Leerlingzorg

Leerlingbegeleiding

Mentor
De mentor is de spil in de zorg voor onze leerlingen. Wekelijks bespreekt hij/zij de groep in de leerlingbespreking met de andere docenten, de zorgcoördinator en/of de leerlingbegeleider. De mentor maakt een handelingsplan voor de individuele leerling. Zo krijgt iedereen onderwijs op maat en de begeleiding die het best bij hem/haar past. Voor al uw vragen op het gebied van onderwijs en begeleiding is de mentor de eerst aangewezen persoon om contact mee op te nemen. Als u niet over het telefoonnummer van de mentor beschikt, kunt u het beste even contact opnemen met de administratie van de school.

Cijferoverzicht
Drie maal per jaar ontvangt u een cijferoverzicht van uw zoon of dochter. Op de ouderavond wordt deze door de mentor persoonlijk aan u overhandigd. Uw zoon of dochter vertelt op dat moment aan u over zijn/haar vorderingen en wat de verbeterpunten zijn voor de komende periode. Cijfers worden door de docenten ingevoerd in het digitale leerlingvolgsysteem(SOM). Dit is op elk moment door ouders in te zien.

Begeleidingslessen
Alle onderbouwleerlingen hebben een groot aantal begeleidingslessen in het rooster staan. Dit zijn de volgende lessen:

 • VLT (Verlengde Leer Tijd, ofwel extra ondersteuning bij specifieke vakken)
 • Taal (Extra onderwijstijd voor taal en rekenen)
 • Mentoruur/droomtijd (begeleiding bij de sector- en afdelingskeuze)

Speciale vormen van leerlingbegeleiding

Naast de bovenstaande lessen kent de school extra momenten voor taal-ondersteunend onderwijs, faalangstreductietraining, examentraining, emotie-regulatietraining en een weerbaarheidstraining. Het interne zorgteam van de school bestaat uit de zorgcoördinator, leerlingbegeleider, zorgspecialist, dyslexiecoach en gezinsspecialist, die zich voornamelijk bezighouden met de emotionele en sociale problematiek van leerlingen.

De gezinsspecialist is als deskundige verbonden aan de school. Als uw kind niet lekker in zijn / haar vel zit of problemen heeft op school of als u ondersteuning zou willen in de thuissituatie, kan de gezinsspecialist iets voor u en uw kind betekenen. Daarnaast wordt ook de leerlingbegeleider ingezet wanneer een leerling problemen ervaart. De ondersteuning is heel divers. Het kan bijvoorbeeld gericht zijn op het verminderen van schoolverzuim of om leerlingen te helpen met het omgaan met moeilijke situaties. Het interne zorgteam gaat zorgvuldig om met (informatie over) u en uw kind.

LIFE College heeft de beschikking over een dyslexiecoach die leerlingen met (kenmerken van) dyslexie ondersteunt.

Betrokkenen bij de leerlingbegeleiding zijn:

 • Mentor: elke klas heeft een eigen mentor
 • Zorgcoördinator: mw. L. Balaguer Rodriguez
 • Leerlingbegeleider: mw. N. Celik
 •  Zorgspecialist: mw. S. de Rooij
 • Gezinsspecialisten: dhr. D. van Ommeren en mw. V. de Nijs
 • Dyslexiecoach: mw. S. de Rooij
 • Examensecretaris: mw. I. Immerzeel
 • Teamleiders onderbouw/ bovenbouw: mw. A. Vellekoop, dhr. M. Westenberg en dhr. A. Hoogendijk

LWOO
Op onze school geldt dat in alle leerwegen LWOO (Leerwegondersteunend Onderwijs) mogelijk is. We hebben een uitgebreide zorgstructuur voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Elke klas heeft een mentor die intensief contact met de leerlingen en ouders onderhoudt. Er wordt een handelingsplan opgesteld, waardoor de ontwikkeling van de leerling goed te volgen en te begeleiden is. De zorgcoördinator en leerlingbegeleider vullen de reguliere zorg op specialistische terreinen aan. Voor meer informatie over LWOO bij LIFE College, verwijzen wij u naar het informatieboekje, dat u hier kunt downloaden via de website.

