MBO Maasland

Corona nieuws

Update 27 augustus 2020

We gaan weer van start

In de afgelopen weken hebben we met elkaar kunnen en mogen genieten van een welverdiende vakantie. Waarschijnlijk een vakantie die anders zal zijn geweest dan de vakantie die je oorspronkelijk gewild of gepland had, want Corona heeft in de afgelopen maanden voor veel verandering gezorgd. Desondanks hoop ik dat iedereen er toch van heeft kunnen genieten en klaar is om aan een nieuw cursusjaar te beginnen.

Het zal geen verbazing wekken dat we vanwege Corona, zeker nog in de komende maanden, een “aangepast” programma zullen inzetten. Een programma waarmee we voldoen aan de eisen die het RIVM stelt, maar ook zal voldoen aan wat premier Rutte in zijn persconferentie van 18 augustus jl. heeft aangegeven.

Hieronder de meest relevante informatie voor de komende weken.

Introductie voor studenten klas 1

Het is in de afgelopen jaren traditie dat we ook in het mbo veel aandacht hebben voor het introductieprogramma voor studenten die gaan beginnen aan een nieuwe opleiding. Een goede start is immers de basis voor een fijne schoolperiode.

Helaas zal het introductieprogramma dit schooljaar t.o.v. van de afgelopen jaren sterk vereenvoudigd worden aangeboden. Natuurlijk besteden we aandacht introductieactiviteiten, maar wel met de nodige beperkingen. Fysieke activiteiten kunnen en mogen alleen plaatsvinden als ze informatief van aard zijn en gerelateerd zijn aan de voorbereiding op de opleiding. Ze mogen louter in kleine groepen worden aangeboden en altijd dient de 1,5 meter in acht genomen te worden.

Het is mede daarom dat we ons dit jaar zullen beperken tot activiteiten die voornamelijk in school en bijbehorende praktijkruimtes (lees maneges) zullen worden aangeboden. Excursies waarvoor reizen met openbaar of georganiseerd vervoer noodzakelijk is, zullen geen doorgang vinden. Ook sport- en spelactiviteiten in het kader van teambuilding die niet direct gerelateerd zijn aan de opleiding worden gecanceld!

Studenten zullen over de wijzigingen in het programma op de eerste dag van de introductie, welke fysiek op school zal plaatshebben, via de mentoren worden van de desbetreffende opleiding worden geïnformeerd.

Rooster vanaf week 37

 • Het onderwijsprogramma start vanaf maandag 7 september. Daartoe zal een rooster worden gemaakt dat voor studenten beschikbaar is via de Zermelo-app. Uitleg over hoe deze app te benaderen en te gebruiken vindt plaats tijdens de introductie
 • Er worden zowel digitale als fysieke lessen aangeboden
 • Een les duurt 30 minuten
 • Praktijklessen worden aangeboden in blokken van 2,3 of 4 lesuren
 • De lessen starten op de gebruikelijk tijden (08.00 – 17.00 uur), afhankelijk van de opleiding
 • Elke klas heeft maximaal 2 dagen fysiek les op school of op de manege; de overige dagen zullen de lessen digitaal worden aangeboden of wordt er, afhankelijk van de opleiding, stage (BPV) gelopen.

Richtlijnen in de school

 • De 1,5 meter afstandsregel tot elkaar geldt in en rond de gebouwen van de school, als ook voor de praktijkbedrijven in de opleiding paardensport- en houderij
 • Je volgt de aangegeven routes (met pijlen aangegeven) in de school, de praktijkruimtes van de school (sporthal, boerderij, kas etc.) en op de manege
 • In alle klassen en ruimtes, behorend tot de school, zijn de tafelopstellingen als ook de looproutes afgestemd op de 1,5 afstandsregel. Verplaats geen stoelen en tafels maar maak gebruik van de aangegeven opstelling
 • Theorielessen worden voor een klas, voor zover mogelijk, steeds in dezelfde ruimte aangeboden waardoor het wisselen van lokaal voor studenten tot een minimum wordt beperkt. Docenten wisselen daarentegen wel van lokalen
 • Voor sommige lessen is het aan te bevelen om in de les een mondkapje te dragen. Denk daarbij bijv. aan lessen laboratoriumonderzoek, lessen op de boerderij etc. Studenten wordt gevraagd een mondkapje mee naar school te nemen als zij deze lessen in hun rooster hebben
 • Na 4 lesuren (4 x 30 minuten) wordt een “tussenuur” van 30 minuten ingepland om studenten in de gelegenheid te stellen te pauzeren
 • Pauzeren bij voorkeur in het lokaal
 • De kantine is open. Studenten worden tijdens de pauzes, met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel en via de aangegeven looproutes, in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de toiletten en de kantine. Het vriendelijke doch dringende verzoek om dan direct terug te keren naar het lokaal. In het lokaal is er tijdens pauzes gelegenheid om iets te drinken en of te eten
 • Na afloop van het lesprogramma ga je meteen naar huis en blijf je niet hangen in en rond de sachool

Hoe kom ik naar school?

