MBO Maasland

Coronavirus update

Nieuwe maatregelen noodzakelijk

Mede vanwege de (grote) stijging van het aantal corona-besmettingen in ons land, gaf premier Rutte in de afgelopen week een persconferentie waarin hij nieuwe maatregelen afkondigde. Bij die maatregelen ook zaken die ons onderwijs betreffen. Het is daarom dat ik u allen een update doe toekomen met daarin uitleg hoe wij in de komende periode zullen acteren. De aangekondigde maatregelen zijn per DONDERDAG 8 oktober van kracht.

 

Mondkapje: van dringend advies naar VERPLICHT

Vanaf maandag 5 oktober jl. was het dringende advies om bij binnenkomst en in de wandelgangen van de school een mondkapje te dragen. Eenmaal in de lokalen mocht het mondkapje af. Ook tijdens praktijklessen was het dringende advies een mondkapje te dragen. Deze regelgeving was zowel voor vmbo als mbo van toepassing en gold voor leerlingen, studenten, docenten en bezoekers.

De school volgde met dit besluit de regels die door het RIVM, GGD, de veiligheidsregio’s Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond en de MBO Raad, zijn opgesteld.

Omdat de veiligheidsrisico’s in onze regio dermate groot zijn en het aantal besmettingen dagelijks oploopt, worden scholen in staat gesteld aanvullende maatregelen te treffen. Deze kunnen alleen worden genomen als de OR van de school daartoe instemming verleend. In de afgelopen dagen is dat ook gebeurd en dat betekent in ons geval dat per DONDERDAG 8 OKTOBER a.s. het dragen van een mondkapje in onze school VERPLICHT is bij binnenkomst, tijdens “bewegingen” in de wandelgangen, toiletbezoek en bij het bestellen van consumpties in de kantine.

Ook tijdens praktijklessen op de boerderij en in praktijklokalen (denk bijv. aan lessen trimmen, laboratoriumlessen etc.) is het dragen van een mondkapje verplicht.

Tijdens sportlessen geldt deze verplichting niet.

 

 • NB: Studenten in de opleiding paardenhouderij en paardensport dienen zich, op het moment dat zij aanwezig zijn op de manegebedrijven, te houden aan de maatregelen die het bedrijf heeft opgesteld. Het kan zijn dat deze afwijken van de afspraken die op de school gelden. Wij adviseren deze bedrijven niet teveel af te wijken van de regels zoals wij die op school hanteren.
 • Tijdens de lessen (m.u.v. aangewezen praktijklessen) mag het mondkapje af. Ook is dit toegestaan als men pauzeert in de ontmoetingsruimte en de aula, maar geadviseerd wordt om hier zoveel mogelijk het mondkapje wel te dragen. Uiteraard houden we altijd de 1,5 meter afstandsregel in acht.
 • Bij de receptie zijn in geval van nood (weggooi)mondkapjes verkrijgbaar.

Solidariteit

Formeel hebben wij het recht om studenten de toegang tot de school te weigeren als zij weigeren een mondkapje te dragen. Dit geldt eveneens voor de aangewezen praktijklessen. Ons doel is om de veiligheid van studenten en medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen. Nadrukkelijk vragen wij alle studenten en bezoekers zich te houden aan de regels zoals die per 8 oktober van kracht zijn. Solidariteit onder de huidige omstandigheden is het minimale wat we van elkaar mogen verwachten! In de afgelopen weken is gebleken dat (veel) studenten begrip hebben voor de maatregelen die genomen zijn, waardoor we vertrouwen hebben in het naleven van deze nieuwe maatregel.

 

Student-enquête en rooster blok 1B

Het rooster van blok 1 B start met ingang van week 42 (12-16 oktober a.s.)

Diverse uitkomsten uit de onlangs gehouden tevredenheids-enquête onder studenten, hebben we meegenomen in het rooster van blok 1B.

