Missie, visie en kernwoorden

Missie

Lentiz wil allereerst een onderwijsorganisatie zijn die leerlingen en studenten uitdagend en goed onderwijs aanbiedt. Daarnaast willen we een professionele en aantrekkelijke werkgever zijn.

Lentiz als verbinder
Lentiz is de spil tussen onderwijs, overheden, organisaties en ondernemingen in onze regio. Als kennispartner voor initiatieven van regionale partners in internationaal verband. En als intermediair tussen de belevingswereld van onze leerlingen en de professionele wereld waarin zij na hun opleiding terechtkomen.

Lentiz als initiatiefnemer
Door die wisselwerking met onze omgeving kunnen wij inspelen op de ontwikkelingen in onze dynamische regio. Maar interactie is altijd tweerichtingsverkeer. Dat betekent dat onze leerlingen, ouders, medewerkers en partners bepaalde verwachtingen hebben van ons onderwijs. Lentiz zet in op het overtreffen van verwachtingen, door zelf het voortouw te nemen in samenwerkingen, projecten en onderwijskundige vernieuwingen.

Relevant
Die leidende rol maakt Lentiz relevant: niet alleen voor onze partners, voor wie we die arbeidskrachten opleiden waaraan zij behoefte hebben. Maar ook voor onze leerlingen die een opleiding krijgen die past bij hun passie en talenten, bij hun toekomst in het vervolgonderwijs en daarna in de actuele beroepspraktijk. Tot slot zijn we relevant voor de regio als geheel, doordat we een bijdrage leveren aan een bloeiend maatschappelijk klimaat.

Visie

Lentiz onderwijsgroep is actief, innovatief en in ontwikkeling. Er zit dynamiek in ons doen en laten en dit vertaalt zich in ons onderwijs en onze plannen. Lentiz onderwijsgroep is geworteld in de regio, de eigenheid van de regio kenmerkt het onderwijs van Lentiz. Het succes van Lentiz onderwijsgroep en de scholen wordt uiteindelijk bepaald door de wijze waarop de leerling zijn of haar weg vindt in de toekomst. En daarvoor stellen we de snel veranderende toekomst en de wereld om ons heen voor de leerlingen centraal.

Mijn blik op de toekomst? Leerlingen en medewerkers kennen hun toegevoegde waarde en weten deze in te zetten.

Kernwoorden

In ons Strategisch Meerjarenplan gaan we uit van drie kernbegrippen, waaruit al ons handelen voortvloeit.

Vormen: we gaan voor de brede vorming en ontwikkeling van onze leerlingen. Behalve als drager van kennis, zien we onszelf ook als aanbieder en ontwikkelaar van een moreel kompas.

Verbinden: dat doen we in nauwe samenwerking tussen scholen onderling, en met externe partners in onze regio, nationaal en internationaal.

Verantwoorden: het resultaat is de herkenbare Lentiz-kwaliteit, waarvoor we individueel onze verantwoordelijkheid nemen en waarover we intern en extern transparant verantwoording afleggen.