Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

Voor ouders

Op onze school hechten we veel waarde aan het creëren van een fijne leerling-docent relatie. Daarnaast is het contact met ouder(s)/verzorger(s)  erg belangrijk, want ook jullie zijn een schakel in het dagelijkse groeiproces van de leerling hier op school.

Wij stimuleren de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s). Voor zaken die snel aandacht nodig hebben is het uiteraard altijd mogelijk om contact op te nemen met onze school. Daarvoor hoef je niet te wachten tot er een coachgesprek of informatie-avond gepland is.

Contact docenten

De docenten zijn bereikbaar via ons algemene nummer (0174) 62 47 10 of door middel van een bericht via SOMtoday. Stuur je liever een e-mail?

Overzicht e-mailadressen

SOMtoday

Wij maken gebruik van het administratiesysteem SOMtoday. Hierin is de absentenregistratie opgenomen en worden de resultaten van de leerling genoteerd. Met deze informatie kunnen wij passend onderwijs geven en ervoor zorgen dat we de leerling zo goed mogelijk begeleiden en waar nodig extra zorg verlenen.

Voor ouder(s)/verzorger(s) is het mogelijk om de gegevens via het ouderportaal van SOMtoday in te zien. Deze inloggegevens krijg je automatisch toegestuurd. Mocht je hier een vraag over hebben, kun je deze stellen aan de administratie (daltonmavo@lentiz.nl of daltonhetgroenelyceum@lentiz.nl).

Inloggen SOMtoday Handleiding SOMtoday Presentatie SOMtoday

WIS Collect

Voorheen had onze school een samenwerking met het betalingsprogramma iDEALnet. Vanaf dit schooljaar gaat alles via het betalingsprogramma WIS Collect. Via WIS Collect is het mogelijk op een veilige manier schoolkosten te betalen. De schoolkosten worden gevormd onder andere de ouderbijdrage, excursies en schoolreizen. Een uitgebreid overzicht is te vinden in de schoolgids.

Voor ouder(s)/verzorger(s) is een eigen pagina gemaakt met daarin een handig overzicht van uitgaven en uitgevoerde betalingen per schooljaar. Aan het begin van komend schooljaar worden alle ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over dit nieuwe systeem.

Heb je nog een vraag over iDEALnet? Stel deze dan aan de administratie (daltonmavo@lentiz.nl of daltonhetgroenelyceum@lentiz.nl)

Toetsing en examens

PTO

Leerjaar 1 en 2 werken met een plan voor toetsing, zodat voor iedereen duidelijk is welke toetsen meetellen in de uiteindelijke beoordeling van de leerlingen. Het PTO heeft een iets minder formeel karakter dan vanaf leerjaar 3, maar we willen de leerlingen alvast goed voorbereiden op wat hen te wachten staat. Het werken met een dergelijk plan zorgt ook voor een evenwichtiger verdeling van toetsmomenten in een schooljaar.

Het PTO is zo snel mogelijk hier te downloaden.

PTA

Leerjaar 3 en 4 werken met een plan voor toetsing en afsluiting. Hierin staat uitgebreid het examenreglement beschreven en welke leerlingen op welk moment een toets of examen hebben. Elk jaar wordt het PTA aan de ouder(s)/verzorger(s) toegelicht op een speciaal daarvoor georganiseerde informatieavond.

Het PTA is zo snel mogelijk hier te downloaden.

Examenreglement 2018-2020

Decaan

Het doel van onze school is leerlingen te leren op basis van een zo goed mogelijk zelfbeeld, door inzicht in competenties (eigen ‘kunnen’) en met een goed beeld van de vervolgopleiding bewust hun loopbaankeuzes te maken.

Samen met de leerling werken we hieraan, maar het is ook belangrijk dat de leerling zélf op onderzoek uit gaat om te ontdekken welke richting of opleiding zijn voorkeur heeft. Dat begint met een oriëntatie op internet, gevolgd door het bezoeken van open dagen en in het examenjaar proefstuderen.

