Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

Vakantie

De vakantieregeling van schooljaar 2021 – 2022:

 • Herfstvakantie: zaterdag 16 oktober 2021 t/m zondag 24 oktober 2021
 • Kerstvakantie: zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022
 • Voorjaarsvakantie: zaterdag 26 februari 2022 t/m zondag 6 maart 2022
 • Paasweekeinde: vrijdag 15 april 2022 t/m maandag 18 april 2022
 • Koningsdag: woensdag 27 april 2022
 • Meivakantie: zaterdag 23 april 2022 t/m zondag 8 mei 2022
 • Hemelvaartvakantie: donderdag 26 mei 2022 t/m zondag 29 mei 2022
 • Pinksteren: zaterdag 4 juni 2022 t/m maandag 6 juni 2022
 • Zomervakantie: zaterdag 9 juli 2022 t/m zondag 21 augustus 2022

Verlof

Bij verlofregelingen voor leerlingen volgen wij de regels opgesteld door de Leerplichtwet. Het is belangrijk dat de afdelingscoördinator van het juiste leerjaar vooraf een ingevuld aanvraagformulier ontvangt. Dit kan door het formulier te e-mailen naar een van onderstaande adressen of in te leveren in het juiste postvak op school. Na verwerking van de aanvraag ontvang je zo snel mogelijk een reactie.

Dalton MAVO

daltonmavo@lentiz.nl

 • Teamcoördinator leerjaar 1 en 2 – Dhr. L. van der Hoeven
 • Teamcoördinator leerjaar 3 en 4 – Mevr. M. Bömer

Dalton Het Groene Lyceum

daltonhetgroenelyceum@lentiz.nl

 • Teamcoördinator leerjaar 1 en 2 – Mevr. F. Schreuder
 • Teamcoördinator leerjaar 3 en 4 (inclusief 4 HGL 6-jarig) – Mevr. M. van der Maarel
 • Teamcoördinator leerjaar 4, 5 en 6 (inclusief 4 HGL 5-jarig) – Mevr. A. Bakker
Aanvraagformulier bijzonder verlof

Verlof - gewichtige omstandigheden

Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd:

 • een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • verhuizing (ten hoogste 1 dag);
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende);
 • ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (duur in overleg met schoolleiding);
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (ten hoogste 1 dag);
 • het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5- 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
 • voor andere naar het oordeel van de teamcoördinator belangrijke redenen.

Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur vier weken van tevoren bij de teamcoördinator zijn ingediend. Als niet mogelijk is uiterlijk twee dagen na ontstaan van de verhindering.

Verlof - vakantie

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie gaan, kan eenmaal per schooljaardoor de directie vrij worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing moet bij uw aanvraag een werkgeversverklaring gevoegd worden (zie aanvraagformulier), waaruit blijkt dat een ander moment van vakantie niet mogelijk is.

Een aanvraag voor vakantieverlof moet bij voorkeur vier werken van tevoren bij de teamcoördinator zijn ingediend. De verlofperiode mag ten hoogste tien schooldagen beslaan en niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Onderstaande punten zijn géén reden voor vakantieverlof:

 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • reeds gekochte tickets;
 • door anderen betaalde vakantie;
 • het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden;
 • een uitnodiging van vrienden of familie om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
 • als kinderen uit uw gezin op een andere school zitten en al vrij hebben.

Verlof - proefstuderen vervolgopleiding

Steeds meer vervolgopleidingen bieden de mogelijkheid om tijdens het oriëntatieproces een dag(-deel) mee te lopen in de opleiding (proefstuderen). Leerlingen ervaren zo de sfeer binnen de school en ontdekken of de lessen aanspreken en voldoen aan hun verwachtingen. Omdat leerlingen voor het deelnemen aan zo’n programma vrijgesteld moeten worden van lessen hier op school, gelden op dat moment de regels voor bijzonder verlof.

Een aanvraag voor verlof in verband met proefstuderen moet bij voorkeur vier werken van tevoren bij de teamcoördinator zijn ingediend.

Bezwaar en beroep

Mocht je het niet eens zijn met de genomen beslissing ten aanzien van het aangevraagde verlof, kan er een bezwaarschrift ingediend worden bij de schoolleiding of bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Het verzoek wordt dan opnieuw in overweging genomen.

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken.

Meer informatie

Heb je een vraag over het aanvragen van bijzonder verlof? Stel deze dan aan de teamcoördinator van het betreffende leerjaar.