Overgangsnormering

Overgang van klas 3 naar klas 4 en/of niveauverandering bovenbouw


De systematiek van het bevorderen in de bovenbouw wijkt af van die van de

onderbouw. Hoewel de leerlingen in de bovenbouw starten met hun Programma van

Toetsing en Afsluiting (PTA) kennen we aan het einde van klas drie een overgang

naar klas vier.


Om over te kunnen gaan dient de leerling aan de volgende voorwaarden, gelijk aan

de slaag/zakregeling van het examen, te voldoen:


Een leerling gaat over indien:

 • alle vakken een 6 of hoger of
 • één 5, rest 6 of hoger of
 • één 4 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger of
 • twee keer 5 met minimaal één 7 en rest 6 of hoger.
 • De vakken CKV en LO moeten voldoende zijn afgesloten.


 1. Voor het bepalen van de overgang wordt gekeken naar het cijfers van het laatste rapport, dat is ontstaan uit het voortschrijdende gemiddelde van alle behaalde cijfers uit het voortgangsdossier in klas 3.
 2. Een leerling die aan het einde van klas drie nog niet aan de overgangsnorm voldoet, wordt in de gelegenheid gesteld om voor één AVO-vak (Algemeen Vormend Vak) een extra herkansing van een tentamen uit periode 3 te maken om alsnog aan de normen te voldoen. Het hoogst behaalde tentamencijfer voor het herkanste vak telt.
 3. Een leerling, uit klas 3, die niet aan de overgangsnormen voldoet, kan eventueel doorstromen naar een lager niveau (GTL > KBL of KBL > BBL).
 4. Een leerling, uit klas 3, kan op advies van de rapportvergadering voor één of meer vakken bevorderd worden naar een hoger niveau (BBL > KBL of KBL > GTL).
 5. Een leerling, uit klas 4, die niet aan de slagingsnormen voldoet, kan eventueel doorstromen naar een lager niveau (GTL > KBL of KBL > BBL). Dit is een dringend studieadvies
 6. Het is in principe niet mogelijk om een leerjaar voor de derde maal te doen. Dan wordt er of gericht overgegaan of er wordt samen met de ouders naar een passende school/onderwijssoort gezocht.


Door middel van maatwerk zal bij niveauverandering, afhankelijk van de gemiste 
lesstof en de bijbehorende PTA, in overleg met de examencommissie, worden besloten welke lesstof en toetsen behaald en afgenomen dienen te worden.