Cursus & Consult

Wet Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt 3 wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.

Voor de bescherming van dieren en planten is een zorgvuldige aanpak vereist. Dit geldt zeer zeker voor, en tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

Gedragscodes geven een handreiking voor dit zorgvuldig handelen.

Middels gedragscodes worden via het AOC Keurmerk drie deskundigheidsniveaus onderscheiden, die elk via een apart certificeringstraject aantoonbaar deskundig handelen borgen.

Het betreft:

 niveau 1; medewerker/meewerkend voorman. Minimaal 1 gecertificeerd persoon per werkploeg.

 niveau 2; opzichter/uitvoerder/beheerder/toezichthouder. Elk persoon die op dit niveau werkt dient gecertificeerd te zijn.

niveau 3: werknemers die belast zijn met de voorbereiding van werkzaamheden (Plan van Aanpak) in gebieden met beschermde flora en fauna.

Cursussen