Revius MAVO

Sociale veiligheid

Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde om leerlingen in staat te stellen te kunnen leren. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich gezien, gewaardeerd en veilig weten op school. Een veilig klimaat draagt bij aan de ontwikkeling van een positief en realistisch zelfbeeld. Wij gelover erin dat dit een voorwaarde is die het mogelijk maakt dat leerlingen zich ontwikkelen tot betrokken, ondernemende en ambitieuze personen. In een veilig klimaat zijn leerlingen zich bewust van hun weten en kunnen, weten zij dat ze gezien worden en er mogen zijn, dat ze betekenis hebben en erbij horen, ondanks onderlinge verschillen.

Wij vinden het belangrijk te investeren in een positief schoolklimaat en positieve groepsvorming, gericht op gewenst gedrag. Door actieve begeleiding tijdens de mentorlessen en jaarlijkse monitoring wordt gemeten hoe sociaal veilig de leerlingen zich op school voelen. Samen met de ondersteuningscoördinator worden de resultaten besproken en een actieplan opgesteld. Ouders worden erbij betrokken tijdens ouderavonden en oudergesprekken. Voor docenten en het ondersteunend personeel kunnen studiedagen, workshops en cursussen een bron van professionalisering op dit gebied zijn.

Coördinator sociale veiligheid
De coördinator Sociale veiligheid heeft een adviserende rol rondom (sociaal veiligheids-) beleid en houdt in de gaten hoe dit beleid in de praktijk uitgevoerd wordt. De coördinator zorgt voor bewustwording en preventie rond het veiligheidsthema in de school. Het is niet de bedoeling dat de coördinator zelf aan de slag gaat met alle betrokkenen, maar geeft docenten/mentoren advies en/of is het eerste aanspreekpunt na de eerstelijns medewerker (zoals de mentor) als het gaat om pesten.