Begeleiding

Begeleiding

De mentor neemt op onze school de centrale plaats in bij de begeleiding van leerlingen. Iedere klas heeft een mentor, die de leerlingen gedurende het schooljaar zó begeleidt dat ze zich thuis voelen op school en zo goed mogelijk kunnen presteren. Dat begeleiden vindt enerzijds in klassenverband plaats, anderzijds individueel, want soms is begeleiden een zeer persoonlijke zaak, waarbij een goede onderlinge relatie belangrijk is.

We streven ernaar, dat alle mentoren getraind zijn voor hun taak in het mentoraat, maar een ieder zal ook zijn eigen invulling aan de begeleiding geven. Bovendien hangt de invulling van het mentoraat samen met de leeftijdsgroep: het begeleiden van een twaalfjarige leerling vraagt een andere benadering dan het contact met leerlingen uit de bovenbouw die al verder zijn op de weg naar volwassenheid. Voor het begeleiden van de leerlingen, in het algemeen, geldt dat de controle op studieresultaten en het bevorderen van het persoonlijk welbevinden nauw met elkaar verweven zijn. De mentor, die vrijwel altijd ook een vakdocent van de leerling is, is de aangewezen persoon om de studieresultaten bij te houden. Daarnaast probeert de mentor ook problemen van persoonlijke aard

en/of studieproblemen vroegtijdig te signaleren en hulp te bieden of, indien nodig, naar andere hulp te verwijzen.
Overigens geldt voor alle leerlingen dat ze ook altijd aan mogen kloppen bij een vakdocent, decaan, leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon, directielid of teamleider.

 

Specifieke vormen van begeleiding

Aan het begin van het schooljaar wordt in de brugklassen een entreetoets afgenomen voor taal en rekenen.

Op grond van deze toetsen worden er ofwel leerlingen geselecteerd die in aanmerking kunnen komen voor een dyslexieonderzoek ( buiten de school) ofwel leerlingen die remediale hulp nodig hebben op het gebied van taal en rekenen.

De dyslectische leerlingen worden begeleid d.m.v. coachingsgesprekken als daar behoefte aan is. Ouders/verzorgers en leerling kunnen informatie krijgen over de verdere gang van zaken.

Mevrouw Valk is aan school verbonden als dyslexiecoach.

Leerlingen die remediale hulp nodig blijken te hebben kunnen een periode  rt-lessen krijgen voor het vak Nederlands.

In verband met het aanleren en het op niveau houden van rekenvaardigheden, zijn de lesuren van het vak wiskunde in de eerste drie leerjaren uitgebreid.

Leerlingen die moeite hebben om huiswerk te maken in de thuissituatie kunnen altijd terecht in de mediatheek.

Voor de begeleidende activiteiten geldt: de leerling moet gemotiveerd zijn, de periode is beperkt en de begeleiding vindt buiten de roosteruren plaats.

 

Begeleiding bij persoonlijke problemen

In het algemeen geldt in onze scholengemeenschap dat de mentor  de studieresultaten controleert en bespreekt, en tevens het persoonlijk welzijn van de leerling bewaakt en bevordert. Elke mentor kan dus te maken krijgen met persoonlijke problematiek van zijn pupil. Wanneer ernstige persoonlijke problemen bij een leerling gesignaleerd worden en het na een gesprek duidelijk is dat speciale begeleiding gewenst is, kan de leerling verwezen worden naar één van de speciaal daarvoor opgeleide leerlingbegeleiders binnen onze scholengemeenschap.
Afhankelijk van de aard van de problemen krijgt zo'n leerling individueel of in groepsverband begeleiding, zodat die leerling met zijn problemen leert om te gaan of zo mogelijk zijn problemen geheel leert op te lossen.


Zowel aan het begin van de schoolloopbaan in de brugklas, als aan het eind in de examenklas kunnen leerlingen uit hun evenwicht raken door gebrek aan zelfvertrouwen. Brugklasleerlingen die niet gewend raken aan de terugkerende spanning die optreedt bij diverse schoolprestaties, zoals een mondelinge overhoring of een repetitie, kunnen angstig gedrag gaan vertonen. Dergelijke leerlingen bieden wij een training in groepsverband aan om hun zelfvertrouwen te vergroten, waarna ze meestal in staat zijn om binnen de school beter te functioneren en hun schoolresultaten te verbeteren.

Leerlingen in het examenjaar die onder de druk van het naderende eindexamen voor en ook tijdens mondeling en schriftelijk werk te veel spanning ervaren en gehinderd worden door hun angstige gedachten en gevoelens, kunnen deelnemen aan een examenvoorbereidingsgroep.
Binnen deze groep leren ze hoe ze beter met spanning en alle bijkomende verschijnselen kunnen omgaan, hoe ze hun zelfvertrouwen kunnen herstellen en hoe ze zich zo rustig mogelijk op het centraal examen kunnen voorbereiden.

Meer informatie over deze stressreductietraining vind je hier


Als leerlingbegeleider fungeert mevrouw S. Ton MSc