Bijzonder verlof

Regels voor verlofaanvraag en bijbehorend  PDF-bestandAanvraagformulier

Leerplicht en verlof buiten de schoolvakanties

In de Leerplichtwet staan de regels voor verlof buiten de schoolvakanties. Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven is niet mogelijk. Hier vindt u alle informatie over extra verlof, hoe en bij wie u een aanvraag kunt indienen en wat u moet doen als u het met een genomen beslissing niet eens bent.

 

Contactpersonen: 

Afdelingscoördinator leerjaar 1/2/3 is mevrouw van der Maarel (mvdmaarel@)

Afdelingscoördinator leerjaar 4/5 is mevrouw Annette Bakker (abakker@)

 

Let op: alle e-mailadressen eindigen op @lentiz.nl
 

 

Vakantieverlof

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie gaan, kan eenmaal per schooljaar door de directie vrij worden gegeven voor extra vakantie.

Indien van toepassing moet bij uw aanvraag een werkgeversverklaring gevoegd worden, waaruit blijkt dat een ander moment van vakantie niet mogelijk is.

Verder is het belangrijk om te weten dat:

- de aanvraag minimaal vier weken van tevoren bij de teamleider moet worden ingediend.

- de verlofperiode ten hoogste tien schooldagen mag beslaan.

- de verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen.

 

Vergeet niet om rekening te houden met de vakantiespreiding, waardoor de vakanties elk jaar op een ander tijdstip kunnen vallen. Helaas komt het wel eens voor dat een leerling tijdens de vakantie ziek wordt en daardoor pas later op school kan terugkomen. U moet dit dan zo spoedig mogelijk melden aan de coördinator leerlingzaken en na terugkeer een doktersverklaring uit het bezochte land overleggen, waaruit de periode en de aard van de ziekte blijken.


Verlof in geval van gewichtige omstandigheden

Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

- een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden

- verhuizing (ten hoogste 1 dag)

- het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende)

- ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (duur in overleg met schoolleiding)

- overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (ten hoogste 1 dag)

- het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5- 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag)

- voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

 

Onderstaande punten zijn géén reden voor verlof:

- familiebezoek in het buitenland;

- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;

- reeds gekochte tickets;

- door anderen betaalde vakantie;

- het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden;

- een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;

- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;

- deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband;

- als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.

 

Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur vier weken van tevoren, of als dit niet mogelijk is uiterlijk twee dagen na ontstaan van de verhindering, bij afdelingscoördinator worden ingeleverd.

 

Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar via de site van school. Op het formulier vindt u alle benodigde informatie. De volledig ingevulde aanvraag kunt u inleveren bij de teamleider samen met een bewijsstuk(ken) zoals een kopie van de rouw- of trouwkaart. Over een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder beslist de coördinator leerlingzaken. Als de aanvraag gewichtige omstandigheden (omstandigheden gelegen buiten de wil van leerling en ouders) van meer dan tien schooldagen betreft wordt deze doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van uw gemeente. In de meeste gevallen zal deze zich door de schoolleiding laten adviseren alvorens een beslissing te nemen. In het algemeen zal er sprake zijn van een medische of sociale indicatie en geldt dat een verklaring van een arts of sociale instantie noodzakelijk is waaruit blijkt dat verlof nodig is.

 

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de coördinator leerlingzaken, schoolleiding of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken.

 

Bezwaar en beroep

Mocht u het als ouders/verzorger niet eens zijn met een genomen beslissing t.a.v. aangevraagd verlof? U kunt dan een bezwaarschrift indienen bij de schoolleiding (verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder) of de leerplichtambtenaar van de gemeente (verlofaanvraag voor meer dan tien schooldagen). Het verzoek wordt dan opnieuw in overweging genomen. Ouder(s)/verzorger(s) worden van die beslissing op de hoogte gebracht.

 

Aanvraag verlof in verband met proefstuderen/meelopen vervolgopleiding

Steeds meer vervolgopleidingen bieden de mogelijkheid om tijdens het oriëntatieproces een dag(-deel) mee te lopen in de opleiding (proefstuderen). Leerlingen ervaren zo bijv. de sfeer binnen de school en ontdekken of de lessen/vakken aanspreken en voldoen aan hun verwachtingen. Bovendien komen zij daar in contact met studenten van de opleiding die hen kunnen helpen een goed beeld te krijgen. Daardoor kan zo'n bezoek voor een leerling van toegevoegde waarde zijn. 

Welke opleidingen proefstuderen/meeloopdagen organiseren, vindt u op de sites van de scholen zelf. Uiteraard kunnen voorlichters u die informatie ook geven op open dagen of tijdens onze Opleidingenmarkt.

Omdat leerlingen voor het deelnemen aan zo’n programma vrijgesteld moeten worden van lessen hier op school, gelden op dat moment de regels voor bijzonder verlof. Stuurt u op het moment dat uw kind wil proefstuderen daarom een mail naar de afdelingscoördinator met het verzoek om verlof toe te kennen, met als bijlage het bewijs van de opleiding waaruit blijkt om welke dag/tijd het gaat.

 

Vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.