Dalton College

Mbo-fase bij Dalton HGL

Dalton HGL is een doorlopende leerroute met een gemengde vmbo- en mbo-fase. Je sluit de vo-fase af met een vmbo TL-diploma. Tegelijkertijd volg je vakken voor de mbo niveau 4-opleiding Manager Retail. Het vmbo-deel wordt in leerjaar 4 afgerond met de landelijke vmbo eindexamens. Het mbo-deel wordt vervolgens onder andere regels afgerond. Hieronder een beschrijving van het mbo-deel en de afspraken rondom toetsing.

Landelijk gezien worden mbo-opleidingen in alle vakrichtingen aangeboden. De leerlingen op Dalton HGL volgen in het mbo-deel de opleiding Manager Retail.

Opleidingsnaam: HGL Manager Retail
Kwalificatiedossier: Retail management
Kwalificatie: Retailmanager

Vakken

Beroepsvormende vakken
Mbo-vakken op Dalton HGL zijn lessen gericht op vakkennis. De vakken die in het mbo-deel worden aangeboden zijn: Sales, Retail, Personeel en Bedrijfsvoering.
De examens voor de verschillende vakken staan beschreven in het Examenplan.

AVO-vakken
De vakken van Algemeen Vormend Onderwijs (AVO) is het deel van het onderwijs dat niet praktijkgericht is. Dat zijn de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. De landelijke (digitale) examenvorm, waarbij in centraal vastgestelde afnameperioden het eindniveau op afgesproken referentieniveaus wordt geëxamineerd, geldt voor de vakken Nederlands (lezen en luisteren 3F), rekenen (3F) en Engels (B2).

Stage (BPV)
Een groot deel van de mbo-fase lopen studenten stage. Tijdens deze stages brengen de studenten de geleerde theorie in de praktijk. Hiermee krijgen zij een beeld van de werkzaamheden op de werkvloer en leren zij wat wel en niet bij hen past. Aan het einde van de stageperiode en vaklessen doen de studenten een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Hiermee laten zij zien een echte Manager Retail te zijn.

Examenplan 2023 - 2024 HGL leerjaar 4 Examenplan 2023 - 2024 HGL leerjaar 5 + 6
Dankzij Dalton HGL kan ik versneld naar het hbo
Gekozen hbo-opleidingen

Examen

Het examen bestaat uit alle examenonderdelen die je terugvindt in het Examenplan. Een Proeve van Bekwaamheid (PvB) toetst of een student de competenties heeft om een bepaalde kerntaak/werkproces of kerntaken (van een kwalificatie) uit te voeren.

Proeve van Bekwaamheid
De PvB is een mix van examen- en beoordelingsvormen die vaststelt in hoeverre een student voldoet aan (een deel van) de kennis, vaardigheden en (beroeps)houding die het kwalificatiedossier stelt. De proeve vindt vaak plaats in een authentieke of gesimuleerde beroepspraktijk en kan zowel ontwikkelingsgericht als kwalificerend worden afgelegd en beoordeeld. Een Proeve van Bekwaamheid is een praktisch examen waarbij kennis, vaardigheden en houding in samenhang worden geëxamineerd. Er wordt geen cijfer gegeven, een student behaalt een Proeve van Bekwaamheid of niet en krijgt een ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’.