Medezeggenschap

Het Groen van Prinstererlyceum heeft een actieve en enthousiaste Medezeggenschapsraad (MR).
Ons doel is het bevorderen en bewaken van openheid, heldere structuren en onderling overleg op school.
Ook streven wij er naar goed bereikbaar te zijn voor ouders, leerlingen en personeel en voert regelmatig overleg met de directie.

De MR staat open voor meningen van personeel, leerlingen en ouders en tracht adequaat te reageren op klachten en opmerkingen. Daarnaast geven wij advies over onderwerpen waarvan wij vinden dat ze aan de orde moeten worden gesteld en spreken directie, ouders, leerlingen en personeel aan op hun rol en verantwoording in bepaalde zaken en dragen zo bij aan de kwaliteit van de school.

Bij eventuele veranderingen van het onderwijskundige en/of financiële beleid wordt de MR gevraagd hiermee in te stemmen.
Bij eventueel ontstane problemen zoeken wij in goed overleg en met respect voor de standpunten van de verschillende groepen naar oplossingen.

In de praktijk vergaderen we zo’n acht keer per jaar en bespreken we onderwerpen betreffende het schoolbeleid, de schoolorganisatie en de wisselwerking tussen de schooldirectie enerzijds en het personeel en de (ouders van) leerlingen anderzijds. De MR houdt zich niet alleen bezig met korte termijn zaken, maar wil ook lange termijn items oppikken.
De directeur van het Groen van Prinstererlyceum is ook aanwezig bij onze vergaderingen, zodat met hem of haar de onderwerpen die instemming of advies van de MR behoeven, besproken kunnen worden. De vergaderingen zijn openbaar, onder voorbehoud van vertrouwelijke onderwerpen. De notulen van de MR vergaderingen liggen ter inzage op school en staan op de site. Desgewenst kun je de agenda voor de vergadering opvragen bij de secretaris via mr -gvp@lentiz.nl. Indien je vragen of opmerkingen hebt of een bepaald onderwerp besproken zou willen zien, kun je naar hetzelfde e-mailadres schrijven.

Samenstelling van de MR

De MR bestaat  momenteel uit de volgende mensen:

Namens het personeel:
Astrid Kwakernaak (voorzitter)
Gretha Valk (secretatis)
Jolanda Buijsrogge
Manon van der Waal

Namens de ouders:
Annemarie Bijl
Murat Kiliç

Namens de leerlingen:
Verf Verhoeff
Daniela Meliksetyan

Het algemene mailadres van de mr is mr-gvp@lentiz.nl

De oudergeleding is bereikbaar via oudergeledinggvp@gmail.com.
De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van de school. De oudergeleding mag meebeslissen over beleidswijzigingen, inhoudelijk meepraten over ontwikkelingen in het onderwijs van de school en stemmen over bijvoorbeeld de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Wil je een punt inbrengen, een zorg delen, of een vraag stellen, mail gerust. Wij kunnen onderwerpen anoniem bespreekbaar maken bij de MR. Mocht dit niet mogelijk zijn dan overleggen we hierover met je.