Ondersteuning

Indeling van het ondersteuningsteam

Intern ondersteuningsteam bestaat uit:
• Ondersteuningscoördinator
• Leerlingbegeleider
• Onderwijskundig specialist

Externe instanties:
• Onderwijsondersteuningsspecialist
• Gezinsspecialist
• Jeugdverpleegkundige

Contact opnemen

Ondersteuning

Leerlingenondersteuning wordt gedefinieerd als ‘alle pedagogische en didactische maatregelen waarmee de school leerlingen ondersteunt in hun leer- en/of ontwikkelingsproces’. Deze ondersteuning moet eraan bijdragen dat de leerling zijn persoonlijke doelstellingen haalt, zijn competenties ontwikkelt en zich kwalificeert voor de periode na het voortgezet onderwijs.  

De huidige ontwikkelingen in de maatschappij hebben veranderingen teweeggebracht in het denken over ondersteuning en onderwijs. Passend Onderwijs staat voor maatwerk. Voor elk kind en iedere jongere moet er onderwijs in de regio beschikbaar zijn dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Om duidelijkheid te geven over de (on)mogelijkheden van extra ondersteuning stelt elke school een ondersteuningsprofiel op. In het kader van dit profiel wordt ook de structuur van de extra ondersteuning binnen de school beschreven.  

Onze ondersteuningsstructuur is gebaseerd op het drielijnenmodel. Dit model onderscheidt drie niveaus: het niveau van de klas, het niveau van de school (interne specialisten) en het niveau buiten de school (de externe instanties). 

Niveau van de klas

Mentoraat
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zowel op het gebied van studievaardigheden en organiseren van huiswerk als op het gebied van sociale vaardigheden en groepsdynamiek is de mentor de spil in de begeleiding van de leerlingen. De leerling blijft echter altijd de eerstverantwoordelijke voor zijn of haar eigen ontwikkeling. In samenspraak met ouders stimuleert de mentor daarom de leerling zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen bij het oplossen van eventuele problemen. Er is een leerlingvolgsysteem dat start met de gegevens van de vorige school. Via observaties en tests wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd.

Niveau van de school

Ondersteuningscoördinator
Heeft een spilfunctie in de interne ondersteuningsstructuur van de school. Hij is gespecialiseerd in het signaleren van extra ondersteuningsbehoeften en zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning voor de leerling worden ingezet. De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor de intake, doorstroom en (niet-reguliere) uitstroom van leerlingen. Daarnaast leidt de ondersteuningscoördinator het reguliere overleg met het ondersteuningsteam waarbij alle interne en externe partijen vertegenwoordigd zijn.

Vertrouwenspersoon
Leerlingen kunnen ten allen tijden terecht bij de vertrouwenspersonen van de Revius MAVO. Deze gesprekken zullen vertrouwelijk zijn tot op zeker hoogte. In het onderwijs geldt bij sommige gevallen wel een meldingsplicht.

 

Leerlingbegeleider
Biedt ondersteuning aan leerlingen d.m.v. kortdurende begeleidingstrajecten op sociaal-emotioneel gebied. Voorbeelden hiervan zijn: reduceren van stress bij toetsen, helpen bij plannen en organiseren, aanreiken van leerstrategieën, creëren van positieve gedachten bij leerlingen.

Dyslexiespecialist
Onze dyslexiespecialist is goed op de hoogte van de bestaande protocollen die in het voortgezet onderwijs gebruikt worden en is op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van effectief taalleesonderwijs (doorgaande leerlijnen, leerdoelen, leerstofaanbod en leertijd) en het werken aan functionele geletterdheid op school- , groeps- en individueel niveau. Al in een vroeg stadium worden er testen uitgezet om (vermoedens van) dyslexie op te sporen.