Reviuslyceum

Ziekte en verlof

Het doorgeven van ziekte of het indienen van een verlofaanvraag moet altijd officieel gedaan worden bij de administratie.

 

In geval van ziekte geldt de volgende procedure:

Uw zoon/dochter is thuis ziek geworden:

Eén van de ouders of verzorgers meldt de leerling vóór 08.00 uur telefonisch ziek op het nummer: (010) 591 58 83,  volg het keuzemenu en maak de juiste keuze: toets 2 voor de absentielijn van het Reviuslyceum. Als dat nodig is geeft u bijzonderheden over de ziekte door.

Uw zoon/dochter wordt op school ziek:

De leerling meldt zich af bij de administratie (kamer A4)
Voor 13:00 uur kan dit bij mevrouw Tammes en mevrouw Groenhout.
Na 13:00 uur kan dit alleen nog bij mevrouw Groenhout.

Bij terugkeer op school moet een ‘terugkomkaart’, getekend door de ouders of verzorgers mee, meegenomen worden.

Terugkeer na ziekte:

  • bij terugkeer op school doet de leerling de ‘terugkomkaart’ in brievenbus bij de conciërges. Deze kaart is nodig om te laten weten dat de leerling is teruggekeerd. De kaart moet door één van de ouders ondertekend zijn. In principe geldt: op het vergeten van de kaart volgt één strafuur voor de leerling,
  • na terugkomst neemt de leerling het initiatief om met de leraren afspraken te maken over de leerstof die ingehaald moet worden,
  • de leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste toetsen. Binnen een week na terugkeer moeten de afspraken met de docenten om gemiste toetsen in te halen gemaakt zijn,

Als er veel toetsen zijn gemist, moet de leerling zich bij de mentor melden. Deze zal het inhaalprogramma begeleiden.

In het algemeen geldt dat ouders of verzorgers bijzonder verlof ten minste twee weken van te voren moeten aanvragen bij de directie. Bij de administratie van de school zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar. Dit formulier ‘Verzoek om verlof’ kunt u ook bovenaan deze pagina downloaden.

Wanneer kan verlof aangevraagd worden?

Bijzonder verlof kan verleend worden bij een ambtsjubileum (van ouders/verzorgers) en een huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor ten hoogste één dag; overige gewichtige omstandigheden (ingrijpende gebeurtenissen in de directe familie, religieuze feestdagen, en dergelijke).
Naar het oordeel van de directie is verlof alleen toegestaan in zeer bijzondere gevallen, dus niet voor carnaval, een concert, wintersport en dergelijke.

Inhalen gemiste lessen

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste stof en toetsen. Binnen een week moet een afspraak gemaakt zijn met de betreffende docenten om gemiste toetsen in te halen. Als er méér dan vijf lesdagen verlof is gekregen, wordt het inhaalprogramma door de mentor begeleid.

Bezoek arts en dergelijke

In het algemeen geldt dat van de leerling en zijn ouders/verzorgers verwacht wordt dat zij zich inspannen om indien mogelijk een bezoek aan de dokter, en dergelijke, buiten de lestijd te laten plaatsvinden. Voor een verzoek om verlof voor een bezoek aan de dokter, tandarts, orthodontist, enz. kunt u het formulier “Verzoek om verlof” downloaden, dat, ingevuld door de ouders/verzorgers van de leerling, in de brievenbus bij de conciërges dient te worden ingeleverd.

Let op: dit verzoek moet altijd vooraf, minimaal 2 dagen van te voren, aangevraagd worden. In geval van een mededeling achteraf wordt de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim beschouwd. Als regel worden alleen verzoeken die via dit formulier zijn ingediend in behandeling genomen.

Goedkeuring van de aanvraag

Zonder tegenbericht van de school mag u aannemen dat het verzoek om verlof is goedgekeurd.
In toetsweken wordt in principe geen verlof verleend. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste stof en toetsen. Binnen een week moet de leerling een afspraak gemaakt hebben om gemiste toetsen in te halen.

Vrij krijgen buiten de schoolvakanties is (bijna) nooit mogelijk. Ieder jaar controleert de leerplichtambtenaar diverse scholen of de regels rondom het zogenaamde extra verlof goed uitgevoerd worden.

Familiebezoek, verwachte verkeersdrukte, het niet kunnen boeken van een vliegticket in een bepaalde week, een speciale vakantieaanbieding, of het feit dat een ander kind uit het gezin al vrij is, etc. zijn géén geldige redenen om extra vakantieverlof te krijgen, eerder met vakantie te gaan of later terug te komen.

Ook een werkgeversverklaring vormt geen reden om automatisch extra vakantieverlof te krijgen. Bijna altijd liggen hieraan economische en/of organisatorische redenen ten grondslag en dit is volgens de leerplichtwet geen reden om extra vakantieverlof te mogen verlenen.

Het is slechts in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk om extra verlof te verkrijgen. Er moet sprake zijn van gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden verstaan we bijvoorbeeld het overlijden van naaste familieleden, bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel, het bijwonen van een huwelijk van een naast familielid en verhuizing.

Tevens is het soms mogelijk om vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouder(s) in aanmerking te komen voor extra verlof, maar alleen wanneer het voor het gezin in geen enkele schoolvakantie mogelijk is om twee weken aaneengesloten vakantie te hebben.  Er moet dan voornamelijk worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in een schoolvakantie vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.  Aanvragen voor vakantieverlof voor de eerste twee lesweken van het schooljaar worden nooit gehonoreerd.

Verlofaanvragen moeten tijdig en schriftelijk ingediend worden. Verlofaanvragen tot en met 10 schooldagen worden behandeld door de schooldirecteur, waarbij hij/zij vaak advies vraagt aan de leerplichtambtenaar over het wel of niet toekennen van het verlof. Verlofaanvragen van meer dan 10 dagen worden in behandeling genomen door de leerplichtambtenaar. Als er ongeoorloofd toch vakantieverlof wordt opgenomen, dan is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders kan proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen een forse geldboete opleggen.