Stage

De leerling dient in leerjaar drie, dan wel in leerjaar vier, een stage bedrijf of praktijkvakrichting te kiezen voor een van de keuzedelen. Als leerling mag je zelf kiezen in welke praktijkvakrichting/keuzedeel er stage ervaringen worden opgedaan.

Hierbij kan gedacht worden aan de praktijkvakrichtingen:

 • Bloemsierkunst
 • Techniek
 • Plantenteelt
 • Dierverzorging
 • Horeca (VAP)
 • Groenvoorziening

Als hieraan is voldaan, mag de leerling daarna zelf een (vak)sector kiezen.

Door onze stagecoördinator wordt jaarlijks voor de leerlingen en ouders een voorlichtingsavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt de informatie gegeven die van belang is om beide stageperiodes succesvol te doorlopen. Tijdens de stageperiodes voert de stagiair(e ) diverse opdrachten uit en maakt een uitgebreid verslag.

De beroepsstage is in leerjaar vier een apart schoolvak en komt ook op het rapport te staan. Elke leerling zal volgens de vastgestelde norm voldoende stage uren moeten maken. De beroepsstage moet met een voldoende worden afgesloten. De slaag/zakregeling is hierop van toepassing.

Belangrijke gegevens bij het invullen van de stageovereenkomst van het Lentiz VMBO Maasland.

 • De leerling moet zelfstandig op zoek gaan naar een stagebieder. (Deze hoeft niet gecertificeerd te zijn).
 • De leerling kan wel informatie dan wel advies vragen bij het stagebureau van school over stagebieders en of sectoren.
 • De leerling moet in leerjaar drie, dan wel in leerjaar vier, een stagebedrijf of praktijkvakrichting/ keuzedeel kiezen uit onderstaande groene praktijkvakrichtingen;

  • Horeca (Vap)
  • Bloemsierkunst
  • Dierverzorging
  • Groenvoorziening
  • Plantenteelt
  • Techniek

Als hieraan is voldaan, mag de leerling een (vak)sector kiezen die niets met het groene opleidingsprogramma van de school te maken heeft.

 • De school moet van te voren op de hoogte gebracht worden bij welk bedrijf of instelling de leerling (stagiaire) stage wil gaan lopen, en hier uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming voor hebben gekregen.
 • De leerling mag geen stage lopen bij een familiebedrijf -dan wel bij een bedrijf welke in de relatiekring voorkomt.
 • De leerling mag pas met de stage beginnen als de stageovereenkomst geheel is ingevuld, en is ondertekend door alle partijen.
 • Tevens dient de stageovereenkomst vóór de aanvangsdatum te worden uitgeprint en ondertekend te worden door de stagecoördinator van Lentiz VMBO | Maasland.
 • De leerling moet er zelfstandig voor zorgen dat de ondertekende stageovereenkomst op tijd bij de stagebieder terecht komt.
 • De begripsbepalingen en artikelen in de stageovereenkomst zijn bindend.

Voor meer informatie: stage-mlc@lentiz.nl