VMBO Maasland

LWOO (leerweg- ondersteunend onderwijs)

Bij Lentiz | VMBO Maasland werken wij hard en consequent aan het creëren van een veilige en zorgzame leeromgeving. Onze leerlingen krijgen van ons de aandacht die het nodig heeft om zich herkend en erkend te voelen en om maximale leerprestaties te behalen.

Leerwegondersteunend onderwijs betekent extra begeleiding voor de leerlingen die dit nodig hebben. Voor de leerlingen met een LWOO-beschikking bieden wij structurele en incidentele ondersteuning zowel op groeps- als op individueel niveau. Elke school heeft zelf de keuze hoe LWOO wordt aangeboden. Onze school kent verschillende vormen van leerlingbegeleiding. Ook heeft onze school een professionele zorgstructuur, toegankelijk is voor al onze leerlingen.

Extra begeleiding

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) betekent extra begeleiding voor de leerlingen die dit nodig hebben. LWOO is geen aparte leerweg, maar biedt extra ondersteuning als er sprake is van leerachterstanden.

Om in aanmerking te komen voor een LWOO-beschikking moet een leerling een leerachterstand hebben op ten minste twee van de volgende vier domeinen, waarbij een combinatie van spelling en technisch lezen niet meetelt:

 • Inzichtelijk rekenen
 • Begrijpend lezen
 • Technisch lezen
 • Spellen

Wij bieden de LWOO- leerlingen een warme overdracht, leerlingcoaches en ondersteuningsteam, extra onderwijsuren en aanpak door docenten, huiswerkklas en zo klein mogelijke klassen.

Warme Overdracht

Om de leerling direct al goed in beeld te krijgen, vindt er een warme overdracht plaats met de basisschool. Op deze manier brengen we de ondersteuningsbehoeften goed in kaart. Mocht het voor de leerling nodig zijn, dan wordt er een individueel plan opgesteld waar de onderwijsbehoeftes van de leerling in worden omschreven. Docenten kunnen hier vervolgens rekening mee houden in de les.

Leerlingencoaches en Ondersteuningsteam

Op Lentiz | VMBO Maasland zijn twee leerlingencoaches aanwezig. Eén voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. De leerlingencoach monitort samen met de mentor elke 2 weken alle leerlingen op het gebied van welbevinden, resultaten en aanwezigheid.

Volgens deze aanpak kunnen collega’s uit het ondersteuningsteam op tijd worden ingeschakeld. Het ondersteuningsteam bestaat uit:

 • Leerlingbegeleider
 • Dyslexiespecialist
 • Dyscalculiespecialist
 • Orthopedagoog
 • Decaan
 • Ondersteuningscoördinator

Ook onderhouden we contacten met externe partijen, die we inschakelen als dat nodig is:

 

 • Onderwijs ondersteuningsspecialist (OOS)
 • Gezinsspecialist (GOS)
 • Leerplichtambtenaar
 • Wijkagent
 • Jeugdverpleegkundige
 • Jeugdarts

Extra onderwijsuren en aanpak door docenten

Bij Lentiz | VMBO Maasland bieden we leerlingen wekelijks extra ingeplande begeleidingsuren voor wiskunde en Nederlands aan. Daarnaast hebben leerlingen de mogelijkheid bijles te volgen voor vakken waar ze moeite mee hebben.

Docenten van LWOO-leerlingen weten dat zij op een aantal zaken extra moeten letten, zoals:

 • het verdelen van het werk in kleinere stappen
 • het checken bij leerlingen of ze de uitleg daadwerkelijk begrepen hebben..

Huiswerkklas

Leerlingen kunnen twee keer per week, na schooltijd en onder begeleiding van een docent, huiswerk op school maken. Leerlingen krijgen wekelijks vaardigheden op het gebied van plannen en organiseren aangereikt, om bijvoorbeeld het huiswerk op een goede manier aan te pakken. Daarnaast is er voldoende ruimte om vragen te stellen en worden leerlingen begeleid bij het leren léren.

Zo klein mogelijke klassen

Lentiz | VMBO Maasland streeft naar zo klein mogelijke klassen. Deze indeling is ook afhankelijk van het aantal aangemelde leerlingen. We zijn daarbij gebonden aan de wet en verplicht nieuwe leerlingen aan te nemen.

Lentiz | VMBO Maasland heeft kleinere klassen ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Op die manier geven we, samen met alle andere ondersteuning die we bieden, onze LWOO-leerlingen wat ze nodig hebben.