Cursus & Consult

Algemene Voorwaarden van Lentiz Cursus & Consult onderdeel van Stichting Lentiz Onderwijsgroep

pdf downloaden

Definities

Indien in dit document termen met een hoofdletter worden aangeduid, zowel in enkelvoud als in meervoud, dienen deze termen als volgt te worden gedefinieerd:

Consument: de Opdrachtgever die bij de Overeenkomst handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

Cursist: De natuurlijke perso(o)n(en) die aan de Opleiding van Lentiz deelneemt/deelnemen op grond van de Overeenkomst tussen Lentiz en Opdrachtgever, waarbij de mogelijkheid bestaat dat Cursist en de Opdrachtgever eenzelfde (natuurlijke) persoon zijn, hetgeen bijvoorbeeld het geval is bij open inschrijvingen.

Lentiz: Lentiz | Cursus & Consult, onderdeel van de Stichting Lentiz Onderwijsgroep, samenwerkingsstichting voor BVE en VO in Zuid West Nederland, welke ingeschreven is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41146390 en statutair gevestigd te Schiedamsedijk 114 te Vlaardingen (3134 KK), binnen welk onderdeel uitvoering wordt gegeven aan contractonderwijs in opdracht van Opdrachtgevers.

Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst tot het volgen van een Opleiding met Lentiz aangaat dan wel ieder andere door Lentiz geleverde dienst.

Opleiding: de opleiding, dan wel iedere andere vorm van individuele dan wel groepsmatige cursus, voorlichting, ontwikkeltraject, werkgroepen c.q. training e.d. in de meest ruime zin, welke in opdracht van de Opdrachtgever door Lentiz wordt verzorgd, specifiek – doch niet uitsluitend – ten aanzien van de glastuinbouw, groenvoorziening, hoveniersbranche en de voedingsindustrie.

Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW welke tussen Lentiz en Opdrachtgever tot stand komt en de grondslag vormt voor het volgen van de Opleiding.

Partijen: Lentiz en Opdrachtgever tezamen, dan wel individueel in enkelvoud.

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

 

Algemeen

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op zowel de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Lentiz, alsmede op de rechtsverhouding tussen Lentiz en Cursist en gelden voor alle aanbiedingen, offertes en op alle Overeenkomsten en/of opdrachten met betrekking tot – doch niet hiertoe uitsluitend beperkt – het verzorgen van Opleidingen.

1.2 Indien deze Voorwaarden niet van toepassing kunnen worden verklaard op de rechtsverhouding tussen Lentiz en Cursist, is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om Cursist minimaal te verbinden tot analoge inachtneming van de bepalingen van de Voorwaarden, dan wel minimaal de geest van in deze Voorwaarden opgenomen bepalingen, voor zover deze bepalingen ter bescherming van de belangen van Lentiz of de goede uitvoering van de Overeenkomst of verzorging van de Opleiding dienen.

 1.3 Andersluidende afspraken dan hetgeen in deze Voorwaarden  of de Overeenkomst vervat, maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover Partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk – waaronder tevens digitaal dient te worden verstaan – zijn overeengekomen en de wilsovereenstemming zijdens Lentiz evident daaruit blijkt.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Eventuele algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn eerst van toepassing indien Partijen zulks schriftelijk overeenkomen

1.6 Indien Lentiz kiest om in een bepaald geval een in deze Voorwaarden of de Overeenkomst vervat recht niet uit te oefenen of een bepaalde verplichting van Cursist niet afdwingt, houdt dit niet in dat Lentiz beperkt wordt in dit recht of Cursist van de plicht wordt ontheven.

Overeenkomst

2.1 Lentiz gaat een Overeenkomst aan met Opdrachtgever, waarbij de Overeenkomst tot stand komt door middel van de onvoorwaardelijke acceptatie door Opdrachtgever van de door Lentiz uitgebrachte offerte, dan wel een digitale inschrijving door Opdrachtgever op de relevante webpagina van de website van Lentiz.

