Zorg-begeleiding

Bij Lentiz Barendrecht heeft iedere student een eigen mentor. De mentor begeleidt de student gedurende zijn/haar schoolloopbaan, zodat de student zich optimaal kan ontplooien van jongere naar jongvolwassene, die vervolgens als een zelfstandig persoon kan deelnemen aan de maatschappij.
Deze mentor kan gezien worden als de spil in de begeleiding, biedt veiligheid en structuur en is naast vraagbaak en vertrouwenspersoon voor de student, ook de eerste contactpersoon voor ouders en vakdocenten.
In samenwerking met de betrokken docenten, ouders en mogelijke externe betrokkenen, kan de student ontdekken waar zijn/haar kwaliteiten en kansen liggen.

Mocht de student extra zorg en/of begeleiding nodig hebben, heeft hij/zij de mogelijkheid via school contact te krijgen met de schoolmaatschappelijk werker, een verzuimcoördinator en een jongerencoach. Ook kan er op individuele basis worden gesproken met de zorgcoördinator die de student kan ondersteunen met onder andere plannen, dyslexie en remedial teaching. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in een prikkelarme omgeving apart van de rest van de klas te werken onder toeziend oog van de zorgcoördinator.

Verder heeft Lentiz Barendrecht een intern zorgteam, waarin verschillende disciplines deelnemen, zoals sociaal maatschappelijk werk, vsv-coach, vertrouwenspersoon, zorgcoördinator, directie.
Wanneer een student behoefte heeft aan extra ondersteuning en/of specialistische zorg, wordt dit besproken in het intern zorgoverleg en wordt in kaart gebracht door de zorgcoördinator waaruit deze behoefte bestaat. Daarna wordt de juiste hulp en ondersteuning ingezet.