Hulp en betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) is van groot belang. Door samen voor te bereiden, te onderzoeken en deze nieuwe ervaringen te bespreken, kunnen jullie er samen achter komen wat belangrijke elementen zijn die meewegen in de studiekeuze. Ontdek waar hij/zij moeite voor wil doen om te leren en wat hij/zij ervoor over heeft. Kijk daarbij ook naar de vakken die tijdens de opleiding gevolgd worden en de kans op werk na het diploma.

Om leerlingen te ondersteunen heeft onze school een decaan. Diane Zuidgeest zet zich samen met de coaches en docenten in voor goede keuzebegeleiding van de leerlingen (loopbaanoriëntatiebegeleiding – LOB). Daarnaast informeert zij ouder(s)/verzorger(s) door het jaar heen per e-mail en via de oudernieuwsbrief over actuele zaken omtrent studiekeuze.

Bij vragen over de studiekeuze is Diane Zuidgeest op maandag en donderdag bereikbaar via (0174) 62 47 10 en dzuidgeest01@lentiz.nl.

Meer informatie over de keuzemomenten, vervolgopleidingen en open dagen is in een overzicht op een rij gezet.

AVG - Beeldmateriaal

In de loop van het jaar worden bij activiteiten regelmatig foto’s genomen. Onze school maakt voor verschillende doeleinden gebruik van deze foto’s. Dat kan voor onderwijskundige, administratie of pr-doeleinden zijn.

Toestemmingsformulier
Onze school toont graag waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld door middel van de schoolgids, de schoolwebsite, social media en nieuwsbrieven. We gebruiken daarbij foto’s en video’s die door de school, of in opdracht van de school, worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, zoals activiteiten, excursies en lessen. Ook onze leerlingen en studenten kunnen op dit materiaal herkenbaar in beeld zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met deze foto’s en plaatsen we geen beeldmateriaal waar leerlingen schade door kunnen ondervinden. Bij de start van het schooljaar ontvangt iedere ouder/verzorger een toestemmingsformulier om in te vullen en in te leveren bij de administratie. Wanneer je bezwaar hebt, kun je dit op het formulier aangeven.

Mocht je onverhoopt een foto zien waar je geen toestemming voor geeft, vragen wij de administratie direct te informeren (daltonmavo@lentiz.nl en daltonhetgroenelyceum@lentiz.nl).

Toestemmingsformulier

Beeldmateriaal voor onderwijskundige en administratieve doeleinden
Voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden heeft de school geen toestemming nodig. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Hiervoor gelden wel de gewone privacyregels zoals dataminimalisatie, wat inhoudt dat we terughoudend zijn met het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen en studenten.

Foto’s gemaakt door leerlingen
De school wil voor álle leerlingen en studenten een veilige omgeving zijn. Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk worden verboden, maar wij gaan ervan uit dat leerlingen of studenten terughoudend zijn met het maken en publiceren van foto’s en filmpjes. Meestal overleggen betrokkenen samen over het maken en gebruik van dat beeldmateriaal. Als zij er samen niet uitkomen wordt soms de school gevraagd mee te denken.

 

Schoolregels

Het uitgangspunt bij alle regelgeving is dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een veilig omgeving, waarin iedereen met respect wordt behandeld en waarin we met elkaar een leefbare samenleving vormen. We hebben een positieve en respectvolle houding naar elkaar en elkaars eigendommen. We gaan zorgzaam om met materiaal, het gebouw, het plein en de omgeving.

Het leerlingenstatuut
De rechten en plichten van leerlingen van Lentiz Onderwijsgroep zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. In het statuur wordt onder meer ingegaan op regels over het onderwijs, vrijheid en beperkingen, medezeggenschap en disciplinaire regels. Dit statuut is te vinden op de website van Lentiz Onderwijsgroep.

Regels te laat en uitgestuurd
De schoolregels worden in de eerste schoolweken met de leerlingen besproken. Met een afvaardiging van de leerlingen wordt met regelmaat gesproken over de regels die gelden op school. Zo zijn de regels betreft te laat komen en eruit gestuurd worden duidelijk op papier gezet.  Meer informatie over de afspraken die wij hier op school met elkaar maken is te vinden in de schoolgids.

