Cursus & Consult

Algemene Voorwaarden Lentiz Cursus & Consult

Definities
Indien in dit document termen met een hoofdletter worden aangeduid, zowel in enkelvoud als in meervoud, dienen deze termen als volgt te worden gedefinieerd:
Lentiz: de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lentiz Cursus & Consult B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27253195, statutair gevestigd te Naaldwijk en kantoorhoudende aan de Europa 1 te Naaldwijk (2672 ZX);
Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst met Lentiz aan gaat ten behoeve van het leveren van een Opleiding aan de Cursist(en), dan wel ieder andere door Lentiz geleverde dienst;
Cursist(en): De natuurlijke perso(o)n(en) die aan de Opleiding van Lentiz deelneemt/deelnemen op grond van de Overeenkomst tussen Lentiz en Opdrachtgever, waarbij de mogelijkheid bestaat dat Cursist en de Opdrachtgever eenzelfde (natuurlijke) persoon zijn, hetgeen bijvoorbeeld het geval is bij open inschrijvingen;
Opleiding: de opleiding, dan wel iedere andere vorm van individuele dan wel groepsmatige cursus, voorlichting, werkgroepen c.q. training e.d. welke in opdracht van de wederpartij door Lentiz wordt verzorgd, specifiek – doch niet uitsluitend – ten aanzien van de glastuinbouw, groenvoorziening, hoveniersbranche en de voedingsindustrie;
Voorwaarden: Onderhavig document, hetgeen de algemene voorwaarden behelst van Lentiz;
Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW welke tussen Lentiz en Opdrachtgever tot stand komt en de grondslag vormt voor het volgen van de Opleiding of cursus, dan wel ieder andere overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
Partij(en): Lentiz en Opdrachtgever tezamen, dan wel individueel in enkelvoud.

Algemeen
1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op zowel de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Lentiz, alsmede op de rechtsverhouding tussen Lentiz en Cursist en gelden voor alle aanbiedingen, offerten en op alle Overeenkomsten en/of opdrachten met betrekking tot – doch niet hiertoe uitsluitend beperkt – het verzorgen van cursussen, trainingen en andere vormen van Opleidingen in de ruimste zin van het woord;
1.2 Indien deze Voorwaarden niet van toepassing kan worden verklaard op de rechtsverhouding tussen Lentiz en Cursist, is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om Cursist minimaal te verbinden tot analoge inachtneming van de bepalingen van de Voorwaarden, dan wel minimaal de geest van in deze Voorwaarden opgenomen bepalingen, voor zover deze bepalingen ter bescherming van de belangen van Lentiz of de goede uitvoering van de Overeenkomst of verzorging van de Opleiding dienen;
1.3 Andersluidende afspraken dan hetgeen in deze Voorwaarden, de offerte of de Overeenkomst vervat, maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover Partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk – waaronder tevens digitaal dient te worden verstaan – zijn overeengekomen en de wilsovereenstemming zijdens Lentiz evident daaruit blijkt;
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever of enige beperkte aanvaarding van onderhavige Voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet;
1.6 Indien Lentiz kiest om in een bepaald geval een in deze Voorwaarden of de Overeenkomst vervatte recht niet uit te oefenen of een bepaalde verplichting van Cursist niet afdwingt, houdt dit niet in dat Lentiz beperkt wordt in dit recht of Cursist van de plicht wordt ontheven.