2.2 Lentiz is gerechtigd een Cursist pas officieel in te schrijven in enige Opleiding – voor zover inschrijving relevant is – dan wel haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat aan alle voorwaarden van de offerte door Opdrachtgever is voldaan, indien deze een onmiddellijke prestatie van Opdrachtgever verlangt.

2.3 Mondelinge afspraken binden Lentiz slechts nadat deze uitdrukkelijk door een daartoe bevoegd persoon namens Lentiz schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Indien een aanbod van Lentiz een kennelijke vergissing, verschrijving of dwaling zijdens Lentiz bevat, wordt deze geacht Lentiz niet te binden, tenzij Lentiz deze alsnog expliciet ondubbelzinnig heeft bekrachtigd.

2.5 Het is Lentiz toegestaan om voor de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik te maken van derden, waarbij zij zorgvuldigheid betracht in de selectie en communicatie met deze derden.

2.6 Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van cursusmateriaal, alsmede afbeeldingen, beschrijvingen e.d. in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Lentiz zijn zo nauwkeurig als mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding of ter commerciële promotie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.7 Onvolkomenheden in opgaven en/of omschrijvingen met betrekking tot de Opleiding of opleidingsmaterialen, of andere werken van Lentiz, zijn voor de Opdrachtgever geen geldige reden voor opschorting van zijn verplichtingen, reclamering, afkeuring of ontbinding van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever handelt als Consument, leidt bepaling 2.7 niet tot uitsluiting of beperking van een aan Opdrachtgever toekomende wettelijke bevoegdheid tot ontbinding.

2.8 Alle door Lentiz gehanteerde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en overige overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. Indien Opdrachtgever handelt als Consument, zorgt Lentiz ervoor dat de gehanteerde prijzen tevens inclusief BTW en overige overheidsheffingen zijn vermeld.

2.10 Aanmeldingen van Opdrachtgevers voor open inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de aanmeldingsformulieren volledig en duidelijk door de Cursist zijn ingevuld, bij gebreke waarvan deze niet in behandeling worden genomen. Aanmeldingsformulieren die per e-mail worden ontvangen, gelden tevens als inschrijving. Cursisten dienen te voldoen aan de gestelde vooropleiding(en).

De Opleiding

3.1 Lentiz zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Lentiz heeft een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van de Opleiding en bewaakt de kwaliteit.

3.2 De Cursist verbindt zich door middel van de aanmelding tot het volgen van alle tot de betreffende Opleiding behorende lessen met bijbehorende (gedrags)regels, waarvan een exemplaar op (digitale) locatie beschikbaar wordt gesteld of op aanvraag wordt toegestuurd. Indien geen aparte aanmelding door de Cursist geschiedt, zal Opdrachtgever zorgdragen dat Cursist op andere wijze zich verbindt aan deze gedragsregels. Voorgaande heeft in ieder geval betrekking op de “Gedragscode leerlingen studenten ICT en internetgebruik” welke vindbaar is op https://www.lentiz.nl/cursus-en-consult/

3.3 Examinering of certificering vindt slechts plaats na het door de Cursist naar behoren afronden van alle onderdelen van de betreffende Opleiding, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever niet in verzuim is jegens Lentiz m.b.t. enige verplichtingen welke hij jegens Lentiz heeft.

3.4 Indien de Cursist een naar het oordeel van Lentiz ongeoorloofd aantal opleidingsdagen of momenten afwezig is geweest of onvoldoende gefunctioneerd heeft, heeft Lentiz het recht om de Cursist geen examen af te laten leggen of een certificaat te verstrekken. Lentiz heeft het recht – doch niet de plicht – om zwaarwegende omstandigheden in acht te nemen en hierin coulance te tonen.

