MBO Westland

Ziekte en verzuim

Verzuim in verband met ziekte e.d. dient voor 08.30 uur door de ouders/verzorgers aan de administratie te zijn doorgegeven. Indien niet door de ouders contact is opgenomen met school laat de student aan zijn/haar mentor weten wat de reden is geweest van het verzuim waarvan dan alsnog met terugwerkende kracht registratie kan worden gedaan.

Is de ziekte van zodanige aard dat langdurig verzuim te verwachten valt, dan doen de ouders of verzorgers er goed aan contact op te nemen met de teamleider of met de mentor van de student.

Bezoek aan bijvoorbeeld arts of tandarts wordt zoveel mogelijk buiten schooltijden gepland. Ook dit verzuim wordt van tevoren bij de administratie gemeld.

Speciaal verlof in verband met familie aangelegenheden wordt van te voren aangevraagd via een formulier dat verkrijgbaar is bij de administratie en wordt ingeleverd bij de teamleider.