MBO Middelharnis

Corona virus; Maatregelen van Lentiz MBO Middelharnis

Update donderdag 19 april

De Raad van Bestuur van Lentiz heeft besloten om alle lessen en andere studentgebonden activiteiten op alle onderwijslocaties van Lentiz op te schorten tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat vanaf maandag lessen en activiteiten niet meer plaatsvinden en de student niet naar school mag komen. Het is de bedoeling om het onderwijs, al dan niet op afstand, zo snel mogelijk weer op te pakken.

Waarom deze beslissing?

We zien ons genoodzaakt deze maatregel te nemen vanwege de aangescherpte richtlijnen van de overheid en toenemende onrust en vragen van studenten, medewerkers en stagebedrijven in verband met de toenemende verspreiding van het Coronavirus. Lentiz streeft naar maximale veiligheid van studenten en medewerkers.

Aspecten die van kracht blijven

 • Er vinden geen onderwijsactiviteiten (lessen, examens, excursies, praktijklessen op locatie, ouderavond, persoonlijke gesprekken etc.) plaats op de locaties van Lentiz tot en met 6 april 2020.
 • Per opleiding/les gaan we onderwijs digitaal via Moodle (afstandsleren) verder aanbieden om achterstand te voorkomen. De begeleiding hiervan wordt door de docenten vormgegeven. Dit gebeurt via de email, Moodle, teams, telefonisch contact etc.
 • Studenten worden verzocht de email van school regelmatig te raadplegen en de agenda van Moodle (Loopbaan en Burgerschap).
 • Minimaal 1 maal per week heeft de mentor contact over de algehele gang van zaken en inspanning/voortgang leeractiviteiten.
 • Bij gezondheidsklachten zoals aangegeven door het RIVM, meldt de student zich ziek bij school.

Aanvullende informatie vanuit het Ministerie OCW en de uitvoering ervan

 • Er mogen en gaan in beperkte mate weer onderwijsactiviteiten (lessen, examens, persoonlijke gesprekken etc.) plaats op de locaties van Lentiz. Uitzondering hierop zijn excursies en ouderavonden). Het zijn dan onderwijsactiviteiten in een kleine setting met een beperkt aantal studenten en daarbij wordt dringend verzocht de maatregelen vanuit de RIVM in acht te nemen.
 • Keuzedeel Technische werken in het groen wordt uitgevoerd op de dinsdagen en start vanaf a.s. dinsdag 24 maart. Dhr. Verhage maakt hiervoor de afspraken met de studenten die het betreft. Uitvoering is op locatie Groene Zoom.
 • Stages mogen weer doorgang vinden zolang de student welkom is bij het stagebedrijf. Als het stagebedrijf aangeeft dat de student uit voorzorg niet meer welkom is, dan respecteren we dat. Wanneer een student dit niet wil/wenst respecteren we dit eveneens. De mentor zal de student benaderen in hoeverre hij/zij de stage op wil gaan pakken. De bedrijven worden eveneens hierover geïnformeerd. Bij de bbl-studenten is sprake van een arbeidsrelatie en is het wel/niet doorgang vinden van werkzaamheden aan de werkgever, zoals ook in het voorgaande schrijven is aangegeven.
 • Van het ministerie van OCW hebben we nadere instructies ontvangen hoe we verder met de examens mogen.
 • Herkansingen (Centrale examens taal/rekenen) van 30 maart mogen uitgevoerd worden. Hierover ontvangen de kandidaten z.s.m. bericht en vinden plaats op de locatie RGO Schoolstraat.
 • Mondelinge examens Nederlands worden opnieuw ingepland op dinsdagochtend 31 maart. Kandidaten ontvangen hiervoor bericht en vinden plaats op de locatie Groene Zoom.
 • Kennisexamens dier (niv. 3-4) en groen (niv. 3) worden zoals gepland in principe vanaf mei uitgevoerd.
 • Proeven van Bekwaamheid en Werkprocesexamens gaan vooralsnog gewoon door en gaan op de bedrijven plaatsvinden. Dit is in principe mede afhankelijk van de situatie op het bedrijf en in relatie tot student en beoordelaar. Hierover wordt gecommuniceerd vanuit de Lokale Examencommissie.

En hoe nu verder?

Studenten en ouders/verzorgers worden regelmatig via e-mail geïnformeerd over de gehele gang van zaken. We volgen de ontwikkelingen en maatregelen van het kabinet en laten ons goed informeren over de achtergronden en de gevolgen.