MBO Maasland

Corona nieuws

Update 2 juli 2020

Persconferentie van woensdag 24 juni jl.

Een ding was wel duidelijk toen premier Rutte woensdag 24 juni jl. zijn (laatste) persconferentie gaf voor de zomervakantie en een versoepeling van de corona-maatregelen aankondigde. Duidelijk werd dat er voor het mbo nog veel onduidelijkheid blijft. Natuurlijk; MBO studenten kunnen na de zomervakantie weer naar school, maar dan dient er nog altijd rekening gehouden te worden met de 1,5 meter maatregel en dient de druk op het openbaar vervoer vermeden te worden. Plausibel uitspraken maar hoe valt te verklaren dat leerlingen van het VMBO, tot 17 jaar, wel zonder deze maatregelen naar school kunnen en MBO-studenten niet?Studenten in het MBO behoren, zeker in het eerste jaar van de opleiding, ook tot die leeftijdsgroep maar krijgen te maken met een andere regelgeving.

Tot aan de zomervakantie

In de komende weken, uiterlijk tot woensdag 14 juli a.s., blijven we ons onderwijs vormgeven zoals we dat ook in de afgelopen weken hebben gedaan. Dat betekent dat er nog altijd lessen online gegeven zullen blijven worden (zie daarvoor het rooster in Zermelo) en dat studenten slechts fysiek op school worden uitgenodigd als daarvoor redenen bestaan. Denk daarbij aan praktijklessen op de schoolboerderij, praktijklessen voor opleidingen waar stages nog altijd niet voor 100% gevolgd kunnen worden (bijv. paraveterinair dierenartsassistent) of aan studenten die thuis niet of in voldoende mate kunnen werken aan hun schoolwerk.

Onze docenten blijven ook in de komende weken voor de studenten beschikbaar via de mail en zullen er alles om doen om op afstand tijdig (!) te reageren op vragen etc.

Als studenten op school moeten komen voor ondersteuning, praktijklessen of andere activiteiten, zullen we hen zoveel mogelijk tussen 11.00 – 15.00 uur ontvangen. Dit om het openbaar vervoer zoveel mogelijk te ontlasten.

Bijeenkomst voor nieuwe studenten leerjaar 1 schooljaar 2020-2021

Gebruikelijk is om studenten en hun ouder(s)/verzorger(s) van de nieuwe eerste klassen uit de diverse opleidingen, nog voor de zomervakantie op school te ontvangen. Tijdens die bijeenkomsten krijgt men uitleg over introductie, het jaarrooster, de boekenlijst, etc. etc.

Vanwege corona hebben we besloten dit jaar deze bijeenkomsten zonder ouder(s)/verzorger(s) te organiseren. Alleen de studenten laten we naar school komen en doen dat op meerdere tijdstippen in de week. Om precies te zijn;

  • Maandag 6 juli: vanaf 14.00 uur: studenten GGI (loonwerk), hovenier en Outdoor Activities vanaf 10.45 uur: studenten dierverzorging niveau 3 en 4 vanaf 12.15 uur: studenten dierverzorging niveau 2
  • Dinsdag 7 juli:   vanaf 10.45 uur: studenten paardensport vanaf 12.15 uur: studenten paardenhouderij groep 1 vanaf 13.45 uur: studenten paardenhouderij groep 2
  • Woensdag 8 juli: vanaf 10.45 uur: studenten paraveterinair dierenartsassistent

Zodra we in september gestart zijn met ons onderwijs wordt bepaald of er een bijeenkomst georganiseerd kan worden met ouder(s)/verzorger(s) om ook hen kennis te laten maken met onze school, de studieloopbaancoaches(s) etc. etc.

Na de zomervakantie (vanaf 1 september 2020)

Het Ministerie geeft op dit moment aan dat we volledig open zouden kunnen, maar de 1,5 meter maatregel maakt het onmogelijk om een rooster te draaien zoals voor de coronacrisis. We gaan er alles aan doen om elke klas, in ieder leerjaar, zoveel mogelijk op school te krijgen, maar het aantal dagen zal beperkt zijn.

