MBO Maasland

Corona nieuws

Update 25 januari 2021

We zijn er nog niet van af

De update van 31 december jl. gaf aan dat we ook in 2021 nog voor onbepaalde tijd rekening moeten houden met maatregelen die regulier onderwijs zoals we dat voor maart 2020 gewend waren, onmogelijk maken. Eerst was de boodschap dat de scholen tot minimaal 8 februari a.s. alleen onderwijs online mogen aanbieden. Uitzonderingen zijn er voor examens en tentamens, praktijkonderwijs of vervangende stages op school en lessen voor kwetsbare studenten. We zijn ontzettend benieuwd wat er in de komende weken gaat gebeuren. De angst voor de Engelse variant van het virus is groot, met als gevolg dat we vanaf zaterdag 23 januari jl. met een avondklok te maken hebben. Voor ons onderwijs blijven de maatregelen die al in de update van 31-12-2020 jl. werden vermeld gewoon van kracht. Goed om die zaken nog eens te benoemen.

Aangepaste lestijden

Vanaf dinsdag 5 januari jl. zijn de lestijden aangepast. We zijn overgestapt  van een 30 minuten rooster naar een 45 minuten lesrooster. De nieuwe lestijden zijn terug te vinden in de Zermelo rooster app.

De voornaamste reden om over te stappen naar een 45 minuten rooster was dat we in de afgelopen periode hebben geconstateerd dat in een 30 minuten rooster erg weinig effectieve lestijd werd gerealiseerd. We zijn van mening dat de leeropbrengst in 45 minuten groter zal zijn en ook de interactie met studenten daardoor wordt vergroot. We hebben ook een aantal richtlijnen en gedragsregels opgesteld die de effectiviteit van online onderwijs zouden moeten vergroten. Deze zijn voor alle studenten verplicht. Ik zet ze nog even op een rijtje:

 • je aanwezigheid in de online lessen is verplicht
 • je volgt de online lessen vanachter een bureau/tafel. (dus niet vanuit je bed of achter de balie van je bijbaan)
 • je bent voldoende voorbereid op de online lessen. Denk daarbij bijv. aan een altijd opgeladen batterij voor je device en zorg dat je boeken/opdrachten e.d. + pen en papier bij de hand hebt
 • je meld je bij de start van de les met je camera aan en het geluid uit
 • tijdens de les mag de camera uit maar staat deze bij voorkeur aan
 • steek je hand op (via Teams) als je iets wilt vragen en zet pas het geluid aan (en camera) als de docent dit aangeeft
 • wanneer de docent je een vraag stelt zet je je camera en geluid aan
 • aan het einde van de les meld je je met camera aan en geluid uit
 • studenten die niet aan deze gedragsregels voldoen worden op ongeoorloofd absent gezet

Let op: Het is volgens de AVG verboden de les op te nemen en of beelden te delen zonder toestemming

Stage

Er is op dit moment geen enkele reden om niet te mogen stagelopen. Sterker nog; daar waar dat kan wordt geadviseerd hiervan optimaal gebruik te maken. Studenten die op dit moment of binnenkort een stage hebben afgesproken, dienen deze verplicht af te leggen. Alleen als het stagebedrijf aangeeft je niet toe te laten tot het leerbedrijf is het stopzetten van de stage geoorloofd. Mocht dit het geval zijn dan dient de student eerst met het stagebedrijf de documenten die bij het beëindigen van de stage noodzakelijk zijn af te ronden. Het gaat daarbij om de urenregistratie en de beoordeling die door de stagebieder ondertekend moeten worden. Studenten dienen het voortijdig beëindigen van de stage altijd (!) te melden aan de studieloopbaancoach, als ook aan het stagebureau. Ook dienen zij het stagebeeindigingsformulier in te vullen.

Wanneer studenten door welke reden dan ook zelf de stage willen beëindigen melden zij dit allereerst aan de studieloopbaancoach en het stagebureau. Samen wordt bekeken wat de consequenties zijn van dit besluit. Studievertraging valt dan niet uit te sluiten omdat de student zelf kiest voor het beëindigen van de stage.

Uitzondering avondklok

Studenten die voor hun stage (BOL) of werk (BBL) tijdens de avondklok moeten werken of reizen vormen een uitzondering m.b.t. de avondklok. Zij dienen van de stagebieder (BOL) of werkgever (BBL) een ondertekende werkgeversverklaring te overleggen. Daarnaast moeten ze ook een eigen verklaring kunnen overleggen. Beide documenten zijn terug te vinden op www.rijksoverheid.nl/avondklok

Mondkapje: VERPLICHT

Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst van de school en bij verplaatsingen in de school blijft uiteraard verplicht. We zullen in de komende periode (nog) strenger moeten optreden tegen het niet navolgen van deze maatregel. De school volgt niets anders dan de regels die door het RIVM, GGD, de veiligheidsregio’s Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond en de MBO Raad, zijn opgesteld. 

Solidariteit

Nadrukkelijk vragen wij studenten en bezoekers zich te houden aan de gedragsregels die we hebben opgesteld. Ons doel is en blijft de veiligheid van studenten en medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen. Solidariteit is onder de huidige omstandigheden het minimale wat we van elkaar mogen vragen en verwachten. In de afgelopen maanden is gebleken dat die solidariteit onder studenten en medewerkers er ook was. Laat dat ook in 2021 het geval zijn.

Algemene gedragsregels

Hygiëne en veiligheid:

 • Zowel studenten als docenten houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag, telkens minstens 20 seconden. In ieder geval voordat de lesruimte wordt betreden, na het verlaten van de lesruimte en na toiletbezoek
 • Geen handen schudden
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Gebruik alleen papieren zakdoekjes

Bij klachten:

 • Je blijft (zowel voor de student als docent) thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, hoofdpijn, moeilijk ademen, benauwdheid en koorts (boven de 38C)
 • Je blijft thuis als er iemand in het gezin kampt met bovenstaande klachten
 • Bij klachten laat je je testen. Bij een positieve uitslag blijf je tenminste 10 dagen in thuisquarantaine
 • Is er iemand in het gezin positief getest dan blijf ook jij voor tenminste 10 dagen in thuisquarantaine

Terugkeer uit een risicogebied

 • Als je terugkeert uit een risicogebied (landen waarvoor de code oranje of rood is afgegeven) blijf je minimaal 10 dagen in thuisquarantaine. Je laat je dan sowieso testen.

Vragen

Het team van Lentiz mbo Maasland doet er alles aan om besmetting te voorkomen. We houden ons aan dat wat het RIVM en het kabinet van ons vraagt. Ik kan me voorstellen dat er bij studenten of ouder(s)/verzorger(s) toch nog vragen zijn. Schroom niet deze te stellen want juist in deze tijd is communiceren met elkaar enorm belangrijk. In dat geval neemt u, bij voorkeur per mail, contact op met

Met vriendelijke groet,

Arie van der Ende

Teamleider Lentiz mbo Maasland

 

Waarom worden nou al die strenge maatregelen genomen? NOS