Vrijwillige ouderbijdrage

Geachte ouders, verzorgers,

 


Vanaf heden kunt u de leermiddelen voor het schooljaar 2017-2018 bestellen bij onze leverancier Iddink.

 Leermiddelen die onder de ‘Wet op de gratis schoolboeken’ vallen neemt de school voor zijn rekening. Overige leermiddelen (zoals atlassen, woordenboeken e.d. voor thuisgebruik) zijn voor uw rekening.


Er wordt u ook gevraagd een aantal vrijwillige bijdragen te voldoen. Daar willen wij u graag wat nadere informatie over geven.


1. Vrijwillige ouderbijdrage


Het Groen van Prinstererlyceum zorgt ervoor dat de kosten voor het onderwijs zo goed mogelijk in de hand worden gehouden. Er zijn echter altijd onderwijsactiviteiten en noodzakelijke voorzieningen die kosten met zich mee brengen en nodig zijn voor een school om te functioneren. Deze kosten worden niet door het Ministerie van Onderwijs vergoed. Om die reden vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage van € 100,-.


Dit bedrag is als volgt opgebouwd:


Onderwerp

Kosten      

Details

Algemene kosten

€ 40,00

proefwerkpapier, readers, pasje, RT, nieuwsbrief, vieringen, sportactiviteiten

Leerlingenraad/feestcommissie

€ 10,00

organisatie feesten, faciliteiten leerlingenraad

Kluishuur

€ 15,00

Iedere leerling kan op school over een kluisje beschikken om boeken en/of waardevolle spullen in op te bergen

ICT /licenties

€ 25,00

mediatheek, licenties, SOMtoday

Leermiddelen op school

€ 5,00

atlassen, woordenboeken, binassen

Oudervereniging/solidariteitsfonds/   

verzekeringen

€ 5,00

organisatie thema-avond ouders, ondersteuning van ouders in financiële nood, verzekering leerlingen op school

Totaal

€ 100,00


Zoals al eerder is vermeld gaat het om een vrijwillige bijdrage. U bent derhalve niet verplicht te betalen. Als u niet wilt betalen, hoeft de school de hierboven genoemde zaken niet te leveren. Strikt genomen moeten wij dan leerlingen en ouders/verzorgers uitsluiten van al het bovenstaande. Wat betreft de kluishuur houdt dit in, dat uw kind geen kluisje krijgt. Bij de overige zaken wordt uitsluiting ingewikkelder. We hopen dat u het belang inziet van het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage en van het feit dat een school niet kan draaien zonder deze extra inkomsten, zodat leerlingen en/of ouders gebruik kunnen maken van alle voorzieningen.


2. Borgsom leermiddelen


De fa. Iddink zal u vragen een borgsom te betalen van € 75, -. U kunt hier wel of niet mee instemmen.


  • Ja, ik stem in met de borgsom van € 75, -. Ik volg daarmee het beleid van mijn school zoals dat met instemming van de oudergeleding van de MR is vastgesteld.
  • Nee, ik stem niet in met de borgsom. Ik volg niet het beleid van mijn school zoals dat met instemming van de oudergeleding van de MR is vastgesteld.


Wanneer u instemt met betaling van de borgsom zal het bedrag aan het einde van de schoolcarrière van uw kind worden teruggestort, als alle leermiddelen zonder beschadiging zijn ingeleverd. Mochten er leermiddelen beschadigd zijn of niet worden ingeleverd dan zal Iddink deze kosten verrekenen met de borgsom. Op het moment dat u niet instemt met het betalen van de borgsom, zullen de kosten voor het niet of beschadigd inleveren van leermiddelen op de school worden verhaald. Vervolgens zal de school de kosten bij u in rekening brengen. Om de school zoveel mogelijk te vrijwaren van eventuele onvoorziene kosten, zouden wij het zeer op prijs stellen als u instemt om de borg te betalen.


Met vriendelijke groet,

 

Harry Chambone

Directeur