21 september 2023

Primeur voor Lentiz | MBO Oostland: eerste Groene Practor van start!

Onderwijs, Strategische partner in de regio
Onder grote belangstelling is Ted Duijvestijn op 2 oktober jl. geïnstalleerd als eerste groene practor in Nederland. Vanuit Lentiz | MBO Oostland werkt hij de komende jaren aan het practoraat ‘Circulaire Kas en Tuinbouw Innovatie’. Ook zijn de eerste resultaten gepresenteerd van het project Hybride leren van SOB Oostland. De bijeenkomst vond plaats bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk.

4 maal O in Oostland

Onder de 35 aanwezigen bij de WUR in Bleiswijk waren vertegenwoordigers van maar liefst 4 Oostlandse O’s: ondernemers, overheid, onderzoek en (beroeps)onderwijs. Peter Loef (Glastuinbouw Nederland) opende de bijeenkomst door het belang van een hechte samenwerking tussen alle betrokkenen in de sector te onderstrepen. ‘De bijeenkomst vandaag is daarvan een belangrijk resultaat. Niet alleen presenteren we de opbrengst van het project ‘Hybride leren’, waarin leerlingen (vmbo) en studenten (mbo) les krijgen in de deelnemende bedrijven, tevens is dit de kick off van het mbo-practoraat ‘Circulaire Kas en Tuinbouw Innovatie’. Peter Loef sloot af door Lentiz te bedanken voor het realiseren van het practoraat en practor Ted Duijvestijn te feliciteren met zijn nieuwe rol.

Wat is een practor ?

Verantwoordelijk voor het onderwijs in Lansingerland omschreef wethouder Ankie van Tatenhove een practor als ‘een boegbeeld, inspirator en motor, verantwoordelijk voor kennisontwikkeling en –verspreiding en praktijkgericht onderzoek en professionalisering van docenten in het mbo’. Namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) investeert de gemeente in het Horti Science Parc Oostland, waarin WUR Glastuinbouw en Delphy samenwerken met Lentiz | MBO Oostland. Deze samenwerking heeft het practoraat mede mogelijk gemaakt. Ze feliciteerde Ted Duijvestijn, Lentiz | MBO Oostland, WUR en Delphy en alle ondernemers in het Oostland met de start van het practoraat en wenste alle betrokkenen veel succes toe.

 Samen werken in nieuwe onderwijsvormen

Gastheer Cees de Jong (directeur MBS Bleiswijk en Lentiz mbo Oostland) bood de aanwezigen een overzicht van alle nieuwe onderwijsvormen, die zijn ontstaan als reactie op de snelle veranderingen in de (groene) beroepen. ‘Met traditionele vormen van beroepsonderwijs zijn de ontwikkelingen en innovaties niet altijd meer bij te houden’.

‘De leerlingen en studenten zijn onze toekomstmakers’. Om hen goed voor te bereiden op hun toekomstige rol is het belangrijk de opleiding voor een deel te verplaatsen en in de bedrijven te laten plaatsvinden door middel van hybride leren. ‘In de bedrijven vindt de innovatie plaats, daar moeten we zijn’. Het practoraat zorgt er onder andere voor dat de belangrijke innovaties in de tuinbouwsector deel gaan uitmaken van het opleidingsprogramma van de studenten’.

Cees de Jong gaf aan dat de nieuwe onderwijsvormen alleen kunnen slagen door samenwerking met bedrijven in het Oostland. Voor hybride leren zoeken MBS Bleiswijk en Lentiz | MBO Oostland nieuwe bedrijven. Voor het mbo-practoraat is het belangrijk dat bedrijven in het Oostland zich aanmelden met innovaties en hun onderzoeksopdrachten. Denk daarbij aan praktische opdrachten. ‘Tegen welk praktisch probleem loopt u in de dagelijkse praktijk aan, waarvan u denkt hoe zou dit beter of anders kunnen maar geen tijd heeft dit zelf uit te zoeken. Denk ook aan ontwikkelingen die voortkomen uit het Klimaatakkoord zoals bijvoorbeeld nieuwe vormen van teelt’.

Hybride leren is win-win

Voorafgaand aan de Kick Off van het practoraat gaf vakdocent Jaap Harreman een overzicht van de bereikte resultaten na een jaar hybride leren in glastuinbouw. Voor vmbo is voor het keuzevak ‘Groei & Oogst’ een carrousel ontwikkeld, waarin de leerlingen in groepjes van twee op vaste momenten in de week les krijgen van praktijkopleiders in de bedrijven. Inmiddels is er lesstof ontwikkeld door de vakdocent helemaal gericht op de deelnemende bedrijven zelf. De mbo-studenten starten dit najaar, waarbij op de bedrijven les wordt gegeven door de ondernemer en de vakdocent. Hybride leren biedt winst voor leerlingen en studenten, voor het bedrijf en voor de sector. De leerlingen en studenten volgen een uitgekiend en actueel programma in moderne bedrijven. De ondernemer presenteert zijn bedrijf als toekomstig werkgever. Voor de sector als geheel geeft het een mogelijkheid om de laatste innovaties te laten zien en de sector daarmee als interessante arbeidsmarkt te presenteren. Het project wordt gefinancierd door Glastuinbouw Nederland, door de gemeente Lansingerland en door MBS Bleiswijk/Lentiz mbo Oostland en staat onder regie van SOB Oostland.

