Internationalisering

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Internationalisering.

Neem contact op
Globalisering verlegt grenzen en maakt de wereld complexer, maar ook kleiner. Technologische ontwikkelingen, internationale samenwerking en reizen maken persoonlijke en zakelijke contacten over grenzen heen steeds vanzelfsprekender, ook voor jongeren. Internationalisering is op het Reviuslyceum een overkoepelend thema: in alle leerjaren proberen we leerlingen uit te dagen hun passie, talenten en ambities om iets van betekenis bij te dragen aan de maatschappij te verwezenlijken. Het programma in het kader van GCN (Global Citizen Network) is meer dan alleen uitwisselingen. GCN is een van de internationale leerroutes voor het voortgezet onderwijs, waarbij het curriculum vol internationalisering zit, geïntegreerd in het reguliere programma. Zo worden leerlingen adequaat en systematisch voorbereid op het leven, leren en werken in een internationale omgeving en krijgen ze vooral een bredere blik op de wereld. Daarnaast delen scholen die veel aan internationalisering doen actief hun kennis en ervaringen met andere scholen.

In onze globaliserende samenleving is het belangrijk dat leerlingen ontwikkelingen in de internationale context op waarde kunnen schatten en hier een mening over kunnen vormen. Bij het vak Global Learning komen projecten aan bod waarin diverse aspecten van de Europese eenwording en wereldoriëntatie worden behandeld. Projectonderwijs doet een beroep op de creativiteit en zelfwerkzaamheid van leerlingen; samenwerken, zelf initiatief nemen en presenteren zijn vaardigheden die we willen stimuleren.

Om aan te sluiten bij de recente Global Citizen competences zijn we gestart met de transitie van het curriculum van Europees burgerschap naar wereldburgerschap. Via verschillende lesmodules en opdrachten komen leerlingen in aanraking met zowel de acht wereldthema’s van de NCDO als de sustainable development goals SDG’s. Via opdrachten, waarbij leerlingen actief zullen moeten samenwerken en onderzoeken, werken zij niet alleen aan hun vaardigheden, maar nemen de leerlingen ook kennis over de verschillende onderwerpen. Op die manier behalen zij de doelen van ons internationaliseringsonderwijs.

GCN-school zijn betekent onder andere dat het Reviuslyceum door het aanbieden van verschillende vakken aan de hoge kwaliteitseisen van het Europees Platform voldoet. Een van die eisen is dat de moderne vreemde talen (voor een groot gedeelte) in de doeltaal zelf gegeven worden. Alle leerlingen hebben baat bij de (didactische) aanpak volgens het principe ‘doeltaal is voertaal’.

Door het lesgeven in het Engels en het gebruik van Engelse methodes bij het vak Engels, krijgen alle leerlingen meer con-text aangeboden waardoor ze sneller en met meer plezier leren. Daarnaast heb-ben alle leerlingen de mogelijkheid om voor de moderne vreemde talen Engels, Duits en Frans een certificaat te halen dat op internationaal niveau erkend wordt (Cambridge English, Goethe Deutsch en DELF Scolaire). Het voordeel daarvan is dat de leerling ook in het buitenland kan aantonen op een bepaald niveau de taal te beheersen.

 

Het aanbod omvat ook samenwerking met leerlingen van buitenlandse partnerscholen, uitwisselingen en bijzondere projecten en activiteiten, op school of daarbuiten. In verschillende kleinere projecten wordt er rondom een thema (bijvoorbeeld duurzaamheid, onderwijs met de iPad) samengewerkt met buitenlandse scholen, waarbij er steeds ook enkele leerlingen mee kunnen naar het buitenland. De leerlingen in het derde leerjaar kunnen allemaal deelnemen aan een internationale uitwisseling. Zij leren het land, de cultuur en de gewoontes van hun Europese leeftijdsgenoten kennen door een verblijf in een gastgezin.