VMBO LIFE College

Veelgestelde vragen

 • Wat maakt het LIFE College anders dan andere scholen?

  Wij zijn anders dan andere scholen. Hier draait het om jouw talent! Je leert bij ons meer dan alleen schoolvakken.  Je leert ook over het leven. We geven je aandacht en begeleiding zodat jij succesvol kunt zijn. Als je wilt, kun je na het vmbo doorstromen naar ons mbo in hetzelfde schoolgebouw.

 • Welke bovenbouwafdelingen hebben jullie?
 • Wat is de MAVO+?
 • Wat is LWOO?
  Wanneer een leerling grote leerachterstanden heeft, komt hij/zij in aanmerking voor LWOO. De leerling heeft dan recht op extra begeleiding, in de vorm van extra instructie, begeleiding buiten de klas of plaatsing in een kleine klas.
  Op onze school geldt dat in alle leerwegen LWOO (Leerwegondersteunend Onderwijs) mogelijk is. We hebben een uitgebreide zorgstructuur voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Elke klas heeft een mentor die intensief contact met de leerlingen en ouders onderhoudt. Er wordt een handelingsplan opgesteld, waardoor de ontwikkeling van de leerling goed te volgen en te begeleiden is. De zorgcoördinator en leerlingbegeleider vullen de reguliere zorg op specialistische terreinen aan.
 • Wat doet het ondersteuningsteam (OT)?
  Soms loopt de school vast met een leerling, zowel didactisch, maar ook gedragsmatig. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. In die gevallen kan de school gebruik maken van het ondersteuningsteam. Tijdens het OT-overleg komen verschillende interne en externe vertegenwoordigers samen met ouders en leerling bij elkaar om samen tot een oplossing of mogelijke vervolg stappen te komen.
 • Hoe wordt de begeleiding aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften vormgegeven?
  Voor leerlingen met extra onderwijs- en begeleidingsbehoeften wordt er door het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord en/of Visio en/of Auris een hulpaanbod vastgesteld. Er wordt bepaald welke hulp uw zoon/ dochter nodig heeft en hoeveel geld hiervoor beschikbaar wordt gesteld aan het LIFE College. De school maakt voor alle leerlingen in de extra ondersteuning een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit wordt besproken met ouders, leerling en de onderwijsondersteuningsspecialist (OOS) van het samenwerkingsverband. Ouders, leerling en het bevoegd gezag van de school tekenen dit OPP.
  In de OPP’s staan de volgende punten beschreven:
  • Stimulerende en belemmerende factoren
  • Ondersteuningsbehoeften
  • Doelen
  Driemaal per jaar organiseert school een overleg met ouders, leerling en externe hulpverleners om het OPP te bespreken.
 • Wat doet het LIFE College m.b.t. sociale veiligheid?
  Het is belangrijk dat onze leerlingen zich veilig en prettig voelen op onze school. Wij streven als school naar een veilige leeromgeving voor onze leerlingen en voelen ons verantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen in onze school. Pesten past niet bij onze schoolcultuur, waarin de kernwaarden Respect, Aandacht, Eerlijk, Steun en Gastvrij centraal staan. Er is op onze school een effectief beleid tegen pesten ontwikkeld. Een “pestprotocol” maakt deel uit van dit beleid. In de klassen komt het thema “pesten” op verschillende manieren aan bod. Er worden speciale lessen aangeboden waarin groepen leren het pesten in de klas te voorkomen. Themalessen en theatervoorstellingen over pesten op school maken daarnaast deel uit van ons beleid tegen pesten. Op onze school is mevrouw A. Verhaagen de coördinator Sociale Veiligheid. Zij is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen in het kader van pesten en zich mogelijk onveilig voelen in de school. Mocht zich een situatie voordoen, wordt er, samen met ouders/ verzorgers naar een passende oplossing gezocht.
 • Wie zijn er betrokken bij de leerlingbegeleiding?
  • Mentoren
   • Elke klas heeft een eigen mentor.
  • Leerjaarcoördinatoren
  • Zorgcoördinator onderbouw en mavo
   • Mw. L. Balaguer Rodriguez
  • Zorgcoördinator bovenbouw
   • Mw. I. Schmidt; (bovenbouw)
  • Leerlingbegeleiders
   • Mw. N. Celik en mw. D. Kwikkers
  • Gezinsspecialisten vanuit Minters
   • Dhr. D. van Ommeren en Mw. L. van Wijnen
  • Onderwijsspecialist vanuit Steunpunt Onderwijs
   • Mw. B. Vonck
  • Dyslexiecoach onderbouw
   • Katarina Vujovi
  •  Dyslexiecoach bovenbouw
   • Mw. M. Mokkum
  • Examensecretaris
   • Mw. I. Immerzeel
  • Vertrouwenspersonen
   • Mw. L. Balaguer Rodriguez en dhr. S. Lensselink
  • Teamleiders
   • Mw. A. Vellekoop, dhr. A. Hoogendijk en dhr. M. Westenberg