Floracollege

Slaag-/zak regeling, resultaatverbetering, diplomering

update 15 april, slaag-/zak regeling, resultaatverbetering, diplomering

Afgelopen week is er vanuit de overheid bekend geworden wat er verder gaat gebeuren rondom de examinering. Ik breng u van de belangrijkste punten via deze mail op de hoogte: 

Slaag-/zakregeling:
De slaag-/zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere slaag-/zakregeling. De regeling wijkt op de volgende punten af:

  • Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het schoolexamen.
  • De regel dat het gemiddelde cijfer voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt.
  • Een leerling die gezakt zou zijn op basis van de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee of drie (in het geval van vmbo-bb en –kb) resultaatsverbeteringstoetsen (RV-toetsen).
  • Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.

Afgesproken is dat landelijk op 4 juni 2020 de uitslag bekend wordt gemaakt. Op deze dag wordt vanaf 11.00 uur uw zoon of dochter door de mentor gebeld met de definitieve uitslag. Eerder communiceren over slagen of zakken vindt niet plaats, het heeft ook geen zin hierover contact op te nemen met de mentor.

Resultaatverbeteringstoets:
In plaats van de gebruikelijke herkansingsmogelijkheid voor leerlingen die na de examens nog niet geslaagd zijn, komt er dit jaar een resultaatsverbeteringstoets. Alle leerlingen krijgen via deze regeling de mogelijkheid het resultaat voor een vak te verhogen, ongeacht of het resultaat voldoende of onvoldoende is. Uiterlijk 5 juni 2020 moet een leerling bekend maken of hij/zij gebruik wil maken van deze mogelijkheid. Vanaf 15 juni worden de resultaatsverbeteringstoetsen op school afgenomen. Op 8 juni ontvangen de leerlingen het rooster voor de resultaatsverbeteringstoets.

De volgende spelregels gelden:

 • BBL en KBL leerlingen kunnen voor maximaal twee AVO-vakken en 1 beroepsgericht profiel vak een resultaatsverbeteringstoets aanvragen.
 • De GL/mavo leerlingen mogen voor maximaal twee AVO-vakken een resultaatsverbeteringstoets aanvragen.
 • De toets gaat over de gehele lesstof van het volledige PTA; het is dus een totaaltoets van alle onderwerpen die in het volledige PTA aan de orde zijn geweest.
 • Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.

Diplomering:
Op dit moment staat de diploma uitreiking gepland op woensdag 1 juli.  We wachten de besluiten en adviezen vanuit de overheid af en bepalen aan de hand hiervan hoe en in welke vorm de uitreiking plaats gaat vinden. Als hierover meer bekend is, informeren wij u.

Mocht er aanleiding zijn, dan volgt er communicatie na de meivakantie.
We wensen u een plezierige meivakantie.

Met vriendelijke groet,

Jan Eliens
Directeur

Terug naar het nieuwsoverzicht