Het Ondersteuningsteam (OT)
Soms loopt de school vast met een leerling, zowel didactisch, maar ook gedragsmatig. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. In die gevallen kan de school gebruik maken van het  ondersteuningsteam. Tijdens het OT-overleg komen verschillende interne en externe vertegenwoordigers samen met ouders en leerling bij elkaar om samen tot een oplossing of mogelijke vervolg stappen te komen. Het OT-overleg is altijd oplossingsgericht en een nauwe samenwerking met ouders en leerling staat voor ons centraal.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Aan LIFE College is een jeugdverpleegkundigen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verbonden. In klas 2 hebben alle leerlingen een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Meer informatie over het CJG staat op www.cjgschiedam.nl. De jeugdverpleegkundigen van LIFE College is mw. C. Vermolen.

 

Extra onderwijsbehoeften

Voor leerlingen met extra onderwijs- en begeleidingsbehoeften wordt er door het samenwerkingsverband Nieuwe-Waterweg Noord en/of Visio en/of Auris een hulpaanbod vastgesteld. Er wordt bepaald welke hulp uw zoon/ dochter nodig heeft en hoeveel geld hiervoor beschikbaar wordt gesteld aan het LIFE College. De school maakt voor alle leerlingen in de extra ondersteuning een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit wordt besproken met ouders, leerling en de onderwijsondersteuningsspecialist (OOS) van het samenwerkingsverband. Ouders, leerling en het bevoegd gezag van de school tekenen dit OPP.
In de OPP’s staan de volgende punten beschreven:

 • Stimulerende en belemmerende factoren
 • Ondersteuningsbehoeften
 • Doelen

Driemaal per jaar organiseert school een overleg met ouders, leerling en externe hulpverleners om het OPP te bespreken:

 • Gesprek 1: Eind september/begin oktober. Ondersteuningsbehoeften worden vastgelegd en de doelen voor het komende schooljaar worden met elkaar gemaakt.
 • Gesprek 2: februari. Tussenevaluatie, de doelen waaraan gewerkt zijn worden geëvalueerd en zo nodig afgesloten of aangepast.
 • Gesprek 3: juni eindevaluatie, het schooljaar en de doelen worden geëvalueerd. Er wordt besloten welke doelen meegaan naar het volgende schooljaar. Ondersteuningsbehoeften worden opnieuw in kaart gebracht.

Extra ondersteuning die het LIFE College biedt:

Leer- en ontwikkelingsondersteuning: LWOO

Voor LWOO-leerlingen is het van groot belang dat zij voldoende individuele aandacht krijgen. BBL-LWOO-leerlingen worden in een kleinere groep geplaatst. De mentor kan zo meer aandacht aan deze leerlingen besteden. De KBL-LWOO en TL-LWOO-leerlingen krijgen extra aandacht tijdens en na de lessen. LWOO-leerlingen hebben vaak op alle gebieden extra aandacht nodig. Deze leerlingen hebben naast de leerachterstand, vaak complexe sociaal-emotionele problemen. Zij verdienen de extra aandacht die zij kunnen krijgen van het kernteam en de mentor. Veel leerlingen op onze school vallen net buiten de criteria voor LWOO. Ook deze leerlingen kunnen moeite hebben met taal en rekenen. Onze school heeft voor alle leerlingen in de onderbouw een uur ingepland voor groep doorbroken Remedial Teaching (RT). Aan de hand van Cito uitslagenwordt er gekeken op welk(e) onderde(e)l(en)een leerling uitvalt. De leerling krijgt 8 weken extra RT aangeboden. De RT – uren worden in de onderbouw gegeven door de mentoren en vakdocenten en zijn groep doorbroken.