Practor Ted Duijvestijn

Practoraten zijn – naar analogie van de lectoraten in het hbo – gericht op het delen van innovatieve kennis en ervaring, om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van mbo-opleidingen. Lentiz vindt het belangrijk om bedrijven in de sector actief te betrekken bij het verder ontwikkelen van het beroepsonderwijs. Lentiz mbo Oostland is zeer verheugd met Ted Duijvestijn als practor. Als glastuinbouwteler uit Pijnacker (Duijvestijn Tomaten) kent hij de collega’s en hun bedrijven in het Oostland.  Zijn netwerk betreft niet alleen de regio Oostland, ook daarbuiten en internationaal heeft hij veel contacten. Hij werkt nauw samen met de Greenport West Holland. Binnen het practoraat hebben de WUR Glastuinbouw en Delphy een prominente rol. Het is hun taak om de experimenten met datagestuurd telen (Klaas van Egmond) en fossielvrij telen (Eric Poot) naar mbo-niveau te vertalen. Op deze wijze krijgt de sector maximaal invloed bij kennisontwikkeling, kennisdeling en dit aan te laten sluiten bij de praktijk van de dag.

Ted Duijvestijn benadrukte in zijn openingsrede dat hij ‘de wereld elke dag een stukje gezonder wil maken’. Niet alleen denkt hij daarbij aan de gezondheid van mensen (voeding), maar ook aan meer duurzame en circulair functionerende wereld. ‘Transities (energie, klimaat, voeding, etc.) zijn aan de orde van de dag en samen gaan we naar een next level’. Iedereen heeft daarin een taak en een talent. Niet alleen theoretisch maar ook praktisch vernuft is daarbij nodig. Er is een grote urgentie om de belangrijke maatschappelijke opgaven samen tot een goed einde te brengen. Onderwijs is daarbij een uiterst belangrijk middel. Mijn grootste motivatie als practor is de nieuwe generatie. Zonder hen gaat het niet. Die nieuwe generatie is al bezig zich voor te bereiden op de toekomst: denk aan gaming, robotica en andere technologische innovaties. Al die vaardigheden moeten we inzetten. ‘Kom met mij op ontdekkingstocht en sluit je aan. Ik wil graag bijdragen aan onze toekomstmakers en ambassadeurs’.

Innovaties glastuinbouw

Eric Poot (WUR Glastuinbouw, Bleiswijk) en Klaas van Egmond (Delphy, Bleiswijk) informeerden de aanwezigen over de twee innovaties die onderdeel uitmaken van het mbo-practoraat. Eric Poot vertelde op welk wijze de WUR experimenteert met fossielvrij telen. Klaas van Egmond gaf in een boeiende presentatie de stand van zaken weer op welke wijze met data en vormen van kunstmatige intelligentie op afstand een kas teelt technisch kan worden bestuurd. Beide onderzoekers dragen bij aan de vernieuwing van de inhoud van de mbo 4 opleiding ‘Teelttechnologie & Management’ van Lentiz mbo Oostland.

Op zijn bedrijf ‘Duijvestijn Tomaten’ in Pijnacker heeft hij al vele innovaties kunnen verwezenlijken zoals geothermische energie, 100 % biologische bestrijding, isolatie en robotisering. Practor Duijvestijn sloot af met de opmerking dat op zijn bedrijf (bijna) alle innovaties tot stand zijn gekomen door nieuwe inzichten van studenten.

De aanwezigen bedankten Eric Poot, Klaas van Egmond en Ted Duijvestijn met een groot applaus.

Met een felicitatie sloot Cees de Jong af door Ted Duijvestijn als practor succes te wensen en hem te bedanken voor zijn inzet voor het brede sectorbelang.

 

Bedrijven die mee willen doen met hybride leren en het practoraat ‘Ciculaire Kas en Tuinbouw Innovatie’ kunnen zich melden bij de administratie van de school (MBS Bleiswijk/Lentiz | MBO Oostland) via mevrouw I. Rood (irood@lentiz.nl of 010 – 521 28 22).

Het practoraat ‘Circulaire Kas en Tuinbouw Innovatie’ zal in afstemming met de bedrijven en met onderzoekscentra, experimenteren en vernieuwingen verkennen op de grenzen van ons eigen vakgebied. De ervaringen zullen ze delen met de buitenwereld.

Binnen het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuin en Uitgangsmaterialen die binnenkort onderdeel wordt van het Groenpact 2.0 https://www.groenpact.nl/nl/groenpact.htm zullen we verder invulling gaan geven aan deze vorm van betrokkenheid bij de practoraten elders in het land.