Begeleiding

Algemene beschrijving van de leerlingbegeleiding


De mentor of coach van de klas of groep speelt een sleutelrol in de leerlingbegeleiding. Hij/zij is voor de leerlingen het eerste aanspreekpunt en helpt de leerlingen waar dat kan. De mentorcoach wordt daarin gesteund door de coördinator en de teamleider van de onderwijsafdeling. Het Groen van Prinstererlyceum heeft ook diverse specialisten in huis, zoals een schoolpsycholoog, een dyslexiecoach, leerling coaches en de decanen, die leerlingen met specifieke problemen kunnen helpen.


Betrokkenen bij de leerlingbegeleiding

Mentor/coach
Voor ouders is de mentor of coach van hun kind het eerste aanspreekpunt in de school. Hij/zij beschikt over alle relevante informatie. Als een leerling problemen heeft, kan hij altijd bij de mentor terecht. Elke leerling in de onderbouw heeft een vast mentoruur in zijn/haar lesrooster.


In dit uur komen o.a. aan de orde:

  • positieve groepsvorming
  • studiebegeleiding, bijv. studietechnieken en het plannen van huiswerk
  • beroepenoriëntatie
  • algemene zaken, bijv. schoolregels en agendagebruik.


Natuurlijk kunnen leerlingen zelf ook onderwerpen voor het mentoruur aandragen.


Coördinator
De coördinator van een bepaalde afdeling (mavo, havo en vwo) houdt zich met name bezig met de dagelijkse gang van zaken in die afdeling.


Teamleider van de afdeling
De teamleider van de afdeling is eindverantwoordelijk voor alle leerling- en onderwijszaken in zijn/haar afdeling.


Vakdocent
De leerling heeft gedurende het schooljaar een aantal docenten: deze begeleiden de leerling vakmatig. Wilt u informatie over een bepaald vak, dan kunt u mailen met de vakdocent.


Zorgcoördinator
De zorgcoördinator coördineert in school de zorg voor de leerlingen met een specifieke zorgvraag. Die vraag kan liggen op cognitief, pedagogisch en/of sociaal-emotioneel gebied. Zij overlegt hiertoe met de directieleden, de mentoren en het ondersteuningsteam, dat onder andere bestaat uit de onderwijsondersteuningsspecialist (OOS) en de gezinsspecialist. Ook onderhoudt zij in voorkomende gevallen de contacten met externe instanties. Een tweede taak van de zorgcoördinator is het bevorderen van de deskundigheid op het gebied van de zorg bij het personeel


Leerlingbegeleiders


In het algemeen geldt binnen onze scholengemeenschap dat de mentor/coach de studieresultaten controleert en bespreekt en tevens het persoonlijk welzijn van de leerling bewaakt en bevordert. Elke mentor/coach kan dus te maken krijgen met persoonlijke problematiek van zijn/haar pupil. Wanneer ernstige persoonlijke problemen bij een leerling gesignaleerd worden en het na een gesprek duidelijk is dat speciale begeleiding gewenst is, kan de leerling verwezen worden naar de zorgcoördinator mevrouw Ton.
 


Afhankelijk van de aard van de problemen krijgt de leerling individueel of in groepsverband begeleiding, zodat hij/zij met zijn problemen leert om te gaan of zo mogelijk zijn/haar problemen geheel leert op te lossen. Soms raakt een leerling uit zijn/haar evenwicht door gebrek aan zelfvertrouwen en/of een bovenmatige hoeveelheid stress. Als een leerling last ervaart van bovenmatige spanning en niet kan presteren zoals verwacht mag worden, is het raadzaam daar iets aan te doen. Het Groen van Prinstererlyceum biedt drie maal per schooljaar in alle leerjaren stressreductietrainingen aan op individuele basis of in groepsverband. Aanmelden voor deze training loopt via mevrouw Ton.