Floracollege

Voorlichting Examen

Beste ouders/ verzorgers van de leerlingen uit klas 4,

 

Waarschijnlijk is je zoon of dochter al druk bezig met de voorbereidingen voor het tweede onderdeel van het schoolexamen, schoolonderzoek 2 (SO2), in de periode voor de kerstvakantie van start gaat. Het rooster van de schoolonderzoeken kun je als het bekend is hier terug vinden, of in het menu aan de rechter kant.

PTA
Het schoolexamen is een onderdeel van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is, net als het landelijk examen, gebonden aan diverse regels en eisen. Deze regels en eisen zijn beschreven in het examenreglement.
Dit examenreglement staat op deze website, je kunt het hier onderaan deze pagina vinden.

Het examenreglement is overeenkomstig het eindexamenbesluit en aangevuld met school-specifieke regels. Als je het met een bepaalde gang van zaken niet eens bent, kun je in het officiële examenreglement lezen hoe je moet handelen.

Naast het eindexamenreglement vindt je op de site ook, voor iedere leerweg, een PTA-boekje.
In het PTA-boekje staat een korte samenvatting van het examenreglement en wat wij van de leerlingen verwachten ten aanzien van hun gedrag tijdens de afname van de schoolonderzoeken en examens.
Wij verwachten dat alle leerlingen zich houden aan de normale gedragsregels zoals deze zijn omschreven in het PTA-boekje.

Als een leerling ziek is tijdens het schoolonderzoek of examen dan moet dit direct door de ouder/verzorger worden gemeld via de receptie. In het geval van een schoolonderzoek maakt de leerling, op de eerste dag dat hij of zij weer op school is, met de examensecretaris een afspraak om het gemiste onderdeel te maken. Als de leerling niet is afgemeld door een ouder/verzorger dan kan dit als onrechtmatig afwezig worden gezien, waardoor een deelname aan het landelijk examen in gevaar komt.

Een leerling kan alleen deelnemen aan het landelijk examen als het PTA volledig afgerond is. Een leerling heeft het PTA volledig afgerond indien:

 • CKV(kunst) en Bewegen & Sport beoordeeld zijn met “voldoende” of “goed”.
 • het vak Maatschappijleer is beoordeeld met een eindcijfer.
 • de praktische opdrachten, het handelingsdeel en de toetsen uit het PTA zijn afgelegd.

Alle onderdelen van het PTA dienen te zijn afgerond voordat een leerling aan het examen begint.

Daarnaast vindt je in het PTA-boekje per vak een schema waarin vermeld staat wat de leerlingen moet leren voor een specifiek schoolonderzoek.

Hieronder vindt je een voorbeeld van een PTA-schema.

De inhoud van de schoolonderzoeken is conform de, in het examenbesluit vastgestelde, landelijke eindtermen. De school heeft de vrijheid om zelf invulling te geven aan het aftoetsen van de eindtermen maar is verplicht om dit te beschrijven in het PTA boekje. Het PTA-boekje dient ieder jaar, uiterlijk 1 oktober, aan geleverd te worden bij de onderwijsinspectie. In verband met de Corona-maatregelen lichten wij de ouders/verzorgers van de examenkandidaten hier over voor via de mail.

In het PTA-boekje staan ook de afnamedata van schoolonderzoek 1 t/m 4 (zie het menu aan de rechter kant)

 

Schoolonderzoekweek
Tijdens een schoolonderzoekweek maakt uw zoon of dochter alleen de schoolonderzoeken (maximaal 2 op 1 dag) en komen de reguliere lessen te vervallen. Door de schoolonderzoekweken leert uw zoon of dochter omgaan met examenstress en de, vaak grote hoeveelheden, lesstof die hij of zij voor de verschillende vakken moet beheersen. Per schoolonderzoekperiode mag er één vak naar keuze worden herkanst, mits er een herkansing mogelijk is voor dit vak.

Naast schoolonderzoek 1 t/m 4 moeten de examenkandidaten voor de talen een mondeling schoolonderzoek afleggen, schoolonderzoek 5. Het mondeling wordt, meestal, afgenomen tijdens de schoolonderzoekweken. De cijfers hiervan zijn terug te vinden bij schoolonderzoek 5, ook hiervan staat de inhoud beschreven in het PTA-schema van het betreffende vak.

Daarnaast heeft ieder vak de mogelijkheid om tijdens de lessen in klas 3 en klas 4, kleine toetsen en praktische opdrachten af te nemen. Deze cijfers worden verzameld in schoolonderzoek 6. In het PTA-boekje staat globaal beschreven wat tijdens schoolonderzoek 6 becijferd zal worden.

Het cijfer voor het schoolonderzoek wordt bepaald door de vakdocent. Voor het Centraal Examen wordt het gemaakte examen door de vakdocent van school nagekeken en door een vakdocent van een andere school (geldt alleen voor GL/TL). Zij hebben overleg over de beoordeling en stellen samen het behaalde aantal punten per examenkandidaat vast. Deze punten worden later omgezet naar een cijfer. De examenkandidaten van de leerwegen basis en kader maken hun centrale examens digitaal. Een deel van het nakijkwerk wordt door de computer gedaan.

 

Centrale eindexamens
De afname van de centrale eindexamens kan, voor dit schooljaar, plaatsvinden tussen maandag 10 mei en vrijdag 16 juli. Alhoewel er een landelijk examenrooster is vastgesteld voor de leerlingen uit de gemengd/theoretische leerweg, kan het zijn dat in verband met Coronamaatregelen hiervan wordt afgeweken. Het examenrooster voor de leerlingen uit de basis en kader leerweg wordt door de school opgesteld en kan ingepland worden tot 23 juli 2021.
Het is daarom niet verstandig om een vroege vakantie te plannen, aangezien het mogelijk is dat door het inzetten van het noodscenario Corona, één of meerdere centrale examens kunnen worden uitgesteld.

De kandidaat die het eindexamen VMBO heeft afgelegd, is geslaagd als:

 • het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5 is
 • hij voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald
 • hij één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger
 • hij één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger
 • hij twee vijven heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger
 • hij voor lo1 en kunstvakken inclusief ckv ‘voldoende’ of ‘goed’ heeft behaald
 • hij voor geen van de onderdelen van het combinatiecijfer (indien er sprake is van een combinatiecijfer) lager dan een 4 heeft behaald
 • in geval van theoretische of gemengde leerweg: het profielwerkstuk met ‘goed’ of ‘voldoende’ is beoordeeld
 • voor de leerweg LWT moeten de vakken Nederlands en groen met een voldoende worden afgesloten

Al deze informatie kunt u terug lezen in het PTA-boekje