Overeenkomst
2.1 Lentiz gaat een Overeenkomst aan met Opdrachtgever, waarbij de Overeenkomst tot stand komt doormiddel van de onvoorwaardelijke acceptatie door Opdrachtgever van de door Lentiz uitgebrachte offerte, dan wel een digitale inschrijving door Opdrachtgever op de relevante webpagina van de website van Lentiz;
2.2 Lentiz is gerechtigd enige Cursist pas officieel in te schrijven in enige Opleiding – voor zover inschrijving relevant is – dan wel haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat aan alle voorwaarden van de offerte door Opdrachtgever is voldaan, indien deze een onmiddellijke prestatie van Opdrachtgever verlangt;
2.3 Mondelinge afspraken binden Lentiz slechts nadat deze schriftelijk uitdrukkelijk door een daartoe bevoegd persoon zijdens Lentiz zijn bevestigd dan wel zodra Lentiz aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt van deze mondelinge afspraken;
2.4 Indien een aanbod van Lentiz een kennelijke vergissing, verschrijving of dwaling zijdens Lentiz bevat, wordt deze geacht Lentiz niet te binden, tenzij Lentiz deze alsnog expliciet ondubbelzinnig heeft bekrachtigd;
2.5 Het is Lentiz toegestaan om voor de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik te maken van derden, waarbij hij zorgvuldigheid betracht in de selectie en communicatie met deze derden;
2.6 Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van cursusmateriaal, alsmede afbeeldingen, beschrijvingen e.d. in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Lentiz zijn zo nauwkeurig als mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding of ter commerciële promotie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
2.7 Onvolkomenheden in opgaven en/of omschrijvingen met betrekking tot de Opleiding of opleidingsmaterialen, of andere werken van Lentiz, zijn voor de Opdrachtgever geen geldige reden voor opschorting van zijn verplichtingen, reclamering, afkeuring of ontbinding van de Overeenkomst.
2.8 Alle door Lentiz gehanteerde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en overige overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven;
2.9 Lentiz heeft het recht om voor de nakoming haar verplichtingen onder de Overeenkomst gebruik te maken van derden, zoals zelfstandige opleiders of andere opleidingsinstituten, waarbij Lentiz zorgvuldigheid zal betrachten bij de selectie van deze derden.
2.10 Aanmeldingen van Opdrachtgevers voor open inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de aanmeldingsformulieren volledig en duidelijk door de Cursist zijn ingevuld, bij gebreke waarvan deze niet in behandeling worden genomen. Aanmeldingsformulieren die per fax of e-mail worden ontvangen, gelden tevens als inschrijving. Cursisten dienen te voldoen aan de gestelde vooropleiding(en)

De Opleiding
3.1 Lentiz en de door Lentiz ingezette opleiders zullen zich van hun taken en verplichtingen kwijten zoals van opleidings-professionals redelijkerwijs mag worden gevergd;
3.2 De Cursist verbindt zich door middel van de aanmelding tot het volgen van alle tot de betreffende Opleiding behorende lessen met bijbehorende (gedrags)regels, waarvan een exemplaar op (digitale) locatie beschikbaar wordt gesteld of op aanvraag wordt toegestuurd. Indien geen aparte aanmelding door Cursist geschied, zal Opdrachtgever zorgdragen dat Cursist op andere wijze zich verbindt aan deze gedragsregels;
3.3 Examinering of certificering vindt slechts plaats na het door de Cursist naar behoren afronden van alle onderdelen van de betreffende Opleiding, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever niet in verzuim is jegens Lentiz m.b.t. enige verplichtingen welke zij jegens Lentiz heeft;
3.4 Indien de Cursist een naar het oordeel van Lentiz ongeoorloofd aantal opleidingsdagen of momenten afwezig is geweest of onvoldoende gefunctioneerd heeft, heeft Lentiz het recht om de Cursist geen examen af te laten leggen of een certificaat te verstrekken. Lentiz heeft het recht – doch niet de plicht – om zwaarwegende omstandigheden in acht te nemen en hierin coulance te tonen;
3.5 Het is Lentiz toegestaan te publiceren over de Opleiding van Cursist alsmede om methodes, foto- en beeldmateriaal, (deel)analyses, e.d. te publiceren, mits dit anoniem geschiedt en zodanig dat de privacy van de Cursist gewaarborgd blijft of met toestemming van Cursist i.v.m. gewenste exposure door de Opdrachtgever en/of Cursist;
3.6 Indien wenselijk en voor zover overeengekomen, voorziet Lentiz de Opdrachtgever en de Cursisten van een digitale omgeving waarbinnen (delen van) Opleidingen door de Cursist kunnen worden genoten en Opdrachtgever daarop toe kan zien. Lentiz streeft er naar om deze digitale omgeving vrij van fouten (“bugs”) te houden en zo veel als mogelijk te voorzien in de bereikbaarheid (“up-time”), doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onbereikbaarheid indien deze storingen niet langer voortduren dan 5 achtereenvolgende werkdagen, dan wel van ondergeschikte aard zijn, e.e.a. naar het oordeel van Lentiz. Indien voornoemde termijn wordt overschreden, heeft Opdrachtgever recht op compensatie d.m.v. een verlenging van de dienstverlening en/of Opleiding door Lentiz met de lengte van de storing of een creditering op de uit de Overeenkomst vloeiende kosten, e.e.a. naar keus van Lentiz;
3.7 Lentiz heeft het recht Cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Opleiding verhinderen/verstoren van verdere deelneming aan de opleiding uit te sluiten. De (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever blijven ongewijzigd;
3.8 De opgegeven data en tijden waarop de Opleiding plaatsvindt, worden behoudens overmacht strikt gehandhaafd. Lentiz is niet gehouden Opleidingen te herhalen ten behoeve van Cursisten die om welke reden dan ook verhinderd waren om deze bij te wonen.