 • Bij voorkeur met eigen vervoer
 • Indien dit niet mogelijk reis je met het openbaar vervoer. Het reizen met een mondkapje is dan verplicht!
 • Studenten mogen gewoon in de spits reizen. Het is mede daarom dat wij de onderwijstijden zoals oorspronkelijk is aangeven hebben aangehouden (08.00 – 17.00 uur)
 • Lessen buiten school
 • Voor sommige opleidingen verzorgen we ook lessen buiten de school. Denk daarbij vooral aan de maneges voor de opleidingen paardensport- en houderij. Voor deze locaties gelden dezelfde regels als voor in de school, doch zijn deze toegespitst op de bedrijven waarin deze activiteiten plaatsvinden
 • Tot aan de herfstvakantie wordt er ook bij de korfbalvereniging ODO te Maasland een ruimte gehuurd om vanuit daar activiteiten voor de opleiding Outdoor Activities mogelijk te maken. Uiteraard gelden ook voor die locatie dezelfde gedragsregels als hierboven besproken

BPV (Nederland)

Beroepspraktijkvorming (BPV), in de volksmond ook wel stage genoemd kan, voor zover bekend, op dit moment volgens de jaarplanning doorgang vinden. Mochten zich ontwikkelingen voordoen die dit onmogelijk maken, dan zullen studenten en ouders tijdig worden geïnformeerd over de te nemen maatregelen

BPV (internationaal)

Het is onze opleidingen gebruikelijk dat er ook in het buitenland BPV (stage) gelopen wordt. In de komende weken zullen we inventariseren welke studenten waar willen/gaan stagelopen in Europa. Mogelijk moeten afspraken worden teruggedraaid, zeker als het om een stage gaat in landen die op dit moment een code oranje of rood hebben gekregen (Spanje, delen van Frankrijk etc.) Ook hier geldt dat we tijdig studenten en ouders zullen informeren over de eventuele gevolgen.

Algemene gedragsregels m.b.t. corona

Hygiëne en veiligheid:

 • Zowel studenten als docenten houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag, telkens minstens 20 seconden. In ieder geval voordat de lesruimte wordt betreden, na het verlaten van de lesruimte en na toiletbezoek
 • Geen handen schudden
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Gebruik alleen papieren zakdoekjes

Bij klachten:

 • Je blijft (zowel voor de student als docent) thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, hoofdpijn, moeilijk ademen, benauwdheid en koorts (boven de 38C)
 • Je blijft thuis als er iemand in het gezin kampt met bovenstaande klachten
 • Bij klachten laat je je testen. Bij een positieve uitslag blijf je tenminste 10 dagen in thuisquarantaine
 • Is er iemand in het gezin positief getest dan blijf ook jij voor tenminste 10 dagen in thuisquarantaine
 • Terugkeer uit een risicogebied
 • Indien je terugkeert uit een risicogebied (landen waarvoor de code oranje of rood is afgegeven) blijf je minimaal 10 dagen in thuisquarantaine. Verstandig is dan om je sowieso te laten testen.

Vragen

Het team Lentiz mbo Maasland doet er alles aan om te doen wat belangrijk is voor onze studenten. We houden ons daarbij altijd aan dat wat het RIVM van ons vraagt. Ik kan me voorstellen dat er bij studenten of ouders toch nog vragen zijn.

Schroom niet deze te stellen want juist in deze tijd is communiceren met elkaar enorm belangrijk.

In dat geval neemt u, bij voorkeur per mail, contact op met · Mevr. W. Visser (coördinator paardensport- en houderij) wvisser01@lentiz.nl · Mevr. D. Oosterbeek (coördinator dierverzorging en paraveterinair) doosterbeek@lentiz.nl · Dhr. J.C. van Wijk (coördinator loonwerk, hovenier en outdoor activities) jcvwijk@lentiz.nl · Dhr. A. van der Ende (teamleider mbo Maasland) avdende01@lentiz.nl

Stay safe!

Met vriendelijke groet,

Arie van der Ende

Teamleider Lentiz mbo Maasland

Waarom worden nou al die strenge maatregelen genomen? NOS