Groen van Prinstererlyceum

Regeling verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Download hier het verlofformulier. Het is ook af te halen bij het leerlingloket.

Verlofformulier

Op grond van art. 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969 kunt u verlof aanvragen bij de school van uw kind. Hierbij gaat om twee soorten verlof: vakantieverlof en verlof vanwege gewichtige omstandigheden

 

Vakantieverlof

De leerplichtwet bepaalt over vakantieverlof het volgende:

 • Vakantieverlof kan uitsluitend verleend worden indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één der ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. (Een werkgeversverklaring dient te worden overlegd).
 • Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen.
 • Vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het school jaar.

 

 

Leerplicht

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders (of kinderen van 12 jaar en ouder) kan proces verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen een forse geldboete opleggen.

Bezwaar / beroep

Tegen de beslissing van de directeur of de leerplichtambtenaar kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na toezending of uitreiking van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die de beslissing heeft genomen.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

Verlof kan worden verleend

 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • voor verhuizing ten hoogste 1 dag;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van het feit of het huwelijk in of buiten de woonplaats van de leerling wordt gesloten;
 • voor Slacht- en Suikerfeest, mits dit verlof vooraf aangevraagd wordt;
 • bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, duur in overleg met de directeur van de school;
 • bij het overlijden van bloed- of aanverwanten
  • in de eerste graad maximaal 4 dagen
  • in de tweede graad maximaal 2 dagen
  • in de derde of vierde graad maximaal 1 dag;
 • bij 25, 40 en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½, 25, 40, 50, en 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders ten hoogste 1 dag;
 • overige gewichtige omstandigheden. Geldt alleen in, naar het oordeel van de directeur, bijzondere gevallen, dus niet voor carnaval, wintersport e.d. In voorkomende gevallen dient hierbij een verklaring van een arts of maatschappelijk werker te worden overlegd waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is.