Groen van Prinstererlyceum

Medezeggenschap

Het Groen van Prinstererlyceum heeft een actieve en enthousiaste Medezeggenschapsraad (MR).
Het doel van de MR is het bevorderen en bewaken van openheid, heldere structuren en onderling overleg op school.
De Medezeggenschapsraad streeft er naar goed bereikbaar te zijn voor ouders, leerlingen en personeel en voert regelmatig overleg met de directie.

De MR staat open voor meningen van personeel, leerlingen en ouders en tracht adequaat te reageren op klachten en opmerkingen. De MR geeft advies over onderwerpen waarvan het vindt dat ze aan de orde moeten worden gesteld en spreekt directie, ouders, leerlingen en personeel aan op hun rol en verantwoording in bepaalde zaken en draagt zo bij aan de kwaliteit van de school. Bij eventuele veranderingen van het onderwijskundige en/of financiële beleid wordt de MR gevraagd hiermee in te stemmen.
Bij eventueel ontstane problemen zoekt de MR in goed overleg en met respect voor de standpunten van de verschillende groepen naar oplossingen.
In de praktijk vergadert de Medezeggenschapsraad  zo’n acht keer per jaar en bespreekt het onderwerpen betreffende het schoolbeleid, de schoolorganisatie en de wisselwerking tussen de schooldirectie enerzijds en het personeel en de (ouders van) leerlingen anderzijds. De MR houdt zich niet alleen bezig met korte termijn zaken, maar wil ook lange termijn items oppikken.
De directeur van het Groen van Prinstererlyceum is ook aanwezig op de MR-vergaderingen, zodat met hem of haar de onderwerpen die instemming of advies van de MR behoeven, besproken kunnen worden.
De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad  zijn openbaar, onder voorbehoud van vertrouwelijke onderwerpen.
De notulen van de MR vergaderingen liggen ter inzage op school en staan op de site. Desgewenst kun je de agenda voor de vergadering opvragen bij de secretaris via mr -gvp@lentiz.nl. Indien je vragen of opmerkingen hebt of een bepaald onderwerp besproken zou willen zien, kun je naar hetzelfde e-mailadres schrijven.

Samenstelling van de MR

De MR bestaat  momenteel uit de volgende mensen:

Namens het personeel:
Astrid Kwakernaak (voorzitter)
Rianne van Dorp (secretaris)
Gretha Valk
Jolanda Buijsrogge

Namens de ouders:
Annemarie Bijl
Murat Kiliç

Namens de leerlingen:
Rose Jordaan
Donna Verhoeff

Het algemene mailadres van de mr is mr-gvp@lentiz.nl

De oudergeleding is bereikbaar via oudergeledinggvp@gmail.com.
De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van de school. De oudergeleding mag meebeslissen over beleidswijzigingen, inhoudelijk meepraten over ontwikkelingen in het onderwijs van de school en stemmen over bijvoorbeeld de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Wil je een punt inbrengen, een zorg delen, of een vraag stellen, mail gerust. Wij kunnen onderwerpen anoniem bespreekbaar maken bij de MR. Mocht dit niet mogelijk zijn dan overleggen we hierover met je.