Groen van Prinstererlyceum

Ons Schoolprofiel

De schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over het Lentiz Groen van Prinstererlyceum. Op de site vind je de belangrijkste zaken uit die gids. Voor de volledige gids kun je hieronder terecht.

Lees de schoolgids

Het Lentiz | Groen van Prinstererlyceum is een school die leerlingen opleidt een genuanceerde en kritische blik te ontwikkelen. We maken van onze leerlingen zelfverzekerde, flexibele en veerkrachtige jongeren die verantwoorde beslissingen in een complexe wereld kunnen nemen. Dat doen we door op een bevlogen wijze hedendaags onderwijs te geven. We dagen de leerlingen uit om op een creatieve en zelfbewuste manier hun toekomst vorm te geven.

Dit alles doen we o.a. door het voeren van school-ouder-kindgesprekken (SOK-gesprekken), het werken in studieteams, het geven van verantwoordelijkheden en keuzemogelijkheden, het aanbieden van talentklassen en het bieden van een veilige leer- en leefomgeving.

Identiteit

Het Groen van Prinstererlyceum is een school voor interconfessioneel onderwijs. Binnen de regio Vlaardingen willen wij een school zijn die aan de ene kant inhoud geeft aan onze identiteit, terwijl wij anderzijds oog houden voor de secularisering van de maatschappij.

Ouders en leerlingen zullen zich evenwel bij toelating moeten conformeren aan de waarden en normen zoals die gelden binnen onze school en die hun grondslag vinden in onze identiteit.

Als onderdeel van onze identiteit verzorgt de school in de onderbouw onderwijs in het vak wereldwijs, waarin aandacht is voor de vijf wereldgodsdiensten en verschillende culturen. Jaarlijks houden wij een kerstviering, waarbij het vooral gaat om omzien naar elkaar. Daarnaast dragen wij, met respect voor ieders overtuiging, die waarden uit die bijdragen aan een goede sfeer op school en vormend zijn voor de leerlingen.

In onze school werken mensen met verschillende achtergronden samen om leerlingen zo goed mogelijk op te leiden. Ook stimuleren wij de leerlingen om veel onderdelen van de leerstof samen uit te voeren, bijvoorbeeld door het opzetten van projecten en het doen van onderzoeksopdrachten. Verbinden is hierbij het sleutelwoord.

Visie en missie

Het Groen van Prinstererlyceum biedt op een bevlogen wijze hedendaags onderwijs en daagt de leerlingen uit om op een creatieve, zelfbewuste manier hun toekomst vorm te geven.

We creëren een inspirerende leeromgeving, waarin we leerlingen leren met vertrouwen hun eigen keuzes te maken in een snel veranderende samenleving.

Onze school heeft als missie de leerlingen op te leiden tot flexibele, veerkrachtige doorzetters, die zelfverzekerd de complexe wereld instappen en deze genuanceerd en met een kritische blik kunnen aanschouwen. Van daaruit durven zij verantwoorde beslissingen te nemen. De leerlingen leren hun eigen toekomst vorm te geven, zodat zij de mogelijkheden zien in zichzelf en hun omgeving.

Daarnaast handelt de school vanuit de volgende kernwaarden: warm, open, energiek & doelgericht.

Bij alles wat ’t Groen doet hebben wij deze kernwaarden in het achterhoofd om hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten.

 

 

kernwaarden

Afdelingen

We hebben drie afdelingen op onze school: mavo (vmbo TL) havo en vwo (atheneum en gymnasium). In leerjaar 1 hebben we ook dakpanklassen. Leerlingen met een gemengd mavo/havo of havo/vwo advies kunnen daar worden begeleid zodat ze op een voor hen goede afdeling terecht komen.

Op havo en vwo kun je ook tweetalig onderwijs volgen. Een deel van de vakken  wordt dan in het Engels gegeven.

Meer informatie over elke opleiding kun je vinden via de links hiernaast.

Flexrooster

We werken sinds 2017 met het Flexrooster. Per dag heb je drie vakken in blokken van 80 minuten. Daaromheen is er ruimte om je dag zelf in te delen met bijvoorbeeld (groeps-)studiewerkuren, vak studiewerkuren of deelname aan talentklassen.

Alles over het Flexrooster

Maatschappelijk stage

In het kader van Burgerschap vindt ‘t Groen het belangrijk dat onze leerlingen zich actief inzetten voor de maatschappij. Leerlingen uit klas 2 mavo, 3 havo en 3 vwo nemen verplicht deel aan de MaS, die dertig uur omvat. Normaliter lopen 3 havo- en 3 vwo-leerlingen al in de tweede klas een klassikale introductiestage van vijf uur. Deze stage heeft in het schooljaar 2020-2021 vanwege de coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden. Deze leerlingen zullen dus aan een het einde van het schooljaar 2021-2022 een stage van 25 uur volbracht hebben.

Het doel van de MaS is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met én een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving (vrijwilligerswerk). De stage moet zinvol zijn, zowel voor de leerlingen als voor de samenleving. De leerlingen leren samenwerken en verantwoordelijkheid nemen; zij merken dat hun inzet er toe doet.

Wereldwijs

Sinds 2006 is het thema Burgerschap landelijk op de agenda gezet en onze school onderschrijft het belang van het stimuleren van verantwoordelijk en actief burgerschap bij haar leerlingen. 

Alle eerste klassen volgen het vak ‘Wereldwijs’. Op ‘t Groen willen we naast de cognitieve ontwikkeling ook de sociaal-emotionele ontwikkeling en de maatschappelijke betrokkenheid vergroten. De ontwikkeling van de persoonlijkheid is een belangrijke sleutel tot succes.

‘Wereldwijs’ richt zich op religie, actief burgerschap en sociale integratie. Hierdoor ontwikkelen leerlingen maatschappelijk bewustzijn en betrokkenheid. Bij het vak ‘Wereldwijs’ worden verschillende thema’s behandeld zoals identiteit, diversiteit en duurzaamheid.