 • Het rooster omvat ook in de komende periode fysieke lessen op school, online lessen op school en lessen die door studenten thuis online kunnen worden gevolgd. Studenten geven aan een voorkeur te hebben voor deze mix.
 • De lessen blijven een tijdsduur behouden van 30 minuten per les, tenzij het lessen betreft die een langer tijdstip vereisen. Denk daarbij vooral aan praktijklessen.
 • Er is op dit moment geen reden om fysieke lessen ook online aan te bieden. Alleen als studenten aangeven echt niet aanwezig te kunnen zijn en daarvoor een duidelijke argumentatie kunnen aanvoeren, kan incidenteel worden besloten om deze studenten deze fysieke lessen ook online te laten volgen. In dat geval zullen zij zich moeten melden bij de studieloopbaancoach en wordt bekeken of deze mogelijkheid kan worden gerealiseerd. Mocht dat het geval zijn dan worden zij via TEAMS uitgenodigd. Binnen Lentiz mbo Maasland werken wij louter met TEAMS en zijn andere verbindingen zoals ZOOM en SKYPE niet aan de orde.
 • Het huiswerk dat door docenten wordt opgegeven bij de online lessen wordt vanaf de start van blok 1B alleen nog kenbaar gemaakt via de app van Zermelo.

 

Richtlijnen in de school

 • De 1,5 meter afstandsregel tot elkaar geldt in en rond de gebouwen van de school, als ook voor de praktijkbedrijven in de opleiding paardensport- en houderij
 • Je volgt de aangegeven routes (met pijlen aangegeven) in de school, de praktijkruimtes van de school (sporthal, boerderij, kas etc.) en op de maneges
 • In alle klassen en ruimtes, behorend tot de school, zijn de tafelopstellingen als ook de looproutes afgestemd op de 1,5 afstandsregel. Verplaats geen stoelen en tafels maar maak gebruik van de aangegeven opstelling
 • Theorielessen worden voor een klas, voor zover mogelijk, steeds in dezelfde ruimte aangeboden waardoor het wisselen van lokaal voor studenten tot een minimum wordt beperkt.
 • Voor sommige lessen is het verplicht in de les een mondkapje te dragen. Denk daarbij bijv. aan lessen laboratoriumonderzoek, lessen op de boerderij etc.
 • Na 4 lesuren (4 x 30 minuten) wordt een “tussenuur” van 30 minuten ingepland om studenten in de gelegenheid te stellen te pauzeren.
 • Pauzeer bij voorkeur in het lokaal.
 • Studenten worden tijdens de pauzes, met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel en via de aangegeven looproutes, in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de toiletten en de kantine. Het dringende verzoek om dan direct terug te keren naar het lokaal. In het lokaal is er tijdens pauzes gelegenheid om iets te drinken en of te eten.
 • Na afloop van het lesprogramma ga je meteen naar huis en blijf je niet hangen in en rond de school.

 

Algemene gedragsregels

Hygiëne en veiligheid:

 • Zowel studenten als docenten houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag, telkens minstens 20 seconden. In ieder geval voordat de lesruimte wordt betreden, na het verlaten van de lesruimte en na toiletbezoek
 • Geen handen schudden
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Gebruik alleen papieren zakdoekjes

Bij klachten:

 • Je blijft (zowel voor de student als docent) thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, hoofdpijn, moeilijk ademen, benauwdheid en koorts (boven de 38C)
 • Je blijft thuis als er iemand in het gezin kampt met bovenstaande klachten
 • Bij klachten laat je je testen. Bij een positieve uitslag blijf je tenminste 10 dagen in thuisquarantaine
 • Is er iemand in het gezin positief getest dan blijf ook jij voor tenminste 10 dagen in thuisquarantaine

Terugkeer uit een risicogebied

 • Indien je terugkeert uit een risicogebied (landen waarvoor de code oranje of rood is afgegeven) blijf je minimaal 10 dagen in thuisquarantaine. Verstandig is dan om je sowieso te laten testen.

 

Vragen

Het team Lentiz mbo Maasland doet er alles aan om te doen wat belangrijk is voor onze studenten. We houden ons daarbij altijd aan dat wat het RIVM van ons vraagt. Ik kan me voorstellen dat er bij studenten of ouders toch nog vragen zijn.

Schroom niet deze te stellen want juist in deze tijd is communiceren met elkaar enorm belangrijk.

In dat geval neemt u, bij voorkeur per mail, contact op met

 

Met vriendelijke groet,

Arie van der Ende

Teamleider Lentiz mbo Maasland

Terug naar het nieuwsoverzicht