LWO+

Wat is de afdeling LWO+?

 

Geuzencollege, locatie West specifieke zorg

In het vmbo leer je onder andere Nederlands, Engels, mens en natuur en mens en maatschappij.

Bij deze vakgebieden draait het vooral om kennis.

Maar leren is ook: zelfstandiger leren werken, leren samenwerken, leren plannen.

Leren is ook: meer leren over:

  • Wie je bent
  • Waar je bij hoort
  • Waar je wel en niet goed in bent
  • Wat je wilt

 

Dat leren de leerlingen niet altijd in aparte lessen. Tijdens een Nederlandse les kun je bijvoorbeeld leren plannen. Een andere les is weer geschikt om te leren samenwerken. Zo wordt de lestijd optimaal gebruikt. En zo wordt leren onderdeel van de totale persoonlijkheidsontwikkeling.

 

Accent op ontwikkeling

Voor een succesvolle toekomst is niet alleen kennis nodig, maar ook succesvol gedrag. Sterke kanten worden verder uitgebouwd. Zwakke kanten kunnen (iets) sterker worden. Daarvoor maken de groepsdocenten per leerling een ontwikkelingsplan. Deze plannen worden steeds na zes weken besproken en bijgesteld.

 

Leerachterstanden en vmbo leerstof

De meeste specifieke zorg leerlingen hebben in de basisschoolperiode leerachterstanden opgelopen. In het eerste leerjaar van de specifieke zorg werken ze die zo veel mogelijk weg. Daarnaast krijgen ze vmbo leerstof. Alle leerstof is gericht op de totale persoonlijkheidsontwikkeling.

 

Sectororiëntatie en beroepenoriëntatie

In het tweede leerjaar bereiden de leerlingen zich voor op de overstap naar een sector of intersectoraal programma van 3 vmbo of een andere passende vervolgopleiding. Daar zijn speciale lesprogramma's voor. Leren kiezen krijgt daarbij de nodige aandacht.

 

Kleine groepen bij alle lessen

De leerlingen zitten bij vrijwel alle lessen met 10-15 leerlingen bij elkaar. Dit om voldoende aandacht aan de persoonlijkheidsontwikkeling te kunnen geven.

 

Zo min mogelijk verschillende docenten

Elke eerstejaars groep heeft een groepsdocent, die bijna alle vakken geeft. De groepsdocent begint en eindigt de dag met de eigen groep. Dat is veilig en duidelijk voor de leerlingen. De groepsdocent heeft sneller zicht op de sterke en zwakke kanten van de leerlingen.

De tweedejaarsgroepen hebben eveneens een groepsdocent. Maar ze krijgen les van iets meer verschillende docenten. Dit om alvast te wennen aan het regulier VMBO.

 

Studieles

De leerlingen leren bij de verschillende vakgebieden hoe ze hun (huis-) werk moeten aanpakken. Weten ze eenmaal hoe het moet? Dan wordt er geoefend totdat de aanpak een gewoonte is geworden.

 

Huiswerkbegeleiding

Toch huiswerkproblemen? Leerlingen kunnen hun huiswerk op school maken. Dat gebeurt na schooltijd, onder begeleiding van de groepsdocent.

 

Leerlingvolgsysteem

Aan het begin en einde van de schooldag bespreken de teamleden de dag. Ze houden gedrag en leervorderingen van de leerlingen bij in een digitaal leerlingvolgsysteem. Zo is er zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Er is regelmatig contact met de ouders of verzorgers (gesprekken op school, huisbezoek, telefonisch contact, e-mail).

 

Thema's en projecten

Elke lesperiode van zes weken wordt afgesloten met een project of thema. De leerlingen maken een verslag of presentatie of gaan op excursie. De groepsdocent kan daaraan zien of er ontwikkeling is, met name op het gebied van zelfstandigheid en samenwerking.

 

Aangepast lesmateriaal

Naast de gewone schoolboeken zijn er zelf ontwikkelde werkboeken met het accent op succesvol gedrag. Kennis wordt pas zinvol als leerlingen die kennis kunnen omzetten in gedrag.

 

Extra begeleiding

Binnen de groep besteden de docenten extra aandacht aan succesvol gedrag met de lessen rots en water en Leefstijl. Ook krijgen de leerlingen trainingen buiten de groep. Dit gebeurt in kleine groepjes of individueel, bijvoorbeeld:

  • Sociale competentie training
  • Cursus zelfkennis/zelfvertrouwen
  • beter omgaan met boosheid
  • Loverboys project (alleen voor meisjes)
  • Dramatherapie/kunsttherapie

 

Doorstromen

Als leerlingen de specifieke zorg verlaten stromen ze door naar klas 3 van bbl/kbl, naar de Entree opleiding of naar ander passend vervolgonderwijs.