De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad op het Groen van Prinstererlyceum
 
Het Groen van Prinstererlyceum heeft een actieve en enthousiaste Medezeggenschapsraad (MR).
Het doel van de MR is het bevorderen en bewaken van openheid, heldere structuren en onderling overleg op school.
De MR streeft er naar goed bereikbaar te zijn voor ouders, leerlingen en personeel en voert regelmatig overleg met de directie. De MR staat open voor meningen van personeel, leerlingen en ouders en tracht adequaat te reageren op klachten en opmerkingen. De MR geeft advies over onderwerpen waarvan het vindt dat ze aan de orde moeten worden gesteld en spreekt directie, ouders, leerlingen en personeel aan op hun rol en verantwoording in bepaalde zaken en draagt zo bij aan de kwaliteit van de school. Bij eventuele veranderingen van het onderwijskundige en/of financiële beleid wordt de MR gevraagd hier mee in te stemmen.
Bij eventueel ontstane problemen zoekt de MR in goed overleg en met respect voor de standpunten van de verschillende groepen naar oplossingen. 
In de praktijk vergadert de MR zo'n acht keer per jaar en bespreekt het onderwerpen betreffende het schoolbeleid, de schoolorganisatie en de wisselwerking tussen de schooldirectie enerzijds en het personeel en de (ouders van) leerlingen anderzijds. Het houdt zich niet alleen bezig met korte termijn zaken, maar wil ook lange termijn items oppikken.
De directeur van het Groen van Prinstererlyceum is ook aanwezig op de MR-vergaderingen, zodat met hem of haar de onderwerpen die instemming of advies van de MR behoeven, besproken kunnen worden.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, onder voorbehoud van vertrouwelijke onderwerpen.
De notulen van de MR vergaderingen liggen ter inzage op school en staan op de site. Desgewenst kunt u de agenda voor de vergadering opvragen bij de secretaris via mr -gvp@lentiz.nl. Indien u vragen of opmerkingen heeft of een bepaald onderwerp besproken zou willen zien, kunt u naar hetzelfde e-mailadres schrijven.De MR bestaat  momenteel uit de volgende mensen:  


Namens het personeel:
Cora Laan (voorzitter)

Rianne van Dorp (secretaris)

Gretha Valk

Henk Boot


Namens de ouders:

Hans Olivier


Namens de leerlingen:

Prashanti Abdoelkhan

Liam HuizingaHet algemene mailadres van de mr is mr-gvp@lentiz.nl

De oudergeleding is bereikbaar via oudergeledingmr-gvp@lentiz.nl