Groen van Prinstererlyceum

Regeling verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Download hier het verlofformulier. Het is ook af te halen bij het leerlingloket.

Verlofformulier

Op grond van art. 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969 kun je verlof aanvragen bij de school. Hierbij gaat om twee soorten verlof: vakantieverlof en verlof vanwege gewichtige omstandigheden

 

Vakantieverlof

De leerplichtwet bepaalt over vakantieverlof het volgende:

 • Vakantieverlof kan uitsluitend verleend worden indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers uitsluitend buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan. (Een werkgeversverklaring dient te worden overlegd).
 • Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen.
 • Vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het school jaar.

Indien je toch in die periode afwezig bent wordt dit als luxe verzuim gezien en wordt hiervan melding gemaakt bij de afdeling Leerrecht van jouw gemeente.

 

Bezwaar / beroep

Tegen de beslissing van de directeur of van het Regionaal Bureau Leerrecht kun je op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na toezending of uitreiking van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die de beslissing heeft genomen.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

Verlof kan worden verleend

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • voor verhuizing ten hoogste één dag;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk van het feit of het huwelijk in of buiten de woonplaats van de leerling wordt gesloten;
 • voor het Slacht- en het Suikerfeest, mits dit verlof vooraf aangevraagd wordt;
 • bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, duur in overleg met de directeur van de school;
 • bij het overlijden van bloed- of aanverwanten
  • in de eerste graad maximaal vier dagen
  • in de tweede graad maximaal twee dagen
  • in de derde of vierde graad maximaal een dag;
 • bij een 25, 40 en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50, en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders ten hoogste één dag;
 • overige gewichtige omstandigheden. Geldt alleen in, naar het oordeel van de directeur, bijzondere gevallen, dus niet voor carnaval, wintersport e.d. In voorkomende gevallen dient hierbij een verklaring van een arts of maatschappelijk werker te worden overlegd waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is.

Het verlofformulier dien je in te leveren (kan ook digitaal) bij de teamleider van je kind.