Ondersteuning en begeleiding

Ondersteuningsteam

Het Reviuslyceum heeft een ondersteuningsteam dat nauw samenwerkt met externe instanties.

Lees er meer over

Passend onderwijs

Leren, groeien en groot worden zijn een processen die niet altijd vanzelf gaan en waar je soms wel wat ondersteuning bij kan gebruiken. Dat geldt natuurlijk ook voor onze leerlingen. Daarom hebben wij een ondersteuningsteam dat de leerlingen kan ondersteunen in hun leer- en/of ontwikkelingsproces. Deze ondersteuning moet eraan bijdragen dat de leerling zijn persoonlijke doelstellingen haalt, zijn competenties ontwikkelt en uiteindelijk natuurlijk een diploma kan halen op het voor hem of haar juiste niveau.

Ouderrapport Passend Onderwijs op het Reviuslyceum 2022-2023

Het doel

Het doel is (dreigende) problemen in de ontwikkeling van de schoolgaande jeugdzo vroeg mogelijk te signaleren, hierover te adviseren en waar nodig te verwijzen naar de juiste vorm van hulpverlening.

Uitwerking

Onze ondersteuningsstructuur is gebaseerd op het drielijnenmodel. Dit model onderscheidt drie niveaus: het niveau van de klas, het niveau van de school (interne specialisten) en het niveau buiten de school (de externe instanties).

Mentoraat

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zowel op het gebied van studievaardigheden en organiseren van huiswerk als op het gebied van sociale vaardigheden en groepsdynamiek is de mentor de spil in de begeleiding van de leerlingen.

Dyslexiebegeleiding

Dyslectische leerlingen kunnen extra aandacht en begeleidingkrijgen als dat nodig blijkt te zijn. De begeleiding vindt zoveel mogelijk in de klas plaats. Alle docenten handelen volgens het landelijk protocol dyslexie VO. Dit betekent dat leerlingen met een dyslexieverklaring gebruik kunnen maken van bepaalde aanpassingen en dat er gewerkt wordt volgens vaste modellen voor het beoordelen van toetsen bij Nederlands en vreemde talen.Daarnaast worden leerlingen vooral in de eerste jaren individueel of in groepjes begeleid in het omgaan met dyslexie. Het uiteindelijke doel hiervan is dat leerlingen zelfstandig hun zaken kunnen regelen en efficiënt gebruik kunnen maken van leertechnieken en hulpmiddelen die passen bij hun dyslexie.

Decanaat

In het derde leerjaar helpt de decaan de leerlingen bij het maken van de profielkeuze. In de Tweede Fase worden de leerlingen begeleid in het maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding.

Intern Ondersteuningsteam

Soms kan de problematiek van een leerling een andere aanpak vragen dan de reguliere begeleiding door de mentor en de docenten. De zorgcoördinator bespreekt de leerling dan in het Intern Ondersteuningsteam met de interne ondersteuningsspecialisten; de leerlingbegeleider en de ondersteuningsspecialist.

De expertise van de leerlingbegeleider ligt op het vlak van sociaal-emotionele problemen, de remedial teacher houdt zich bezig met de pedagogisch-didactische problematiek. Het intern ondersteuningsteam kan adviezen formuleren naar aanleiding van de hulpvraag of de leerling verwijzen voor een kortdurend intern begeleidingstraject bij één van de interne specialisten in de school. Ouders worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij het begeleidingstraject van hun kind.

Externe begeleiding

Sommige problemen overstijgen de capaciteit of professionaliteit van onze interne specialisten. In die gevallen en in de gevallen waarin de korte interventies niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd zullen wij, na goedkeuring van ouders, in overleg gaan met de externe deskundigen van onze school. Hierbij valt te denken aan de ondersteuningsspecialist van het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord en de gezinsspecialist van Mevis.

Kinderen van 0 tot 19 jaar worden in Nederland regelmatig onderzocht. In de leeftijd van 0 tot 4 jaar gebeurt dit op het consultatiebureau. Vanaf 4 jaar worden de kinderen gezien door een jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de sector jeugdgezondheidszorg van het CJG.

Leerling schrijft op digitaal bord.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de zorgcoördinator

Contact opnemen