MBO Maasland

School gesloten i.v.m. coronavirus

Update 19 maart 15:00 u.

Beste student, ouder(s)/verzorger(s),

In mijn laatste bericht (zie de mail van 16 maart jl. als ook het bericht op onze website) heb ik aangegeven dat de school in ieder geval tot 6 april a.s. gesloten zal zijn.

Daarnaast berichtte ik dat het docententeam aan de slag zou gaan om “afstandsleren” voor onze studenten mogelijk te maken. In de afgelopen dagen is er hard gewerkt om alle studenten, voor alle vakken die in de opleiding worden aangeboden, van de nodige lesstof, opdrachten etc. te voorzien, zodat iedereen daar thuis mee aan de slag kan. Deze content is vandaag vanaf 13.00 uur beschikbaar en wordt door de studieloopbaancoaches met de studenten gecommuniceerd. We hopen daarmee de achterstand die in de afgelopen week is ontstaan tot een minimum te beperken.

Voor sommige opleidingen geldt dat zij vandaag naast dit bericht nog een extra bericht van de opleiding kunnen verwachten. Daarin specifieke informatie die alleen voor jouw opleiding van toepassing is in de komende periode.

Lesstof, opdrachten en ander studiemateriaal

  • Voor elke klas is een overzicht beschikbaar van de vakken waarvoor online lesmateriaal is gemaakt. De manier van aanbieden kan per vak verschillen. Veelal is het materiaal gedeeld via Trajectplanner of via Onderwijs Online. Engels wordt aangeboden via de online module classrooms.
  • Voor eventuele vragen zijn de docenten op werkdagen dagelijks online beschikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur. Het kan zijn dat je soms wat langer op antwoord moet wachten omdat iedere student natuurlijk zijn/haar vragen mag stellen. We communiceren zoals afgesproken via de Lentiz studentmail!.

Examinering

Tot aan 6 april worden er geen examens afgenomen. Dit geldt voor zowel de AVO examens (Nederlands, Engels en rekenen) als de beroepsgerichte examens. In de komende dagen zal duidelijk moeten worden wanneer deze examens wel afgenomen kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is dat studenten die in hun laatste jaar van de opleiding verblijven, prioriteit krijgen om binnen de gegeven mogelijkheden examen te doen om studievertraging te voorkomen.

BPV (stage)

De stages in Nederland gaan in principe gewoon door, maar het blijft raadzaam dat de student overlegt met het stagebedrijf of zijn aanwezigheid (nog) gewenst is. Is dat het geval, dan verloopt de stage volgens dat wat is vastgelegd in de praktijkovereenkomst (POK).

Er zijn bedrijven die hebben aangeven op dit moment geen stagiaires meer te willen toelaten in hun bedrijf. Uiteraard accepteren wij die keuze. Wel vragen we de student dit kenbaar te maken aan zijn studieloopbaancoach, zodat wij weten wie wel/geen stage loopt op dit moment.

Let op: belangrijk om te vermelden is dat de student NIET VERPLICHT is om in deze periode stage te lopen. Stage lopen is op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend. Als je hebt afgesproken te komen dan doe je dat ook. Mocht je onverhoopt ziek worden of niet (meer) kunnen dan meld je je netjes bij je bedrijf af en informeer je ook je studieloopbaancoach.

Inhalen stage

Wanneer stages zijn gestopt vanwege sluiting van het bedrijf, het vrijwillig afmelden van de student of door ziekte van de student, zal per individu worden bekeken in hoeverre stages ingehaald moeten worden. Het is aan het onderwijsteam te beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten in voldoende mate zijn afgerond en of er voldoende uren zijn gelopen. Het kan zijn dat in bepaalde gevallen stages ingehaald moeten worden, maar dat zal niet eerder dan na 6 april a.s. bekeken worden.

Wat verwachten wij van de student?

Nu vanaf vandaag de mogelijkheid geboden wordt om online onderwijs te volgen, verwachten we van de student dat hij uitvoert dat wat docenten voor hun vakgebied hebben aangegeven. Volg de instructies op, stel je vragen indien nodig tijdens de daarvoor aangegeven tijden en communiceer met de mensen die betrokken zijn bij jouw opleiding.

Wat verwachten wij van de ouder(s)/verzorger(s)?

Onderwijs verzorgen op afstand is niet iets waarmee binnen Lentiz mbo Maasland veel ervaring is  opgedaan. We hebben ons uiterste best gedaan daarmee een begin te maken. Wij zullen dat in de komende periode blijven doen. U zou uw zoon/dochter/pupil kunnen stimuleren gevolg te geven aan onze oproep om aan de slag te gaan met wat op dit aan onderwijs beschikbaar is.

Tot slot

Ik realiseer me maar al te goed dat de informatie die we nu met u en de studenten delen (en ook op de website zal verschijnen) morgen al weer anders kan zijn. Het is ook voor ons lastig in te schatten wat er in de komende dagen/weken gaat gebeuren en in hoeverre dat gevolgen heeft voor het onderwijs en examinering.

Wij zullen er alles aan doen u/jullie op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen.

Met vriendelijk groet,

Namens het docententeam

A. van der Ende
Teamleider Lentiz Mbo Maasland

Waarom worden nou al die strenge maatregelen genomen? NOS