Reviuslyceum

Schoolprofiel

Leer ons persoonlijk kennen!

Kom langs op onze open dag!

Wanneer zijn deze?

De doelstelling van het Reviuslyceum is het bieden van kwalitatief goed onderwijs voor havo en vwo. Dit wordt o.a. geconcretiseerd met eindexamencijfers die kunnen concurreren met het nationaal gemiddelde. De school wil zich naar buiten richten en een open en professionele organisatie zijn, met als aandachtspunten internationalisering, digitalisering en talentontwikkeling.
Deze punten zijn een middel voor ontwikkelingen en mogen nooit een doel op zich worden. Verder zijn plezier en persoonlijke ontwikkeling voor ons en onze leerlingen belangrijke voorwaarden voor leren en leven. Om het beste uit onszelf én elkaar te halen, kijken wij met een open blik naar de wereld, naar elkaar en onszelf. Hierbij is leidend dat we relevant voor de leerling en de omgeving willen blijven.

Missie

Wij gaan ervan uit dat onderwijs een nieuwe generatie inleidt in, en kennis laat maken met de wereld als geheel. De samenleving van volwassenen probeert kinderen via het onderwijs te laten kennismaken met de wereld zoals zij is en hen die kennis bij te brengen waarmee zij deze kunnen begrijpen. Voor het Reviuslyceum betekent dit onder andere dat het de relatie leerling – volwassene van fundamenteel belang acht voor goed onderwijs: de volwassene is naast bron van kennis van de wereld ook rolmodel. Samen met ouders en externe partners werken wij op basis van wederzijds vertrouwen aan het onderwijs.

Kwaliteit

De kwaliteit op onze school is al vele jaren goed op orde. Op basis van het inspectieonderzoek is aan beide afdelingen havo en vwo het basisarrangement toegekend, dit geldt voor zowel de opbrengsten (zoals cijfers en examenresultaten) als ook de kwaliteit van het onderwijsproces. Verder concludeerde de inspectie dat er geen tekortkomingen in de naleving van de  wettelijke voorschriften zijn vastgesteld.
Als school zijn we daar natuurlijk blij mee, maar we realiseren ons dat het geen vanzelfsprekendheid is en houden de kwaliteit van onze lessen dus ook nauwlettend in de gaten, De  directie stimuleert daarom collegiale consultatie en bezoekt regelmatig de lessen.

Per jaar wordt een schooljaarplan opgesteld waarin de doelen van het komende jaar worden beschreven.

Toetsing

Het Reviuslyceum handhaaft een hoog niveau van vakkennis en vaardigheden.
Voor alle leerjaren is er een toetsprogramma. Zo is vooraf duidelijk wat van de leerlingen verwacht wordt, is er eenduidigheid in de toetsing en wordt de werkdruk zoveel mogelijk gespreid. De wijze van toetsen en examineren hebben wij vastgelegd. Het programma van toetsing en afsluiting en het examenreglement zijn beschikbaar bij de administratie van de  school en op onze website. Deze beschrijven naast de inhoud van het programma ook de wijze waarop er wordt omgegaan met fraude en andere onregelmatigheden (zoals bv. het  onrechtmatig maken van kopieën van toetsen). In het komende jaar zal het toetsbeleid herzien worden.

Digitalisering

Het Reviuslyceum gelooft in de meerwaarde van digitalisering in het onderwijsproces en ziet het tevens als zijn taak zijn leerlingen te begeleiden in het verantwoord leren gebruiken van digitale informatie en hen voor te bereiden op veilig gedrag binnen de digitale wereld. Bij aanmelding wordt van ouders gevraagd een iPad voor school aan te schaffen.

Comeniusklas

Voor de leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere vwo-programma is er de Comeniusleerlijn.
In de regio worden diverse varianten van verdieping aan de alfakant aangeboden in de vorm van versterkt taalonderwijs en aan de bètakant in de vorm van versterkt  techniekonderwijs.
Het Revius kiest voor verdieping en verbreding door in deze leerlijn zowel versterkt taalonderwijs (Cambridge English, en Delf Scolaire) naast het gewone vak aan te bieden. Bij deze vakken komen zowel het ontwikkelen van sociale vaardigheden als samenwerken, zelfsturend en zelfregulerend kunnen werken aan de orde (Life), als ook het ontwikkelen van  wetenschappelijk denken door onderzoeken en ontwerpen (Science).

