Het doorgeven van afwezigheid (ziekte of verlof) moet altijd officieel gedaan worden bij de administratie. Je kunt kiezen om dit digitaal of op papier aan ons door te geven.

Ziekmelden

Een ziekmelding kan alleen vóór het eerste lesuur door een van de ouders / verzorgers gedaan worden. Dit kan telefonisch (010 – 5915883; keuzenummer 4) of digitaal via onderstaand formulier. Als dat nodig is kan je bijzonderheden over de ziekte doorgeven.

Direct naar het formulier ziek melden!

Aanvragen verlof huisarts, tandarts, specialist (medisch) of religieuze feestdag

Soms is het onvermijdelijk dat een medische afspraak tijdens schooltijd plaatsvindt. Mocht je hierdoor een les missen, dan willen wij dit voorafgaand weten.

Wij vragen u om de bezoeken aan huisarts, tandarts, specialist zo veel als mogelijk buiten schooltijd in te plannen.

Ook voor religieuze feestdagen kunt u hier verlof aanvragen.

Direct naar het formulier verlof aanvragen!

Aanvragen studieverlof

Leerlingen die in verband met hun keuze voor een vervolgopleiding (open dagen, studiebeurzen, meeloopdagen, selecties en/of keuringen) willen, moeten hiervoor verlof aanvragen bij de decaan.

Aanvraagformulier studieverlof downloaden

Aanvragen extra verlof

Wil je buiten de schoolvakanties met je kind op vakantie gaan of wil je om een andere reden verlof aanvragen van school, dan moet je hiervoor een verzoek indienen. Dien de aanvraag zo vroeg mogelijk in. Bij aanvragen tot en met 10 dagen neemt de directeur een beslissing. Bij aanvragen van meer dan 10 dagen neemt de leerplichtambtenaar dit besluit. Het besluít (toestemming of afwijzíng) wordt schriftelíjk aan u meegedeeld.

Aanvraagformulier vakantie en verlof - Maassluis downloaden. Bekijk hier het verzuim- en verlofprotocol