MBO Maasland

De ondersteuning op onze school

Wie zijn wij?

Kijk hier wie de ondersteuning op onze school waarneemt

Check de begeleiders

De algemene uitgangspunten van onze studentbegeleiding

Missie

Het Lentiz MBO realiseert een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen haar school, waardoor leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en studenten die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek binnen de opleiding krijgen.

Visie

Het Lentiz MBO gaat uit van de kracht en de mogelijkheden van de student; zij streeft naar maximale talentontwikkeling en uiteindelijk goede toekomstkansen. Elke student krijgt de meest passende ondersteuning, bij voorkeur thuis nabij, met als leidraad ‘regulier als het kan en speciaal als het moet’. Scholen werken samen met ouders en andere partners en maken optimaal gebruik van elkaars kennis en expertise.

Doelstelling

Doel van het Lentiz MBO is een ononderbroken ontwikkelingsproces en een passende onderwijsplek voor élke jongere binnen een van haar opleidingen. Dit bereiken we door het vormen en in standhouden van een duidelijk georganiseerde studentbegeleiding binnen de school en het realiseren van een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen de school en tussen externe partners. Het onderwijs aan en de ondersteuning van kwetsbare jongeren is gericht op het, waar mogelijk, behalen van een certificaat of diploma voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Taakuitoefening

Het Lentiz MBO heeft de taak om passend onderwijs te realiseren op hun eigen scholen en is verantwoordelijk voor een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen. Ouders worden als partner betrokken bij het tot stand komen van passend onderwijs.

Verantwoording

Het Lentiz MBO vervult een maatschappelijke taak en legt middels het jaarverslag verantwoording af aan de samenleving (overheid, overige belanghebbenden). Daarnaast draagt het Lentiz MBO constructief bij aan de maatschappelijke dialoog over passend onderwijs.

Visie op ondersteuning

Het Lentiz MBO Maasland biedt vanuit een professionele organisatie kwalitatief hoogwaardig onderwijs waar leerlingen en studenten worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

Dit motto geeft aan dat de school het beste uit de studenten wil halen door de (leer‐) omstandigheden zo optimaal mogelijk te maken. Ondersteuning van studenten is een belangrijke pijler van het onderwijs.

  • Bij de aanmelding wordt steeds gekeken welke (extra) ondersteuning voor een student nodig is om de opleiding met succes te kunnen doorlopen.
  • Dit vereist een kwalitatief hoogstaande intakeprocedure met een screening, warme overdracht, verlengde intakeprocedure indien nodig, een intensievere vorm van intake en informatie-uitwisseling met studenten met een te verwachten ondersteuningsvraag.
  • Aan de hand van deze inventarisatie wordt beoordeeld of wij (als opleiding) in staat zijn aan de hulpvraag van de student te voldoen; over voldoende mogelijkheden en expertise beschikt om de student met succes te kunnen begeleiden.
  • Afspraken over begeleiding en extra ondersteuning worden vastgelegd in de onderwijsovereenkomst (OOK), met in een bijlage de wijze van uitvoering van de afspraken, ondertekend door beide partijen.
  • Ondersteuning is in eerste instantie preventief; niet alleen gericht op het aanpakken van optredende problemen, maar richt zich ook op het voorkomen ervan.
  • De school richt zich sterk op het voorkomen van vroegtijdige schoolverlating.

Organisatie studentbegeleiding

Lees verder