Comenius Challenge

Om leerlingen vast kennis te laten maken met onze school en de Comeniusklas verzorgen wij tweemaal per jaar gedurende een periode van vijf weken een lessenreeks voor leerlingen uit groep 8. Het programma bevat uitdagende lessen van verschillende vakken en het geheel wordt afgesloten met een presentatie door de leerlingen voor de ouders.

Aanbod extra vakken

Tweede Fase
Naast de keuze voor een van de vier profielen, kunnen de leerlingen een aanvullend vak kiezen.
Zij kunnen kiezen uit Aardrijkskunde, BSM (HAVO), Wiskunde D (VWO) en Bedrijfseconomie, of een vak afkomstig uit een niet gekozen profiel.

GCN (voorheen ELOS)

Internationalisering is op het Reviuslyceum een overkoepelend thema. In alle leerjaren proberen we leerlingen uit te dagen met hun passies, talenten en ambities iets van betekenis bij te dragen aan de maatschappij. Het programma in het kader van GCN (Global Citizen Network) is meer dan alleen uitwisselingen! Het is een bewuste keuze van onze school om  leerlingen een extra goede start op de internationale opleidings- en arbeidsmarkt te geven. Bovendien biedt dit programma levensechte leerervaringen die niet door lessen in een schoolse situatie op te doen zijn.

Versterkt taalonderwijs

GCN-school zijn betekent onder andere dat het Reviuslyceum door het aanbieden van verschillende vakken aan de hoge kwaliteitseisen van het Europees Platform moet voldoen. Eén van die eisen is dat de moderne vreemde talen (voor een groot gedeelte) in de doeltaal zelf gegeven worden. Alle leerlingen hebben baat bij de aanpak volgens het principe ‘doeltaal = voertaal’. Door het lesgeven in het Engels en het gebruik van Engelse methodes bij het vak Engels krijgen  alle leerlingen meer context aangeboden, waardoor ze sneller en met meer plezier leren. Daarnaast kunnen de leerlingen (bij voldoende aanmelding) voor de moderne vreemde talen Engels en Frans een certificaat halen dat op internationaal niveau erkend wordt. Het  voordeel van het behalen van zo’n certificaat is, dat de leerling ook in het buitenland kan aantonen de taal op een bepaald niveau te beheersen.

Onderbouw

In onze globaliserende samenleving is het belangrijk dat leerlingen ontwikkelingen in de internationale context op waarde kunnen schatten en zich hier een mening over kunnen vormen. Bij het vak EIO (Europese en Internationale Oriëntatie) en in de projectweek komen projecten aan bod waarin diverse aspecten van de Europese eenwording en wereldoriëntatie worden behandeld.
Projectonderwijs doet een beroep op de creativiteit en zelfwerkzaamheid van leerlingen; samenwerken, zelf initiatief nemen en presenteren zijn vaardigheden die we willen stimuleren. Daarnaast geeft de samenwerking met Edukans ons de unieke mogelijkheid een leerling een onvergetelijke leerervaring op te laten doen. De leerling werkt dan samen met deze organisatie die verschillende projecten ten behoeve van het onderwijs in ontwikkelingslanden opzet.

Expeditie Europa

De leerling legt gedurende zijn tijd op school een digitaal GCN-portfolio aan dat gevuld wordt met zogenaamde “missies”. Deze missies tonen aan dat een leerling zich bepaalde vaardigheden eigen heeft gemaakt, die door het Europees Platform zijn omschreven. Tijdens het project “Expeditie Europa” maar ook in reguliere lessen wordt er aandacht besteed aan het vullen van het portfolio. Met een volledig gevuld GCN-portfolio komt de leerling in aanmerking voor een GCN-certificaat.

Uitwisselingen

De leerlingen in het derde leerjaar kunnen deelnemen aan een internationale uitwisseling. Zij leren het land, de cultuur en de gewoontes van hun Europese leeftijdsgenoten kennen door een verblijf in een gastgezin. De uitwisselingen vormen een belangrijk onderdeel van de internationalisering en zijn een goed middel om burgerschap vorm te geven. Van de ouders van de deelnemende leerling verwachten wij bovendien, dat zij bereid zijn leerlingen uit het buitenland voor een bepaald aantal dagen in huis op te nemen bij een tegenbezoek.