Begeleiding

Begeleiding van de leerlingen tijdens het onderwijsproces

De zorg voor de leerlingen richt zich op drie gebieden:

 

Leerproces en –resultaat

Alle leerlingen worden binnen een doorlopende leer- en zorglijn van klas 1 t/m 4 begeleid naar het examen. Leerlingen met een LWOO- of TLV (toelaatbaarheidsverklaring) hebben een individueel begeleidingsplan (handelingsplan/ontwikkelingsperspectief), dat regelmatig wordt geëvalueerd en zo nodig wordt bijgesteld.

Bij de uitvoering van de handelingsplannen wordt de docent indien nodig bijgestaan door de remedial teacher, de intern begeleider en/of de onderwijskundig orthopedagoog.

Naast de verplichte leerstof en werkwijze leren leerlingen ook om zelf zoveel mogelijk inhoud te geven aan hun leerproces. De docent stimuleert en helpt de leerling om eigen leervragen te stellen en uit te voeren.

De mentor volgt de vorderingen en verzorgt minimaal drie keer per jaar een schriftelijke rapportage naar ouders.

 

Toekomstperspectief

Een belangrijk onderdeel van het leren op school, is het leren kiezen. Praktische sectororiëntatie (PSO), praktische workshops, excursies en stages helpen de leerling bij het maken van een weloverwogen keuze voor een vervolgopleiding.

De keuzegesprekken vinden plaats met de mentor, die inhoudelijk wordt ondersteund door de decaan. In deze gesprekken komen o.a. vragen aan de orde als: wat ben ik voor iemand en wat past bij mij?

 

Persoonlijke ontwikkeling

Als er specifieke problemen ontstaan bij een individuele leerling kan de mentor in overleg met ouders en leerling een intern specialist inschakelen. Dit kan een intern begeleider zijn (bijvoorbeeld bij pestproblemen of faalangst) of een orthopedagoog (bijvoorbeeld bij specifieke leer- of gedragsproblemen).

Elk jaar wordt een groep leerlingen geselecteerd voor de schoolinterne Sociale Vaardigheidstraining en BOF-training (bewust omgaan met faalangst). Deze trainingen worden tijdens schooltijd gegeven.

 

Hiernaast in het menu kunt u kiezen voor meer informatie over verschillende onderwerpen:

·  I&O – de zorgcoördinator , IB-ers, orthopedagoge en andere specialisten op het gebied van zorg aan leerlingen

·  Leerwegondersteuning ( LWOO) - leerlingen met een advies basisberoepsgerichte leerweg met LWOO worden geplaatst in kleinere klassen in de afdeling Jobbing. Leerlingen met een advies kaderberoepsgerichte leerweg worden geplaatst in reguliere groepen. 

·  VMBO4YOu – klassen voor leerlingen die een verwijzing hebben gekregen van de ACTA (veelal met geïndiceerde stoornissen)

·  SOP – met de wet Passend Onderwijs moeten alle scholen duidelijk maken welke ondersteuning zij kunnen bieden; dit is beschreven in het SchoolOndersteuningsProfiel

·  Trajectgroep – opvang van leerlingen die tijdelijk niet handhaafbaar zijn in de reguliere klas

·  Externe zorg – instellingen buiten school waarmee we samenwerking in de begeleiding van onze leerlingen o.a. schoolmaatschappelijk werk

·  Bijles en huiswerkbegeleiding – er zijn verschillende mogelijkheden tot bijles en huiswerkbegeleiding, deze zijn hier beschreven

·  Anti-pest en –discriminatieprotocol – hierin wordt beschreven wat de school doet bij pesten

·  Protocol zorgelijk ziekteverzuim – hierin staat wat de school doet wanneer leerlingen meerdere keren ziek zijn