovenschoolse commissie bepaalt of een leerling in de rebound geplaatst kan worden.