Dalton College

Protocollen

Protocol: social media

Onze school is zich ervan bewust dat sociale media zoals Twitter, Snapchat, Facebook en Instagram een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van onze leerlingen. Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen. Ze bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van onze school. Het is echter van belang te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school, docenten of leerlingen ook kunt schade.

Protocol: social media

Protocol: anti-pesten

‘Art 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Een van de uitgangspunten van onze school is: “leren en je prettig en veilig voelen op school, horen bij elkaar”. We spreken hiermee heel duidelijk uit dat we al onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat willen bieden waarin zij zich harmonieus kunnen ontwikkelen en waarin goede leerprestaties mogelijk zijn. Docenten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een open en prettige werksfeer in de klas en daarbuiten.

Er is op onze school ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn, zolang de afgesproken regels niet worden overtreden en zolang iemands persoonlijke grenzen niet worden overschreden. Pesten betekent dat iemand wél over de grens is gegaan van een ander. Pesten kan verschillende vormen aannemen: verbaal pesten (ook via filmpjes op mobieltjes, internet en chatprogramma’s), fysiek pesten, intimideren, isoleren en het vernielen of stelen van eigendommen. Onze school heeft een zogeheten anti pestprotocol opgesteld, om pesten te herkennen, te voorkomen en te bestrijden.

Protocol: Anti-pesten

Protocol: informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Op veel momenten voorafgaand aan en tijdens de schoolloopbaan van onze leerlingen vindt communicatie plaats over de studievoortgang en eventueel sociaalpedagogische ontwikkelingen. Onze school vindt dat hierin de zorg voor haar leerlingen voorop moet staan en dat het daarbij van groot belang is dat de informatie zorgvuldig wordt uitgewisseld. Steeds vaker hebben we te maken met gescheiden ouders die beiden informatie van de school willen ontvangen.

Protocol: informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Protocol: medisch handelen

Schoolpersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals een paracetamol tegen hoofd- en buikpijn. Vanaf dit schooljaar is het uitgangspunt op onze school dat geen (vrij verkrijgbare of voorgeschreven) medicijnen op school worden verstrekt aan leerlingen.

Wanneer er sprake is van een (lichte) verwonding zijn pleisters en verbandmiddelen en medewerker met een BHV- en/of EHBO-certificaat op school aanwezig. Aangezien het schoolpersoneel niet weet of een leerling andere medicatie gebruikt, welke reactie dit kan opleveren en of er sprake is van allergieën, worden er geen medicijnen meer meegegeven. Mocht een leerling langdurig medicijnen moeten gebruiken is de leerling hier zelf verantwoordelijk voor. Het personeel van de school zal hier bij betrokken worden. Ouders stellen de school wel op de hoogte van het medicijngebruik.

Protocol: medisch handelen

Protocol: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Er zijn geen signalen waaruit je direct de conclusie kunt trekken dat een leerling slachtoffer is van kindermishandeling, in welke vorm dan ook. Een signaal is wel voldoende om alert te blijven. Dit kan ervoor zorgen dat meer signalen gezien worden en dan is het noodzaak om deze te bundelen. Deze meldcode is een hulpmiddel voor het schoolpersoneel om een vermoeden van kindermishandeling op school te onderbouwen.

Protocol: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol: slecht weer

Met enige regelmaat wordt er een weeralarm door het KNMI afgegeven. Ook in november was dit het geval en toen bleek het dat de scholen binnen het Westland hier verschillend mee omgingen. Binnen Lentiz hebben we hier met elkaar afspraken over gemaakt. De afspraken kunt u teruglezen in dit beleidsdocument.

Protocol: slecht weer