Regels te laat en uitgestuurd

Protocollen

Protocol: Social Media
Onze school is zich ervan bewust dat sociale media zoals Twitter, Snapchat, Facebook en Instagram een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van onze leerlingen. Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen. Ze bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van onze school. Het is echter van belang te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school, docenten of leerlingen ook kunt schade.

 

Protocol: Social Media

Protocol: Anti-pesten

‘Art 1. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Een van de uitgangspunten van onze school is: “leren en je prettig en veilig voelen op school, horen bij elkaar”. We spreken hiermee heel duidelijk uit dat we al onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat willen bieden waarin zij zich harmonieus kunnen ontwikkelen en waarin goede leerprestaties mogelijk zijn. Docenten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een open en prettige werksfeer in de klas en daarbuiten.

Er is op onze school ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn, zolang de afgesproken regels niet worden overtreden en zolang iemands persoonlijke grenzen niet worden overschreden. Pesten betekent dat iemand wél over de grens is gegaan van een ander. Pesten kan verschillende vormen aannemen: verbaal pesten (ook via filmpjes op mobieltjes, internet en chatprogramma’s), fysiek pesten, intimideren, isoleren en het vernielen of stelen van eigendommen. Onze school heeft een zogeheten anti pestprotocol opgesteld, om pesten te herkennen, te voorkomen en te bestrijden.

Protocol: Anti-pesten

Protocol: informatieverstrekking aan gescheiden ouders
Op veel momenten voorafgaand aan en tijdens de schoolloopbaan van onze leerlingen vindt communicatie plaats over de studievoortgang en eventueel sociaalpedagogische ontwikkelingen. Onze school vindt dat hierin de zorg voor haar leerlingen voorop moet staan en dat het daarbij van groot belang is dat de informatie zorgvuldig wordt uitgewisseld. Steeds vaker hebben we te maken met gescheiden ouders die beiden informatie van de school willen ontvangen.

Protocol: informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Protocol: medisch handelen
Schoolpersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals een paracetamol tegen hoofd- en buikpijn. Vanaf dit schooljaar is het uitgangspunt op onze school dat geen (vrij verkrijgbare of voorgeschreven) medicijnen op school worden verstrekt aan leerlingen.

Wanneer er sprake is van een (lichte) verwonding zijn pleisters en verbandmiddelen en medewerker met een BHV- en/of EHBO-certificaat op school aanwezig. Aangezien het schoolpersoneel niet weet of een leerling andere medicatie gebruikt, welke reactie dit kan opleveren en of er sprake is van allergieën, worden er geen medicijnen meer meegegeven. Mocht een leerling langdurig medicijnen moeten gebruiken is de leerling hier zelf verantwoordelijk voor. Het personeel van de school zal hier bij betrokken worden. Ouders stellen de school wel op de hoogte van het medicijngebruik.

Protocol: medisch handelen

Ouderraad

De ouderraad is een wettelijk vertegenwoordigend orgaan en bestaat uit maximaal zes leden (ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen). De ouderraad heeft eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, vastgelegd in het ouderstatuut, en vergadert ongeveer zes keer per jaar met de schoolleiding over schoolbeleid.

De ouder(s)/verzorger(s) van de school kunnen de voorzitter, Annemarie Poel, via ouderraad.dalton@gmail.com schriftelijk verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de ouderraad te plaatsen.

De ouderraad bestaat in het schooljaar 2019-2020 uit:  

  • Voorzitter: Mevrouw Annemarie Poel (HGL 4)
  • Secretaris: Mevrouw Nathalie Bol (MAVO 4)
  • Penningmeester: Mevrouw Linda Poot (MAVO 2, HGL 5)
  • Leden: Mevrouw Sandra Oskam (HGL 2), mevrouw Diante Loran (MAVO 2) en de heer Ysbrand Eikelenboom (HGL 2)

Verslagen

verslag 22 maart 2018

verslag 16 mei 2018

verslag 27 juni 2018

verslag 16 oktober 2018

verslag 29 november 2018

verslag 24 januari 2019

jaarverslag schooljaar 2017-2018

Meer informatie

Heb je een vraag over onze school? Stel deze dan via daltonmavo@lentiz.nl of daltonhetgroenelyceum@lentiz.nl. Wij zorgen dat de juiste persoon contact met je opneemt.