3.5 Het is Lentiz in verband met de gewenste exposure door de Opdrachtgever en/of Cursist toegestaan te publiceren over de Opleiding van de Cursist alsmede om methodes, foto- en beeldmateriaal, (deel)analyses, e.d. te publiceren, mits (i) met toestemming van de Cursist dan well (ii) dit anoniem geschiedt en zodanig dat de privacy van de Cursist gewaarborgd blijft

3.6 Indien wenselijk en voor zover overeengekomen, voorziet Lentiz de Opdrachtgever en de Cursisten van een digitale omgeving waarbinnen (delen van) Opleidingen door de Cursist kunnen worden genoten en Opdrachtgever daarop toe kan zien. Lentiz streeft ernaar om deze digitale omgeving vrij van fouten (“bugs”) te houden en zo veel als mogelijk te voorzien in de bereikbaarheid (“up-time”), doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onbereikbaarheid als gevolg van storingen.

3.7 Lentiz heeft het recht Cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Opleiding verhinderen/verstoren van verdere deelneming aan de Opleiding uit te sluiten. De (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever blijven alsdan ongewijzigd.

3.8 De opgegeven data en tijden waarop de Opleiding plaatsvindt, worden behoudens overmacht strikt gehandhaafd. Lentiz is niet gehouden Opleidingen te herhalen ten behoeve van Cursisten die om welke reden dan ook verhinderd waren om deze bij te wonen.

Betaling en kosten

4.1 Betalingen van facturen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door storting op een door Lentiz aangegeven bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.  Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een betalingstermijn, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn hem al dan niet kan worden toegerekend. Onverminderd de aan Lentiz verder toekomende rechten is Lentiz alsdan bevoegd rente over het achterstallige bedrag in rekening te brengen ten bedrage van 1% per maand, te berekenen vanaf de desbetreffende vervaldag.

4.2  Betaling van de verschuldigde bedragen dienen te allen tijde uiterlijk voor aanvang van de Opleiding te zijn voldaan, bij gebreke waarvan Lentiz gerechtigd is deelname op te schorten tot het moment dat betaling is ontvangen.

4.3 Indien Opdrachtgever de betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig heeft betaald, komen extra kosten die Lentiz moet maken om het aan Lentiz toekomende bedrag te innen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend aan de hand van de staffel buitenrechtelijke incassokosten ingevolge de Wet normering buitenrechtelijke incassokosten en bijbehorende besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, doch geldt in afwijking van deze wetgeving een absoluut minimum van € 125,-.

4.4 Opdrachtgever komt nimmer enig recht tot verrekening, opschorting van haar betaling, schuldvergelijking of andersoortige kwijting van haar betalingsverplichting toe, behoudens uitdrukkelijke ondubbelzinnige schriftelijke instemming daartoe zijdens Lentiz.

Annulering

5.1 Voor beëindiging van de Overeenkomst geldt het volgende:

5.1a Voor een Opdrachtgever die niet handelt als Consument geldt allereerst dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is. Verder geldt dat de Overeenkomst alsdan slechts kan worden geannuleerd middels schriftelijke opzegging, in welk geval de volgende annuleringsvergoeding van toepassing zal zijn:

  • Annulering langer dan 1 maand voor aanvang Opleiding: In beginsel kosteloos, uitgezonderd reeds gemaakte kosten zijdens Lentiz inzake verleende samenhangende diensten en/of materialen.
  • Annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor aanvang Opleiding: 50% van het overeengekomen bedrag.
  • Annulering 14 dagen of korter voor aanvang of annulering tijdens of na einde Opleiding: 100% van het overeengekomen bedrag.

5.1b Voor een Opdrachtgever die handelt als Consument geldt dat de Opdrachtgever de Overeenkomst conform artikel 7:408 lid 1 BW te allen tijde kan annuleren middels (schriftelijke) opzegging. De Opdrachtgever dient hiervoor een opzegtermijn van een (1) maand in acht te nemen. Opzegging binnen één maand voor de aanvangsdatum van de Opleiding zal hierbij worden aangemerkt als opzegging op de aanvangsdatum van de Opleiding.

