Schoolregels

Algemeen
Onze leerlingen moeten de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en dus weerbare mensen. Mensen die initiatief kunnen nemen, creatief en taalvaardig zijn, tolerant zijn en voor hun mening durven uitkomen. Mensen met normbesef en verantwoordelijkheidsgevoel, die in vrijheid keuzes maken en sociaal handelen. Naast het bijbrengen van kennis zorgen we ook voor een brede algemene ontwikkeling.
 
Vertrouwen
Om deze onderwijsdoelen te kunnen bereiken vormt onze school een leer- en werkgemeenschap waarin leerlingen, docenten, ouders en medewerkers elkaar vertrouwen en respecteren.
Van groot belang is dat leerlingen van hun opvoeders thuis en van hun begeleiders op school vertrouwen krijgen in hun capaciteiten, hun behoefte om zich te ontwikkelen en in hun vermogen om keuzes te maken en zich eigen doelen te stellen.
Daarmee wordt aan hen de ruimte geboden om verantwoordelijkheid te dragen. Ze worden uitgedaagd en leren na te denken over hun eigen stijl van leren en werken. Het Groene Lyceum stimuleert hen in een sfeer van openheid, tolerantie en creativiteit.


De basisregels van Dalton Het Groene Lyceum zijn:

-          We dragen samen verantwoordelijkheid voor een goede sfeer en goede gang van zaken.

-          We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en voor onze omgeving.

-          We helpen elkaar waar dat nodig is.

-          We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.

-          We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.

-          We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen er op aan als ze dat niet doen.


 
Dit zijn onze algemene schoolafspraken:

-          We vinden dat er op onze school geen plaats is voor racisme, discriminatie of geweld

-          We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.

-          We dragen geen petjes, capuchons of gezichtsbedekkende kleding in ons schoolgebouw.

-          We dragen geen kleding die aanstootgevend of provocerend is.

-          We gooien afval in de afvalbakken.

-          We fietsen niet op het schoolplein.

-          We zetten de fietsen in het fietsenrek op de plaats bestemd voor Het Groene Lyceum.

-          We vinden dat roken, alcohol en gokken niet thuishoren op onze school.

-          Drugs, vuurwerk en wapens, in welke vorm ook, zijn streng verboden. Van gebruik, diefstal of handel in
            verdovende middelen of gestolen goederen bij of op het schoolterrein doet de schoolleiding altijd aangifte
            bij de politie. Wij vinden dat onze school voor iedereen een veilige plek moet zijn!

-          We doen altijd melding bij de politie in geval van ernstige zaken, zoals diefstal, vernieling of geweld.

-          Als we in schoolverband naar een andere locatie gaan, gedragen we ons als gewaardeerde gasten en
            tonen we belangstelling en interesse.


  Dit spreken we samen af voor in de klas:
-          We zijn op tijd in de les en we verlaten het lokaal pas als de bel is gegaan.

-          We zorgen ervoor dat we de juiste spullen bij ons hebben.

-          We houden ons aan de afspraken betreffende schoolwerk.

-          We eten en drinken binnen het gebouw alleen in de aula en we gebruiken geen kauwgom in lestijd.

-          We gebruiken onze mobiele telefoon in de klas alleen als de docent aangeeft dat het voor lesdoeleinden
            toegestaan is. Verder is onze mobiel onzichtbaar (en onhoorbaar)  opgeborgen.
            In de pauze gebruiken we onze mobiel alleen in de aula en buiten.

-          Natuurlijk bellen en SMS-en e.d. we niet in de klas.

-          We gebruiken een MP3-speler of andere geluidsdrager en ‘oortjes’ alleen als de docent daarvoor
            toestemming geeft.

-          De schoolcomputers zijn bedoeld voor schoolwerk. Als we een spelletje willen spelen, doen we dit thuis.

-          We bezoeken geen sites die pornografisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend zijn.

-          We downloaden op school geen programma’s en/of films omdat daarvan het netwerk heel traag wordt.

-          De ruimte aan de computertafels is berekend op maximaal twee leerlingen per computer.
 
 
Dit spreken we samen af over het gebruik van computers, social media en internet:

-          We maken geen beeld- en geluidsopnamen met onze mobiele telefoons en/of tablets zonder uitdrukkelijke
            toestemming van de betrokkene(n).

-          We vertonen geen beeld-en geluidsmateriaal dat onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten is opgenomen
           aan derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de schoolleiding.

-          We geven nooit persoonlijke of vertrouwelijke  informatie over onszelf of schoolgenoten door op het internet.

-          Denk goed na vóór je iets op internet plaatst: op sites wordt alles geregistreerd en informatie is heel moeilijk
            van internet te verwijderen.

-          We verzenden geen anonieme email of email onder fictieve naam.

-          Pestende, bedreigende, beledigende, sexueel getinte, racistische of discriminerende berichten of foto’s
            versturen we niet en we sturen ze ook niet door.

-          Keep it cool op de digitale snelweg! We geven zelf altijd het goede voorbeeld en praten ruzies of
            misverstanden uit, niet via internet maar gewoon in een persoonlijk contact.