Toelatingsprocedure Lentiz VMBO Maasland 2019-2020

Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Wij willen dat zo zorgvuldig mogelijk doen, zodat uw kind de spannende overstap naar het voortgezet onderwijs goed maakt. Om deze reden hebben wij afspraken m.b.t. het aanmelden en inschrijven van leerlingen in deze toelatingsprocedure voor u opgesteld.


Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar 2019-2020
Tijdens de aanmeldingsweek (maandag 18 maart tot en met vrijdag 22 maart 2019) kunt u uw kind aanmelden. Een aanmeldingsgesprek (alleen mogelijk op afspraak) duurt ongeveer 20 minuten en vindt plaats met minimaal een van de ouders. Binnen 6 weken na een volledige aanmelding berichten wij u of wij uw kind kunnen plaatsen op onze school. (Mocht tijdens het aanmeldingsgesprek blijken dat wij uw kind geen ontwikkelingsperspectief op onze school kunnen bieden, wordt u doorverwezen naar een andere, geschikte school.)


Wat heeft u nodig bij het aanmeldingsgesprek:

· Pasfoto van uw kind
· Document met BSN-nummer van uw kind (ID-kaart of paspoort)
· Originele aanmeldcode
· Dyslexie-, dyscalculieverklaring (indien aanwezig)


Voor de administratie zijn deze documenten noodzakelijk om de aanmelding volledig te maken. Het aanmeldingsgesprek gebeurt uitsluitend op afspraak. Voor dit persoonlijk gesprek kunt u vanaf 1 februari 2019 via de website een afspraak maken.


Op Lentiz VMBO Maasland kunt u uw kind aanmelden voor de volgende leerwegen:


· VMBO Basisberoepsgerichte leerweg met lwoo
· VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
· VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg met lwoo
· VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 
· VMBO Gemengde leerweg
· VMBO Theoretische leerweg (mavo) 

                                            
Voorrangscriteria:
Bij het aanmelden voor het eerste leerjaar krijgen, indien het aantal aangemelde en plaatsbare leerlingen groter is dan het aantal plaatsen (125) op Lentiz VMBO Maasland, de volgende leerlingen voorrang:


· Leerlingen behorende tot het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord.
· Leerlingen die duidelijk voldoen aan de plaatsingscriteria voor LWOO of één van de leerwegen van het VMBO.
· Leerlingen waarvan broers en zussen al op onze school zitten.
· Leerlingen die aantoonbaar een bewuste keuze hebben gemaakt voor de school op basis van de sector groen.


Leerlingen met extra ondersteuning


· Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte zijn uitsluitend plaatsbaar wanneer de basisschool deze extra ondersteuning heeft aangevraagd bij Steunpunt Onderwijs.
· Leerlingen met extra ondersteuning worden in het eerste leerjaar in principe niet bij elkaar in een klas geplaatst.
· Wanneer onze school voor de leerling niet het juiste, passende ontwikkelingsperspectief kan bieden, kan een leerling niet geplaatst worden.


Op Lentiz VMBO Maasland kunnen niet geplaatst worden:


· Leerlingen, van wie wij op grond van het onderwijskundig rapport en/of observaties van de leerling kunnen aannemen, dat de zorgstructuur van Lentiz VMBO Maasland, zelfs binnen het LWOO, ontoereikend is.
· Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte waarvoor de basisschool geen extra ondersteuning heeft aangevraagd.
· Leerlingen met een advies praktijkonderwijs (PrO).
· Leerlingen met een advies LWOO+.
· Leerlingen met een advies groeiklas.
· Leerlingen waarvan tijdens de gesprekken en of observaties blijkt dat hij/zij geen affiniteit hebben met of geschikt zijn voor de door ons geboden praktijkvakken.