In geval van opzegging ten minste één maand voor de aanvangsdatum van de Opleiding is de Opdrachtgever slechts op grond van artikel 7:406 lid 1 BW gehouden aan Lentiz de onkosten te vergoeden die reeds voorafgaand aan de aanvangsdatum door Lentiz zijn gemaakt en die zijn verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst.

In het geval de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt op of na de aanvangsdatum van de Opleiding, maar voordat de Opleiding(sduur) is volbracht of is verstreken, behoudt Lentiz aanspraak op de overeengekomen prijs voor de Opleiding, ook indien de Opdrachtgever vervolgens geen gebruik maakt van (deelname aan) de Opleiding.

5.3 Bij tussentijds opzeggen van de Overeenkomst door de Opdrachtgever vindt geen restitutie plaats van hetgeen reeds is voldaan, een en ander onverminderd hetgeen is bepaald onder artikel 5.1b.

5.4 Indien de Cursist als gevolg van ziekte, aandoening of een medische calamiteit de Opleiding niet meer kan volgen wordt de Cursist – op vertoon van een doktersverklaring of daaraan gelijk te stellen document – de mogelijkheid geboden de gemiste lessen in een ander tijdvak alsnog te volgen onder voorbehoud van het voortbestaan van de betreffende Opleiding, aanwezigheid van voldoende capaciteit en omstandigheden zijdens Lentiz. De financiële verplichtingen zijdens Opdrachtgever blijven ongewijzigd, tenzij sprake is van meerkosten zijdens Lentiz, in welk geval Lentiz het recht heeft deze meerkosten te factureren.

5.5 Voor alle soorten vormen van beëindiging, uitgezonderd de kosteloze annulering, geldt dat Lentiz gerechtigd is om hetgeen verschuldigd is in één keer opeisbaar te stellen.

5.6 Opzegging of annulering van welke andere aard dan ook, dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te geschieden.  Indien Opdrachtgever handelt als Consument, is de Opdrachtgever onverminderd het voorgaande gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen op overeenkomstige wijze als hoe de Overeenkomst tot stand is gekomen.

Herroepingsrecht voor Consumenten

6.1 In het geval de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst als een Consument handelt en op basis van de wet enig herroepingsrecht geniet in het kader van een overeenkomst die ‘op afstand’ of ‘buiten de verkoopruimte is gesloten’, heeft de Opdrachtgever het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Opdrachtgever Lentiz via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing van de Opdrachtgever tot herroeping van de Overeenkomst. Opdrachtgever kan hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar gebruik van dit formulier is niet verplicht.

6.2 Als de Opdrachtgever de Overeenkomst rechtsgeldig herroept, ontvangt de Opdrachtgever alle betalingen die Opdrachtgever tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van Opdrachtgever voor een andere wijze van levering dan de door Lentiz geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Lentiz op de hoogte is gesteld van de beslissing tot herroeping van de Overeenkomst, van Lentiz terug. Lentiz betaalt de Opdrachtgever terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij de Opdrachtgever uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als de Opdrachtgever Lentiz heeft verzocht om de verrichting van diensten in het kader van de Overeenkomst te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Opdrachtgever een bedrag dat evenredig is aan hetgeen, op het moment dat Opdrachtgever Lentiz ervan in kennis heeft gesteld de Overeenkomst te herroepen, reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de Overeenkomst.

6.3 Het onderstaande formulier kan de Consument gebruiken als zij de Overeenkomst wil herroepen.

Modelformulier voor herroeping

— Lentiz | Cursus & Consult, handelsnaam van Stichting Lentiz Onderwijsgroep, samenwerkingsstichting voor BVE en VO in Zuid West Nederland, telefoon: 088-3382283, e-mailadres cursus-consult@lentiz.nl

— Ik/Wij ( *1 ) deel/delen (*1)  u hierbij mede dat ik/wij (*1)  onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*1)  herroep/herroepen (*1)

— Besteld op (*1) /Ontvangen op (*1)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum

 

