Verlof aanvragen

PDF-bestand  Met dit formulier kunt u verlof aanvragen voor een bezoek aan de orthodontist, tandarts, huisarts of een bezoek aan een vervolgopleiding.

 

Richtlijnen voor buitengewoon verlof buiten de schoolvakanties om

Hieronder kunt u lezen wanneer u voldoet aan de richtlijnen om buitengewoon verlof aan te kunnen vragen. 

 

Via PDF-bestand  dit formulier kunt u officieel buitengewoon verlof aanvragen.

 

1. Vakantieverlof (artikel 13a)

 

Een verzoek om vakantieverlof, op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969, dient bij voorkeur minimaal twee maanden vooraf, aan de directeur van de school te worden aangevraagd.

 

Vakantie verlof wordt alleen dan verleend, wanneer:

 • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan ( het moet dus gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar );
 • een werkgeversverklaring dient te worden overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.
 • De directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het vakantieverlof.

 

Dit verlof:

 • mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

 

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of minder per schooljaar (art. 14, lid 1)

 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

 

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn::

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de leerling;
 • ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, duur in overleg met de directeur;
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen;
 • van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen;
 • van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag;
 • bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25, 40, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor ten hoogste 1 dag.
 • andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

 

3.   Andere gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.

 

Een verzoek om extra verlof, in het kader van andere gewichtige omstandigheden, op grond van artikel 14, lid 3 c.q. artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969, voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden aangevraagd.

 

Opmerking:

Voor de interpretatie van het in artikel 14 genoemde begrip andere gewichtige omstandigheden kan aansluiting worden gezocht bij de gevallen waarin, bij de CAO's van werknemers, buitengewoon verlof met behoud van salaris wordt toegestaan.

Te denken valt aan: Familie omstandigheden of medische of sociale indicaties.

Het dient hierbij te gaan om uitzonderlijke en aan het individu gebonden omstandigheden, waarbij door de regeling is aangegeven dat het in beginsel moet gaan om omstandigheden die buiten de wil en invloed van de ouders of de leerling liggen.