Betaling en kosten
4.1 Enige door Lentiz aan Opdrachtgever te factureren kosten worden gefactureerd met een betalingstermijn van 30 dagen, welke termijn als een fatale termijn geldt in de zin van artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek en het verzuim derhalve intreedt zonder ingebrekestelling. Lentiz mag facturatie louter digitaal doen geschieden;
4.2 Betalingen dienen te geschieden middels storting of overschrijving aan de door Lentiz aangegeven bank- of girorekening in de door Lentiz aangegeven valuta;
4.3 Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, is hij vanaf het vervallen van de betalingstermijn wettelijke vertragingsrente verschuldigd conform artikel 6:119 BW en heeft Lentiz het recht tot gedeeltelijke of algehele opschorting van haar dienstverlening, zonder dat Lentiz in verzuim treedt of aansprakelijk wordt voor door Opdrachtgever of door Cursist geleden of nog te leiden schade;
4.4 Indien Opdrachtgever de betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn volledig heeft betaald en zijn verzuim niet zuivert, komen extra kosten die Lentiz moet maken om het aan Lentiz toekomende bedrag te innen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend aan de hand van de staffel buitenrechtelijke incassokosten ingevolge de wet normering buitenrechtelijke incassokosten en bijbehorende besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, doch geldt in afwijking van deze wetgeving een absoluut minimum van € 125,-;
4.5 Hetgeen bepaald in bepaling 4.4. vindt geen toepassing indien Opdrachtgever handelt als consument, in welk geval hij/zij eerstens in gebreke zal worden gesteld conform artikel 6:96 lid 6 Burgerlijk Wetboek alvorens buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd, waarbij een absoluut minimum geldt van € 40,-;
4.6 Cursist komt nimmer enig recht tot verrekening, opschorting van haar betaling, schuldvergelijking of andersoortige kwijting van haar betalingsverplichting toe, behoudens uitdrukkelijke ondubbelzinnige schriftelijke instemming daartoe zijdens Lentiz.

Annulering
5.1 In het geval de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst als een consument handelt en derhalve enig herroepingsrecht geniet, heeft hij na het sluiten van de Overeenkomst het recht deze binnen 14 dagen kosteloos te annuleren. Indien de Opleiding binnen 14 dagen na de inschrijving van start gaat, dient Opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van dit recht te doen om te worden toegelaten tot de Opleiding;
5.2 Voor annulering buiten de in artikel 5.1. genoemde hoedanigheid, periode of voorwaarden, geldt het hiernavolgende:
Annulering langer dan 1 maand voor aanvang Opleiding: In beginsel kosteloos, uitgezonderd reeds gemaakte kosten zijdens Lentiz inzake verleende samenhangende diensten en/of materialen;
Annulering langer dan 14 dagen voor aanvang Opleiding: 50% van het overeengekomen bedrag;
Annulering 14 dagen of korter voor aanvang Opleiding: 100% van het overeengekomen bedrag;
5.3 Bij tussentijds opzeggen van enige Opleiding door de Opdrachtgever vindt geen restitutie plaats van hetgeen reeds voldaan;
5.4 Indien de Cursist als gevolg van ziekte, aandoening of een medische calamiteit de Opleiding niet meer kan volgen wordt de Cursist – op vertoon van een doktersverklaring of daaraan gelijk te stellen document – de mogelijkheid geboden de gemiste lessen in een ander tijdvak alsnog te volgen onder voorbehoud van het voortbestaan van de betreffende Opleiding, aanwezigheid van voldoende capaciteit en omstandigheden zijdens Lentiz. De financiële verplichtingen zijdens Opdrachtgever blijven ongewijzigd, tenzij sprake is van meerkosten zijdens Lentiz, in welk geval Lentiz het recht heeft deze meerkosten te factureren;
5.5 Voor alle soorten vormen van beëindiging, uitgezonderd de kosteloze annulering, geldt dat Lentiz gerechtigd is om hetgeen verschuldigd in één keer opeisbaar te stellen;
5.6 Opzegging of annulering van welke andere aard dan ook, dient te allen tijde schriftelijk te geschieden, waarbij e-mail dan wel aangetekende brief de voorkeur hebben.

