Onze School

Groen onderwijs tussen de weilanden

Lentiz | VMBO Maasland is een school voor vmbo en biedt de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen (BBL en KBL) en de gemengde/ theoretische leerwegen (GL/TL) aan.

Ons onderwijsaanbod

Prachtig gelegen aan de rand van Maasland, omringd door weilanden, ligt het gebouw van Lentiz | VMBO Maasland. Wij zijn een vmbo-school voor groen onderwijs. Dit betekent dat de leerlingen hun ‘groene’ praktijklessen voor een groot deel krijgen op de schoolboerderij, in de keuken of in de praktijkkassen.

Ter voorbereiding op de keuze voor een beroepsrichting in leerjaar 4, maken de leerlingen vanaf leerjaar 1 al kennis met de beroepsgerichte vakken zoals bloem, techniek en dier. Aan het eind van de opleiding is doorleren op ons eigen mbo – in hetzelfde gebouw – mogelijk. Doorleren in één van de andere sectoren is natuurlijk ook mogelijk.

Lentiz | VMBO Maasland en Lentiz | MBO Maasland bevinden zich in hetzelfde gebouw en hebben een gezamenlijk managementteam. Dit managementteam bestaat uit de directeur vmbo/mbo met teamleiders voor vmbo en mbo. De teamleiders zorgen voor beleidsontwikkeling en aansturing, de personele en financiële organisatie. De kernteamleider stuurt samen met de coördinatoren en de teams de dagelijkse onderwijspraktijk aan.

Meld je aan bij onze groene school!

Aanmelden

Onze visie

Met ons onderwijs bewerkstelligen wij een zelfbewuste, intrinsiek gemotiveerde vmbo-leerling, blakend van het zelfvertrouwen en zelfregulerend in het maximaliseren van eigen leeropbrengsten.

Dit is geen utopie, maar werkelijkheid. We dagen leerlingen uit om goede prestaties te leveren in een veilige leeromgeving vanuit een constructivistische visie (leerlingen werken samen met docenten aan hun eigen leren). We ondersteunen leerlingen bij het ontwikkelen van life-long-learning-skills. Met leerlingen werken we aan een positieve houding en opvatting over het eigen leren (self-efficacy).

Om onze visie kracht bij te zetten is het van belang dat zowel onze leerlingen als collega’s handelen vanuit een groeimindset en hun talenten kennen en benutten. In ons schoolplan geven we aan welke ambities wij met elkaar willen verwezenlijken.

Schoolplan & ambitie

Kwaliteitsschool

Lentiz | VMBO Maasland streeft ernaar een kwaliteitsschool te zijn, waar zorg voor de leerlingen een veilig klimaat schept, dat uitnodigt tot het nemen van verantwoordelijkheid en maximale ontplooiing van talenten.

Op grond van onze eigen uitgangspunten en op basis van het inspectierapport, de marktmonitor, informatie van ouders, leerlingen en bedrijfsleven wordt per schooljaar een resultatenplan opgesteld.

Daarin geven we aan welke onderwerpen we in het volgend schooljaar willen aanpakken en verbeteren. Aan het eind van ieder schooljaar evalueren we dit plan. Door deze planmatige en systematische aanpak blijven we onze kwaliteit verbeteren.

Bekijk ons profiel bij op scholenopdekaart.nl en onderwijsinpectie.nl en ontdek wat we doen voor goed onderwijs.

Scholen op de kaart