Dalton

Mbo-deel bij Dalton Het Groene Lyceum

Inhoudelijk is Dalton Het Groene Lyceum gesplitst in een vmbo- en een mbo-deel. Het vmbo-deel wordt in leerjaar 4 afgerond met de landelijke vmbo eindexamens. Het mbo-deel start in leerjaar 4 en wordt onder andere regels afgerond. Hieronder een beschrijving van het mbo-deel en de afspraken rondom toetsing.

Landelijk gezien worden mbo-opleidingen in alle vakrichtingen aangeboden. De leerlingen op Dalton Het Groene Lyceum volgen in het mbo-deel de opleiding detailhandel.

Opleidingsnaam: detailhandel
Kwalificatiedossier: management retail
Kwalificatie: manager retail

Studiegids (mbo) Het Groene Lyceum

Vakken

Beroepsvormende vakken
Mbo-vakken op Dalton Het Groene Lyceum zijn lessen gericht op vakkennis. De vakken die in het mbo-deel worden aangeboden zijn: bedrijfseconomie, marketing, kwaliteitszorg, productkennis, management en bedrijfsadministratie. De toetsen van deze vakken uit het Programma Toetsing Bovenbouw (PTB) dienen met een voldoende te worden afgerond. De studenten hebben per toets één herkansing. De student maakt hiervoor zelf een afspraak met de leraar. Mocht een student een onderdeel hierna niet met een voldoende hebben afgerond gaat de leraar met de student in gesprek voor een oplossing. Opdrachten worden na in orde bevonden door de leraar afgevinkt.

AVO-vakken
De vakken van Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) is het deel van het onderwijs dat niet praktijkgericht is. Dat zijn de vakken Nederlands, Engels, Duits, rekenen en loopbaan & burgerschap. De landelijke (digitale) examenvorm, waarbij in centraal vastgestelde afnameperioden het eindniveau op afgesproken referentieniveaus wordt geëxamineerd, geldt voor de vakken Nederlands (lezen en luisteren 3F), rekenen (3F) en Engels (B2). Voor Duits (A2) wordt door school het examen georganiseerd en afgenomen.

Hbo-vakken
De studenten krijgen in de bovenbouw de volgende keuzevakken aangeboden: NaSk, biologie en Duits. Wiskunde is een verplicht vak. De studenten kiezen wiskunde A of wiskunde B. Deze vakken dienen ter voorbereiding op de vervolgopleiding in het hbo. Studenten dienen de keuzevakken voldoende af te sluiten.

Herkansen talen en rekenen
Studenten mogen een cijfer lager dan een 5,5 één keer herkansen in het lopende schooljaar. Mondelinge toetsen worden na afspraak met de betrokken (vak)leraar afgenomen. Als een student niet verschijnt op het moment van herkansing, zonder opgave van geldige reden, wordt dit toch aangemerkt als een herkansing en vervalt het recht op een volgende herkansing.

 

Dankzij Dalton Het Groene Lyceum kan ik versneld naar het hbo
Gekozen hbo-opleidingen

Afronding mbo

Het leertraject en de daarbij horende toetsing en afronding van het mbo-deel staat in het schema hieronder weergegeven.

Examen

Het examen bestaat uit alle examenonderdelen. Een Proeve van Bekwaamheid (PvB) toetst of een student de competenties heeft om een bepaalde kerntaak/werkproces of kerntaken (van een kwalificatie) uit te voeren. Voorafgaand aan de deelname aan een PvB moet de student voldoen aan het voorwaardendossier.

Voorwaardendossier
Hierin staan de voorwaardelijke opdrachten beschreven waaraan een student moet voldoen voordat hij/zij mag deelnemen aan een Proeve van Bekwaamheid, vaardigheidsexamen, kennisexamen of een AVO-examen. Een student moet een aantal voorwaardelijke opdrachten succesvol afronden om aan het examen te kunnen deelnemen. De voorwaardelijke, ontwikkelingsgerichte toetsen behoren niet tot het examen, maar tot het onderwijsproces. Het zijn geen examens. De toetsen tellen dan ook niet mee voor de slaag-/zakbeslissing voor de einduitslag van het examen, staan niet in het examenplan en voor de beslissing of de student het diploma heeft behaald. De student kan echter ook andere bewijslast overleggen.

Proeve van Bekwaamheid
De PvB is een mix van toets- en beoordelingsvormen die vaststelt in hoeverre een student voldoet aan (een deel van) de kennis, vaardigheden en (beroeps)houding die het kwalificatiedossier stelt. De proeve vindt vaak plaats in een authentieke of gesimuleerde beroepspraktijk en kan zowel ontwikkelingsgericht als kwalificerend worden afgelegd en beoordeeld. Een Proeve van Bekwaamheid is een praktische toets waarbij kennis, vaardigheden en houding in samenhang worden getoetst. Er wordt geen cijfer gegeven, een student behaalt een Proeve van Bekwaamheid of niet en krijgt een ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’.

Voorwaardelijke opdracht
Tijdens de stageperiode in de bovenbouw doen de studenten voorwaardelijke opdrachten die deel uitmaken van het voorwaardendossier. Hierin tonen zij aan te beschikken over de juiste competenties en de theorie die daar onder ligt. De afronding van de opdracht geeft toegang tot het afsluitende jaar.