Rechten en verplichtingen van Opdrachtgever en Cursist
6.1 Opdrachtgever en Cursist dienen er voor zorg te dragen dat zij:
– alle gegevens welke Lentiz nodig heeft voor het – naar haar oordeel – adequaat uitvoeren van de Overeenkomst tijdig, volledig en in de door Lentiz gewenste vorm aan Lentiz worden verstrekt;
– er zorg voor dragen dat de door haar verstrekte gegevens juist en volledig zijn. De Cursist vrijwaart Lentiz voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens;
– Lentiz tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht;
6.2 Indien niet tijdig aan de in dit artikel of overige in deze Voorwaarden genoemde verplichtingen door Opdrachtgever of Cursist is voldaan, is Lentiz gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Cursist wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever;
6.3 Alle onkosten welke door Lentiz in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden gemaakt ten verzoek van de Opdrachtgever welke niet vallen onder de normale kosten van de Opleiding, komen geheel voor rekening van deOpdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
6.4 Tot het moment van aanvang van de Opleiding is Opdrachtgever bevoegd de Opleiding te laten volgen door eenplaatsvervangende Cursist, mits laatstgenoemde voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Na aanvang van de Opleiding isplaatsvervanging niet meer toegestaan, tenzij Lentiz deze onder strikte voorwaarden alsnog toestaat.

Rechten en verplichtingen van Lentiz
7.1 Lentiz behoudt zich het recht voor afwijzend op aanmeldingen te beslissen indien het aantal aanmeldingen of de eigenschappen van de aanmelding/Cursist Lentiz daartoe aanleiding geeft;
7.2 Lentiz behoudt zich het recht voor om de Opleiding niet te starten indien zij redelijkerwijs twijfelt over de kredietwaardigheid van of nakoming door Opdrachtgever;
7.3 Lentiz behoudt zich het recht voor om, eventueel na overleg met de Opdrachtgever/Cursist, aanmeldingen niet te aanvaarden indien niet aan de toelatingseisen voor deelname aan de desbetreffende opleiding wordt voldaan;
7.4 Lentiz behoudt zich het recht voor, van de in het programma vermelde opleidingsplaatsen en data af te wijken indien de aanmeldingen of omstandigheden daartoe aanleiding geven. Lentiz zal in zulks geval zorgvuldigheid betrachten om de belangen van Opdrachtgever niet in onevenredige mate te beschadigen;
7.5 Lentiz behoudt zich het recht voor, om in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven;
7.6 Lentiz zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de hierboven genoemde wijzigingen met betrekking tot hetgeen is overeengekomen;
7.7 Lentiz behoudt zich het recht voor om Cursisten van verdere deelneming aan een opleiding uit te sluiten, wanneer het gedrag van de Cursist daartoe aanleiding geeft c.q. daartoe anderszins aanleiding bestaat. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden en laat de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverlet;
7.8 Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – onvoldoende dan wel teveel (overtekening) aanmeldingen, ziekte van een opleider of overmacht ik welke zin dan ook, is Lentiz gerechtigd een opleiding te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade of kosten aan de zijde van de Opdrachtgever.

