Revius MAVO

Ondersteuning

Indeling van het ondersteuningsteam

Intern ondersteuningsteam bestaat uit:
• Zorgcoördinator
• Leerlingbegeleider
• Onderwijskundig specialist

Externe instanties:
• Onderwijsondersteuningsspecialist
• Gezinsspecialist
• Jeugdverpleegkundige

Contact opnemen

Ondersteuning

Leerlingenondersteuning wordt gedefinieerd als ‘alle pedagogische en didactische maatregelen waarmee de school leerlingen ondersteunt in hun leer- en/of ontwikkelingsproces’. Deze ondersteuning moet eraan bijdragen dat de leerling zijn persoonlijke doelstellingen haalt, zijn competenties ontwikkelt en zich kwalificeert voor de periode na het voortgezet onderwijs.  

De huidige ontwikkelingen in de maatschappij hebben veranderingen teweeggebracht in het denken over ondersteuning en onderwijs. Passend Onderwijs staat voor maatwerk. Voor elk kind en iedere jongere moet er onderwijs in de regio beschikbaar zijn dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Om duidelijkheid te geven over de (on)mogelijkheden van extra ondersteuning stelt elke school een ondersteuningsprofiel op. In het kader van dit profiel wordt ook de structuur van de extra ondersteuning binnen de school beschreven.  

Onze ondersteuningsstructuur is gebaseerd op het drielijnenmodel. Dit model onderscheidt drie niveaus: het niveau van de klas, het niveau van de school (interne specialisten) en het niveau buiten de school (de externe instanties). 

Mentoraat

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zowel op het gebied van studievaardigheden en organiseren van huiswerk als op het gebied van sociale vaardigheden en groepsdynamiek is de mentor de spil in de begeleiding van de leerlingen. De leerling blijft echter altijd de eerstverantwoordelijke voor zijn of haar eigen ontwikkeling. In samenspraak met ouders stimuleert de mentor daarom de leerling zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen bij het oplossen van eventuele problemen. Er is een leerlingvolgsysteem dat start met de gegevens van de vorige school. Via observaties en tests wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd.  

Zorgcoördinator

Heeft een spilfunctie in de interne ondersteuningsstructuur van de school. Hij is gespecialiseerd in het signaleren van extra ondersteuningsbehoeften en zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning voor de leerling worden ingezet. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de intake, doorstroom en (niet-reguliere) uitstroom van leerlingen. Daarnaast leidt de zorgcoördinator het reguliere overleg met het ondersteuningsteam waarbij alle interne en externe partijen vertegenwoordigd zijn.

Pedagogisch toezichthouder

Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een pedagogisch toezichthouder aangesteld als eerste opvang van leerlingen. De pedagogisch toezichthouder is een medewerker die onder lestijd altijd beschikbaar is voor leerlingen voor uiteenlopende zaken rondom het sociaal emotioneel en pedagogisch functioneren van de leerling en onderhoudt zeer korte lijnen met het ondersteuningsteam en de schoolleiding. 

Vertrouwenspersoon

Op school zijn twee personen aangewezen die aandacht besteden aan het voorkomen van ongewenst gedrag. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en geweld kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning van deze vertrouwenspersonen. Klachten over ongewenst gedrag die naar de mening van ouders/leerling niet afdoende zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie. 
Er is ook een landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, dat bereikbaar is op het nummer (0900) 111 31 11. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van aanranding of een ander zedendelict, doet de school aangifte.

Leerlingbegeleider

Biedt ondersteuning aan leerlingen d.m.v. kortdurende begeleidingstrajecten op sociaal-emotioneel gebied. Voorbeelden hiervan zijn: reduceren van stress bij toetsen, helpen bij plannen en organiseren, aanreiken van leerstrategieën, creëren van positieve gedachten bij leerlingen.

Dyslexiebegeleiding

Dyslectische leerlingen hebben extra aandacht en begeleiding nodig. De nadruk ligt op het begeleiden binnen de klas. Alle docenten op onze school handelen volgens het landelijk protocol dyslexie VO. 
Dit betekent dat leerlingen met een dyslexiekaart gebruik kunnen maken van bepaalde aanpassingen en dat er gewerkt wordt volgens vaste modellen voor het beoordelen van toetsen bij Nederlands en de vreemde talen. Daarnaast worden leerlingen vooral in de eerste jaren individueel of in groepen begeleid in het omgaan met dyslexie. Het uiteindelijke doel hiervan is dat leerlingen proactief en zelfstandig hun zaken kunnen regelen en verder efficiënt gebruik kunnen maken van leertechnieken en hulpmiddelen die passen bij hun dyslexie. In de Tweede Fase blijft de RT-docent als dyslexiecoach het aanspreekpunt voor leerlingen. Op de site van de school staat het dyslexiebeleid beschreven.  
De school heeft afspraken met een extern onderzoeksbureau waardoor de kosten voor het testen van een leerling op dyslexie gereduceerd zijn. Zo kunnen leerlingen, bij wie een vermoeden van dyslexie bestaat, door dit bureau getest worden en een eventuele dyslexieverklaring krijgen. De kosten voor deze en andere individuele testen worden aan ouders doorberekend. Testafspraken worden altijd gemaakt in overleg met de ouders.  

Decanaat

Vanaf het tweede leerjaar helpt de decaan de leerlingen bij het maken van de profielkeuze en bij het kiezen van het vervolgonderwijs. De leerlingen krijgen voorlichtingslessen en maken diverse testen. De ouders worden intensief betrokken bij de keuze voor het profiel en de vervolgstudie.

Onderwijskundig specialist

Ondersteunt leerlingen en collega’s op pedagogisch-didactisch gebied. Geeft handelingsadviezen met betrekking tot dyslexie en begeleidt leerlingen op het gebied van leerproblemen als gevolg van bijvoorbeeld autisme of AD(H)D.

Gezinsspecialist

Is het aanspreekpunt als het vermoeden bestaat dat gezinsproblematiek de ontwikkeling van een kind belemmert. Hij kan zelfstandig ondersteuning bieden en heeft de mogelijkheid om aanvullende specialistische ondersteuning in te schakelen. De gezinsspecialist vormt de verbindende schakel met het verantwoordelijke wijkteam.

Onderwijsondersteuningsspecialist (OOS)

Ondersteunt de school bij de begeleiding van leerlingen met meer onderwijsbehoeften dan de basisondersteuning kan bieden. Indien gewenst kan de OOS onderzoeken welke onderwijsbehoeften een leerling heeft en welke ondersteuning de leerling het best kan helpen.

Jeugdverpleegkundige

De jeugdgezondheidszorg heeft landelijk de taak om contact te hebben met leerlingen op het voortgezet onderwijs: om te wegen en meten, gezondheidsadviezen te geven en mogelijke problemen op te sporen en zo nodig te verwijzen. Ook het begeleiden bij schoolziekteverzuim en het meepraten in het zorgteam zijn landelijke taken.