Rechten en verplichtingen van Opdrachtgever en Cursist

7.1 Opdrachtgever en Cursist dienen er voor zorg te dragen dat:

– alle gegevens welke Lentiz nodig heeft voor het – naar haar oordeel – adequaat uitvoeren van de Overeenkomst tijdig, volledig en in de door Lentiz gewenste vorm aan Lentiz worden verstrekt;

– de door haar verstrekte gegevens juist en volledig zijn. De Opdrachtgever (indien geen Consument) vrijwaart Lentiz voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens;

– Lentiz tijdig wordt geïnformeerd over ontwikkelingen die binnen de organisatie van Opdrachtgever gaande zijn die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht;

7.2 Indien niet tijdig aan de in deze bepaling of overige in deze Voorwaarden genoemde verplichtingen door Opdrachtgever en/of de Cursist is voldaan, is Lentiz gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever en/of de Cursist wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7.3 Alle onkosten welke door Lentiz in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden gemaakt op verzoek van de Opdrachtgever, welke niet vallen onder de normale kosten van de Opleiding, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.4 Tot het moment van aanvang van de Opleiding is Opdrachtgever bevoegd de Opleiding te laten volgen door een plaatsvervangende Cursist, mits laatstgenoemde voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Na aanvang van de Opleiding is plaatsvervanging niet meer toegestaan.

Rechten en verplichtingen van Lentiz

8.1 Lentiz behoudt zich het recht voor afwijzend op aanmeldingen te beslissen indien het aantal aanmeldingen of de eigenschappen van de aanmelding/de Cursist Lentiz daartoe aanleiding geven.

8.2 Lentiz behoudt zich het recht voor om de Opleiding niet te starten indien zij redelijkerwijs twijfelt over de kredietwaardigheid van of nakoming door Opdrachtgever.

8.3 Lentiz behoudt zich het recht voor om, eventueel na overleg met de Opdrachtgever/Cursist, aanmeldingen niet te aanvaarden indien niet aan de toelatingseisen voor deelname aan de desbetreffende Opleiding wordt voldaan.

8.4 Lentiz behoudt zich het recht voor, van de in het programma vermelde opleidingsplaatsen en data af te wijken indien de aanmeldingen of omstandigheden daartoe aanleiding geven. Lentiz zal in zulks geval zorgvuldigheid betrachten om de belangen van Opdrachtgever niet in onevenredige mate te beschadigen.

8.5 Lentiz behoudt zich het recht voor, om in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

8.6 Lentiz zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de in 8.1. tot en met 8.5. genoemde beslissingen of wijzigingen.

8.7 Lentiz behoudt zich het recht voor om Cursisten van verdere deelneming aan een Opleiding uit te sluiten, wanneer het gedrag van de Cursist daartoe aanleiding geeft c.q. daartoe anderszins aanleiding bestaat. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden en laat de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverlet.

8.8 Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – onvoldoende dan wel te veel (overtekening) aanmeldingen, ziekte van een opleider of overmacht in welke zin dan ook, is Lentiz gerechtigd een Opleiding te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade of kosten aan de zijde van de Opdrachtgever. Deze bepaling geldt jegens een Opdrachtgever die handelt als Consument slechts voor zover toelaatbaar onder toepasselijk recht.

Klachten, klachtbehandeling en reclames

9.1 Klachten over een (onderdeel van een) Opleiding, die zich voordoen gedurende de opleidingsperiode, dienen door de Opdrachtgever/Cursist binnen 14 dagen nadat de klachten zijn ontstaan schriftelijk aan Lentiz gemeld te worden. Lentiz heeft het recht om klachten van een individuele Cursist niet in behandeling te nemen en te vereisen dat deze via Opdrachtgever bij Lentiz wordt ingediend.

9.2 Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden.

9.3 Het reclameren van door Lentiz geleverde diensten – niet zijnde een klacht in de zin van 9.1. – dient per e-mail, per aangetekend schrijven of per ander door Lentiz aan te wijzen kanaal, direct na ontdekking aan Lentiz te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Opdrachtgever/Cursist. De reclames dienen in ieder geval binnen 2 maanden na levering aan Lentiz te worden gemeld.