Klachten, klachtbehandeling en reclames
8.1 Klachten over een (onderdeel van een) Opleiding, die zich voordoen gedurende de opleidingsperiode, dienen door de Opdrachtgever/Cursist binnen 14 dagen nadat de klachten zijn ontstaan aan Lentiz gemeld te worden, zulks gevolgd door een schriftelijke bevestiging binnen 14 dagen door Lentiz. Lentiz heeft het recht om klachten van een individuele Cursist niet in behandeling te nemen en vereisen dat deze via Opdrachtgever bij Lentiz wordt ingediend;
8.2 Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden.
8.3 Het reclameren van door Lentiz geleverde diensten – niet zijnde een klacht in de zin van 8.1. – dient per e-mail, per aangetekend schrijven of per ander door Lentiz aan te wijzen kanaal, direct na ontdekking aan Lentiz te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Opdrachtgever/Cursist. De reclames dienen in ieder geval binnen 2 maanden na levering aan Lentiz te worden gemeld;
8.4 Indien klachten en reclames niet binnen de hiervoor in 8.1 en 8.3 genoemde termijnen aan Lentiz zijn kenbaar gemaakt, worden de diensten geacht conform de Overeenkomst te zijn geleverd en de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht;
8.5 Klachten en reclames schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op;
8.6 Lentiz dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de bescheiden noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Lentiz indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd;
8.7 Indien de bescheiden c.q. het resultaat van de werkzaamheden na levering c.q. na beëindiging van de werkzaamheden door of namens de Opdrachtgever zijn bewerkt, aangevuld of hierin anderszins wijzigingen zijn aangebracht, vervalt elk recht op reclame;
8.8 Geen reclame is mogelijk indien de Opdrachtgever het concept voor de bescheiden heeft goedgekeurd conform artikel 9 lid 7 van deze voorwaarden;
8.9 Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens hetgeen bepaald in artikel 9.

Aansprakelijkheid
9.1 Lentiz kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Lentiz, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke wetsbepalingen zich verzetten tegen deze uitsluiting van aansprakelijkheid;
9.2 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden in ieder geval niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Lentiz, haar directie en/of haar leidinggevend personeel;
9.3 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Lentiz – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de prijs van de verschuldigde prijs van de Opleiding c.q. het factuurbedrag van de geleverde bescheiden en/of verrichte diensten;
9.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Lentiz nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Lentiz gesloten verzekering.
9.5 Enig recht op schadevergoeding of jegens Lentiz in te stellen claim van welke aard dan ook, verjaart na het verstrijken van een periode van één jaar nadat het recht of claim is ontstaan. Elke aansprakelijkheid vervalt in ieder geval door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de Opleiding is voltooid; +

Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Lentiz is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – verstrekte leerstof, (opleidings)boeken, (opleidings)materiaal, apparatuur, programmatuur, documentatie, bescheiden, plannen e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
10.2 De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Lentiz voorbehouden. De bescheiden mogen zonder schriftelijke toestemming van Lentiz niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
10.3 Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen van een opleiding door Opdrachtgever, Cursist of aan hen gerelateerde personen is verboden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Lentiz mag opnames maken en zal deze enkel gebruiken met de inachtneming van de privacy van de Cursisten;
10.4 Enige doorbreking van Opdrachtgever of Cursist van het intellectuele eigendom van Lentiz, dan wel iedere andere in deze Voorwaarden vastgelegde norm, heeft tot gevolg dat een boete wordt verbeurd van € 1.000,- per geval, per dag dat deze voortduurt, met een maximum van € 100.000,-, welke boete los staat van het recht van Lentiz om haar werkelijke schade te verhalen op de betrokken Opdrachtgever of Cursist.

Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
11.1 Op de tussen Lentiz en de Cursist gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht;
11.2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Lentiz de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Lentiz is gevestigd, tenzij een zodanige forumkeuze door een dwingendrechtelijke bepaling wordt uitgesloten;
11.3 Enige uitvoering van de Overeenkomst buiten Nederland laat hetgeen bepaald in bepalingen 11.1. en 11.2. onverlet.
11.4 Onderhavige Voorwaarden zijn online inzichtelijk op de website van Lentiz, in kopie opvraagbaar en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder Handelsregisternummer 27253195

Privacybeleid
PDF Algemene voorwaarden.