Wijzigingen omtrent rekentoets

Geachte ouders/verzorgers,

 

Van de staatssecretaris voor onderwijs, dhr S. Dekker, ontvingen we onderstaande mededeling.

 

“Op 6 oktober 2015 hebben we u de brief Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen gestuurd. Op 7 oktober jl. hebben we naar aanleiding van onder andere deze brief met uw Kamer een debat gevoerd over met name rekenen en de invoering van de rekentoets. Tijdens dit debat is een aantal moties ingediend. Op 13 oktober heeft uw Kamer gestemd over deze moties. Nu enkele van deze moties tijdens de stemmingen zijn aangenomen, lichten wij graag toe hoe we deze moties gaan uitvoeren.

 

Voortgezet onderwijs

De motie Jadnanansing c.s. verzoekt ons om naast het mbo, de rekentoets ook binnen het vmbo en havo niet te laten meetellen voor het behalen van het diploma zolang deze toets een te hoge drempel vormt voor veel jongeren om een diploma te kunnen behalen. Het lid Jadnanansing heeft bij het aannemen van deze motie verzocht om een reactie over hoe hier uitvoering aan gegeven zal worden.

Wij zullen deze motie uitvoeren. Dit betekent dat in het huidige schooljaar (2015-2016) het resultaat op de rekentoets alleen meetelt voor het behalen van het diploma voor leerlingen op het vwo. Voor leerlingen op het vmbo en havo geldt dat zij de rekentoets wel moeten maken en dat het resultaat op de cijferlijst komt te staan zonder dat deze meetelt voor het behalen van het diploma.”

 

Hoewel voor de havo het cijfer voor de rekentoets dus niet meetelt voor de uitslag van het examen, komt het cijfer wel op de cijferlijst te staan! Hoe beter dat cijfer, des te meer kansen zijn er in het vervolgonderwijs. We gaan dan ook geen veranderingen aanbrengen in het voorbereiden van de leerlingen op de rekentoets en blijven voor leerlingen die dat nodig hebben, de (bij)lessen geven. Deelname daaraan is en blijft verplicht.

 

Het ministerie heeft samen met LAKS een flyer uitgebracht die u hier kunt lezen.

 

Met vriendelijke groet,

A.O. van der Velde

directeur