Geuzencollege

Examenzaken

Op het Geuzencollege begint de voorbereiding voor het eindexamen al tijdens het derde leerjaar. Aan de hand van diverse begrippen lees je precies hoe dat in zijn werk gaat.

PTA

Het zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is belangrijk, want het beschrijft van elk vak de examenstof. In het PTA kunnen leerlingen dus precies lezen welke kennis, inzichten en vaardigheden ze moeten bezitten om succesvol examen te kunnen doen. Op het Geuzencollege ligt dit programma voor twee jaar vast. Het zal dus nooit tussentijds veranderen. Uiterlijk begin oktober is voor alle derdejaars het PTA beschikbaar, overigens samen met het eindexamenreglement. De school zal leerlingen en ouders hierover uitgebreid informeren, we doen dit onder meer tijdens een speciale informatieavond.

Schoolexamen

We onderscheiden twee examens: een schoolexamen en een centraal examen. Het schoolexamen bestaat uit een zogenaamd examendossier. Vanaf de herfst beginnen alle derdejaars een dergelijk dossier op te bouwen. Hierin verzamelen we alle belangrijke toetsen, opdrachten en handelingsdelen die voor het schoolexamen meetellen. Een handelingsdeel is doorgaans een praktische opdracht, bijvoorbeeld een verslag van een museumbezoek. Leerlingen die de Theoretische Leerweg of Gemengde Leerweg volgen, dienen daarnaast ook een profielwerkstuk in te leveren.
Uiteindelijk leveren al deze toetsen en opdrachten voor elk vak een eindscore op. Deze cijfers tellen samen met de cijfers van het centraal examen elk voor 50 procent mee bij het vaststellen van het eindexamencijfer.

Centraal examen

Leerlingen kunnen alleen eindexamen doen als ze het schoolexamen volledig hebben afgerond. Het is dus belangrijk dat ze afspraken nakomen en voldoen aan deadlines! Bovendien moeten ze voor de vakken ckv en lo minimaal een voldoende hebben behaald. Ook moeten alle handelingsdelen naar behoren zijn uitgevoerd. Voor de precieze details verwijzen we je graag door naar het eindexamenreglement, het examenprogramma kan per leerweg variëren.

Rekentoets

De aparte rekentoets is per ingang van het schooljaar 2019/20 afgeschaft en zal dus geen deel meer uitmaken van het eindexamen. Rekenkundige vaardigheden zijn zoveel mogelijk ondergebracht bij wiskunde. Wie geen wiskunde in zijn of haar pakket heeft, krijgt nog wel een speciale toets voorgelegd, maar het cijfer telt niet mee voor het eindexamen.

Herkansing

Alle leerlingen mogen één algemeen vak herkansen, om te proberen alsnog een diploma te behalen. Kandidaten binnen de KBL en de BBL hebben daarbovenop ook nog een herkansingsmogelijkheid voor het schriftelijke deel van een beroepsgericht vak. Uiteindelijk telt het hoogste cijfer van de twee examens (centraal examen en herkansing) mee voor de eindscore.
Ouders ontvangen van ons een e-mailbericht waarmee zij kunnen aangeven dat hun kind een vak wil herkansen.

Via bijgaande link is het mogelijk de laatste eindexamenuitslagen te bekijken.