Medezeggenschap

Onze school is onderdeel van de Lentiz Onderwijsgroep die bestaat uit 12 vestigingen. Iedere vestiging heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn ouders, leerlingen en personeelsleden vertegenwoordigd.

Ouders, leerlingen en personeel hebben via de MR instemmings- of adviesrecht over beleidszaken van de school. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat vermeld over welke beleidsvoornemens de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Tijdens de vergaderingen komen ook dagelijkse zaken aan de orde. Bij de secretaris van de MR kunt  u uw op- en aanmerkingen over de school kwijt.

Het adres van de medezeggenschapsraad is:
cmeerman@lentiz.nl
Geuzenplein 1

3132 AB Vlaardingen

In de raad hebben zitting:

namens de directie

namens het personeel

namens de ouders

Dhr. T. Werner (directeur) 

Dhr. R. den Broeder (voorzitter)

Mevr. A. Pool
   

Mevr. C. Meerman (secretaris)

Mevr. M. Schouten

Dhr. S. v Heiningen (locatie Holy)

Mevr. S. Beenhakker

Dhr. A. Nieberg (locatie bovenbouw)

 

 

Leerlingen zitten niet standaard in de MR. Zij hebben een leerlingenraad, waaruit informatie komt die in de MR besproken kan worden. Eventueel kan een leerling een MR vergadering bijwonen om uitleg over zo'n onderwerp te geven.


De Lentiz Onderwijsgroep is onderverdeeld in twee onderwijsgroepen van elk 6 scholen. Beide groepen hebben een GMR.  De MR van het Geuzencollege is vertegenwoordigd in de GMR.

Daarboven is er een Platform MR voor de hele Onderwijsgroep.


De reglementen die te maken hebben met de MR (en GMR) kunt u vinden op de pagina met Officiële stukken.