9.4 Indien klachten en reclames niet binnen de hiervoor in 9.1 en 9.3 genoemde termijnen aan Lentiz zijn kenbaar gemaakt, worden de diensten geacht conform de Overeenkomst te zijn geleverd en de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.

9.5 Klachten en reclames schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

9.6 Lentiz dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van bescheiden noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Lentiz indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

9.7 Indien de bescheiden c.q. het resultaat van de werkzaamheden na levering c.q. na beëindiging van de werkzaamheden door of namens de Opdrachtgever zijn bewerkt, aangevuld of hierin anderszins wijzigingen zijn aangebracht, vervalt elk recht op reclame.

9.8 Geen reclame is mogelijk indien de Opdrachtgever het concept voor de bescheiden heeft goedgekeurd conform bepaling 9.7 van deze voorwaarden.

9.9 Hetgeen in dit artikel 9 is bepaald doet geenszins afbreuk aan rechten of verweren die Opdrachtgever, indien handelend als Consument, op basis van dwingend recht toekomen.

Aansprakelijkheid

10.1 Lentiz kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Lentiz, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke wetsbepalingen zich verzetten tegen deze uitsluiting van aansprakelijkheid.

10.2 De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden in ieder geval niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Lentiz, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

10.3 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van deze bepaling wordt de aansprakelijkheid van Lentiz – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de verschuldigde prijs van de Opleiding.

10.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van deze bepaling is Lentiz nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Lentiz gesloten verzekering.

10.5 Enig recht op schadevergoeding of jegens Lentiz in te stellen claim van welke aard dan ook, verjaart na het verstrijken van een periode van één jaar nadat het recht of claim is ontstaan. Elke aansprakelijkheid vervalt in ieder geval door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de Opleiding is voltooid.

10.6 Hetgeen in dit artikel 10 is bepaald doet geenszins afbreuk aan rechten of verweren die Opdrachtgever, indien handelend als Consument, op basis van dwingend recht toekomen.

Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Lentiz is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – verstrekte leerstof, (opleidings)boeken, (opleidings)materiaal, apparatuur, programmatuur, documentatie, bescheiden, plannen e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

11.2 De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Lentiz voorbehouden. De bescheiden mogen zonder schriftelijke toestemming van Lentiz niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

11.3 Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van een opleiding door Opdrachtgever, Cursist of aan hen gerelateerde personen is verboden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Lentiz mag opnames maken en zal deze enkel gebruiken met de inachtneming van de privacy van de Cursisten.

11.4 Enige inbreuk van Opdrachtgever of Cursist van het intellectuele eigendom van Lentiz, dan wel iedere andere in deze Voorwaarden vastgelegde norm, heeft tot gevolg dat een boete wordt verbeurd van € 1.000,- per geval, per dag dat deze voortduurt, met een maximum van € 100.000,-, welke boete los staat van het recht van Lentiz om haar werkelijke schade te verhalen op de betrokken Opdrachtgever of Cursist.

Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

12.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de plaats waar Lentiz is gevestigd.

12.3 Enige uitvoering van de Overeenkomst buiten Nederland laat hetgeen bepaald in bepalingen 12.1. en 12.2. onverlet.

Bedrijfs- en contactgegevens Lentiz
Handelsnaam: Lentiz | Cursus & Consult
Statutaire naam en entiteit: Stichting Lentiz Onderwijsgroep, samenwerkingsstichting voor BVE en VO in Zuid West Nederland
Statutair vestigingsadres onderneming: Schiedamsedijk 114 te Vlaardingen (3134 KK)
Naam handelsregister: Nederlandse Kamer van Koophandel
Registratienummer in handelsregister: 41146390
BTW-nummer: NL009117957B01
Telefoonnummer: 088-3382283 (basistarief)
E-mailadres: cursus-consult@lentiz.nl

pdf downloaden