Vooralsnog hebben we een aantal uitgangspunten

  • We maken een goede start maken met onze eerstejaars studenten.
  • Examenklassen moeten direct vanaf de start van het schooljaar in de gelegenheid worden gesteld toetsen en examens te maken.
  • We willen alle klassen/studenten, verdeeld over de week, minimaal 2 dagen fysiek op school ontvangen.
  • Het rooster zal tot aan de herfstvakantie van 2020 bestaan uit een mix van lessen op school en digitale online lessen op afstand.
  • Lesuren worden teruggebracht naar 30 minuten waarin met namen aandacht zal zijn voor instructie. De verwerking van de lesstof (bijv. opdrachten en huiswerk) dient plaats te vinden buiten de les en het schoolgebouw.
  • In het lesrooster wordt (zoveel mogelijkheid) rekening gehouden met het ontlasten van het openbaar vervoer.

Op dit moment is er nog onvoldoende zicht op hoe het rooster voor het schooljaar 2020-2021 eruit gaat zien. Daar zijn we in de komende weken druk mee. Uiteraard zullen we de studenten tijdig, in ieder geval voor 31 augustus 2020, informeren en zal het rooster via Zermelo beschikbaar komen.

BPV

De mogelijkheden voor beroepspraktijkvorming (stage) lijken voor studenten die een BOL-opleiding steeds positiever te worden, maar er zijn nog altijd situaties die stagelopen onmogelijk maken omdat bedrijven daartoe (nog) geen gelegenheid bieden.

De student blijft het recht behouden om stage(s) te weigeren c.q. te onderbreken als dit naar zijn/haar opvatting tot een te risicovolle situatie leidt.

Mocht dit het geval zijn dan informeert de student de school en het stagebedrijf voordat hij zijn stage onderbreekt. In die situatie is het aan het onderwijsteam om te beoordelen of de leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat daar nog uren voor gemaakt moeten worden. Daarbij kan gekeken worden naar resultaten uit eerdere stages. Als dit niet mogelijk is zal de stage alsnog in een later stadium overgedaan moeten worden en kan er studievertraging plaatsvinden.

De beroepspraktijkvorming (BPV) in de BBL kan op dit moment voor 100% worden uitgeoefend.

Internationalisering

Internationale stages zijn sinds maart 2020 niet mogelijk geweest omdat voor nagenoeg alle landen binnen Europa een negatief reisadvies gold. Inmiddels zijn reisadviezen door de verschillende landen wat versoepeld, maar dit betekent geenszins dat studenten ervan uit mogen gaan dat er in het schooljaar 2020-2021 weer volop gebruik gemaakt kan worden van internationale stage.

Op dit moment is alleen een stage in een door het Ministerie met “groen” aangegeven land mogelijk. “gele, oranje en rode” landen mogen niet worden bezocht.

Het is daarom dat er op dit moment wordt geadviseerd te wachten met het vastleggen van internationale stages. Aan het begin van het schooljaar wordt bekeken wat wel/niet mogelijk blijkt. Indien studenten toch willen afreizen naar het buitenland is dat onder volledige verantwoordelijkheid van de student (en zijn ouder(s)/verzorger(s) en zal er door de school geen praktijkovereenkomst worden aangemaakt.

Voor eventuele vragen adviseer in te mailen met mevr. G. Wright, coördinator internationalisering. Haar emailadres: gwright@lentiz.nl

Vragen

Het team Lentiz MBO Maasland doet er alles aan om in deze lastige periode dat te doen wat belangrijk is voor onze studenten. Ik kan me voorstellen dat er bij studenten en of ouders toch nog vragen zijn.

Schroom niet deze te stellen want juist in deze tijd is communiceren met elkaar van cruciaal belang.

In dat geval neemt u contact op met

In de hoop u weer te hebben bijgepraat en op alvast een fijne en veilige zomervakantie toewensend,

stay safe en let een beetje op elkaar,

Arie van der Ende

Teamleider Lentiz MBO Maasland

Waarom worden nou al die strenge maatregelen genomen? NOS