MBO Maasland

Organisatie studentbegeleiding

Organisatie studentbegeleiding

 1. De studieloopbaancoach (SLC) houdt de intakegesprekken en is eerste aanspreekpunt voor de student vanaf de instroom tot en met de diplomering. De zorgcoördinator (Zoco) is aanwezig bij de intakegesprekken van de (mogelijke) zorgstudenten.
 2. Elke professional signaleert. Mogelijke problemen worden eerst met de SLC besproken, rechtstreeks via de student of door signalering van bv een docent of de opleidingscoördinator (OC).
 3. SLC schakelt Zoco in bij problematiek de meer specialisatie of extra zorg vereist.
 4. Indien deze zorg meer nodig heeft dan wat de school kan bieden wordt waar mogelijk externe hulp ingeschakeld.
 5. Zorgstudenten worden in het zorgadviesteam (ZAT) besproken met toestemming van de student door inbreng van de SLC.
 6. Een SLC kan in het ZAT uitgenodigd worden om mogelijke toelichting te geven.
 7. De OC wordt op de hoogte gehouden en kan spreekbuis zijn voor SLC bij bv. gesprekken met studenten en/of ouders. Eerste aanspreekpunt voor ouders blijft de SLC. Bij bespreking in het ZAT kan de Zoco contact opnemen met de ouders.
 8. Teamleiders en directeur worden ingeschakeld bij bv. schorsing of verwijdering van school.
 9. De Gezinsspecialist wordt van buiten de school ingehuurd. Studenten worden via het ZAT ingebracht, daar kan worden besloten met de student een traject aan te gaan.
 10. Verzuim wordt ingevoerd door de docent in ons systeem. De SLC houdt dit voor zijn/haar klas(sen) bij en informeert de Zoco indien de student te veel absent is.
 11. De Zoco houdt tevens het verzuim bij en spreekt de SLC hierop aan. Zoco meldt verzuim bij DUO en onderhoudt contact met Leerplicht en Steunpunt Jongeren. De Zoco koppelt terug naar de SLC. OC, teamleiders en directeur kunnen waar mogelijk ingeschakeld worden bij langdurig verzuim. De Zoco houdt hen hiervan op de hoogte.
 12. De Zoco verzorgd tussentijdse uitstroomgesprekken en heeft bij dreiging van uitval gesprekken met de desbetreffende student. De decaan kan ingezet worden voor verdere gesprekken over evt. nieuwe studiekeuze.
 13. Voor studenten met een beperking/stoornis/extra ondersteuningsbehoefte kan de Intern Begeleider (IB) gedurende het schooljaar extra begeleiding inplannen. Studenten krijgen hiervoor doorgaans aan het begin van hun opleiding een uitnodiging tot een gesprek.
 14. De school heeft twee Vertrouwenspersonen (VP). Bij de Vertrouwenspersoon kan men vertrouwelijke zaken met betrekking tot ongewenste omgangsvormen kwijt.
 15. Studenten die in de entree opleiding worden geplaatst krijgen intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. Hierdoor boeken studenten meer resultaten in hun opleidingen en vallen studenten minder uit. Na vier maanden krijgt elke student een bindend studieadvies. Bij goede resultaten is dit advies ondersteunend. Het advies bevat mogelijk aanwijzingen voor stage of extra aandacht voor een bepaald aspect van de opleiding. Bij gebrek aan studieresultaten kan de SLC een student adviseren te kiezen voor een andere opleiding of leerweg; of het onderwijs te verlaten. Studenten niveau 2, 3 en 4 krijgen tussen 9 – 11 maanden hun bindend studieadvies. Ook in leerjaar 2,3 en 4 kan een negatief studieadvies worden gegeven.