Leer- en ontwikkelingsondersteuning

Voor alle leerlingen in de extra ondersteuning wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. In dit plan wordt beschreven waar de leerling behoeften aan heeft en hoe de gelden ingezet gaan worden. Bijvoorbeeld: RT in de vorm van pre-teaching, begeleiding door het zorgteam, aanschaf van bijzondere leermiddelen, educatie docenten, verlengde instructie en hulp bij plannen en organiseren door de mentor en de vakdocent. De wijze waarop de leerling ondersteuning nodig heeft wordt beschreven in het OPP.

Fysieke medische ondersteuning

Leerlingen met een fysieke of medische beperking ontvangen begeleiding vanuit SCOOR, Auris of vanuit Visio. Dit hangt namelijk af van het probleem dat zij hebben. Visio begeleidt leerlingen met een cluster 1 indicatie, Auris leerlingen met een cluster 2 indicatie en SCOOR begeleidt leerlingen met een cluster 3 indicatie. Samen met de zorgcoördinator en de mentor maken zij met elkaar een plan hoe deze leerling te begeleiden. De wijze waarop de leerling ondersteuning nodig heeft, wordt beschreven in het OPP.

Sociaal-emotionele en gedragsondersteuning

Voor de leerlingen met sociaal-emotionele problemen kan een begeleidingstraject door het zorgteam ingezet worden. Dit kan bestaan uit individuele begeleiding of begeleiding in de vorm van trainingen. De vorm van begeleiding staat beschreven in het OPP. Het zorgteam adviseert de docenten in de omgang met leerlingen in de extra ondersteuning.

Sociale Veiligheid

Het is belangrijk dat onze leerlingen zich veilig en prettig voelen op onze school. Wij streven als school naar een veilige leeromgeving voor onze leerlingen en voelen ons verantwoordelijk voor het welzijn van leerlingen in onze school. Pesten past niet bij onze schoolcultuur, waarin de kernwaarden Respect, Aandacht, Eerlijk, Steun en Gastvrij centraal staan. Er is op onze school een effectief beleid tegen pesten ontwikkeld. Een “pestprotocol” maakt deel uit van dit beleid.

In de klassen komt het thema “pesten” op verschillende manieren aan bod. Er worden speciale lessen aangeboden waarin groepen leren het pesten in de klas te voorkomen. Themalessen en theatervoorstellingen over pesten op school maken daarnaast deel uit van ons beleid tegen pesten. Op onze school is mevrouw A. Verhaagen de coördinator Sociale Veiligheid. De mentor is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen in het kader van pesten en zich mogelijk onveilig voelen in de school. Mocht zich een situatie voordoen, wordt er, samen met ouders/ verzorgers, de mentor en de coördinator Sociale Veiligheid naar een passende oplossing gezocht.

Vertrouwenspersoon

Waar dat nodig is, kunnen leerlingen en hun ouders om raad en ondersteuning terecht bij onze vertrouwenspersonen, mw. L. Balaguer Rodriguez en dhr. S. Lensselink. Ze zijn bereikbaar via telefoonnummer (010) 473 53 77.

Omgaan met leerling gegevens

De algemene informatie over leerlingen staat in het leerlingvolgsysteem SOM (naam, adres, cijfers, absentie en verzuim etc.). Informatie die nodig is voor begeleiding van leerlingen staat in het zorgvierkant in SOM (bijvoorbeeld: testresultaten, observaties, afspraken uit leerling besprekingen en resultaten van specifieke begeleiding). Deze gegevens over leerlingen vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die bedoeld is om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en om misbruik ervan tegen te gaan. Het zorgvierkant is daarom alleen toegankelijk voor de begeleiders van een leerling ín de school.

In de school wordt er regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld tijdens de rapportvergadering, de leerlingbespreking en het interne zorgoverleg. Dit overleg is nodig om de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en met de docenten afspraken te maken over leerlingbegeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, wordt samengewerkt met externe deskundigen in het ondersteuningsteam. Daarvoor wordt eerst aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd.